Notícies i recursos

Una plaça de tècnic dinamitzador de Joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental

CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A DE JOVENTUT

FUNCIONS:
• Dur a terme els programes i les polítiques de joventut.
• Donar suport i assistència tècnica als municipis de Sta. Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès per l’elaboració dels plans locals de joventut.

PERFIL:
• Coneixements i experiència mínima de dos anys en dinamització juvenil.
• Coneixements de les polítiques de joventut actuals.
• Habilitats de comunicació, organitzatives, i participatives.

CONDICIONS LABORALS:
• CATEGORIA: A2 (tècnic mitjà)
• TIPUS DE CONTRACTE: Obra i servei
• SOU BRUT ANUAL: 27.122,06 euros anuals
• JORNADA DE TREBALL: 35 hores setmanals. Totes les tardes i dos matins

REQUISITS MÍNIMS:
• Nivell acadèmic: preferentment diplomatura de ciències social, educació social i/o treball social.
• Acreditar experiència de dos anys en matèria de joventut.
• Nivell de suficiència de català (Nivell C)
• Coneixements bàsics d’informàtica
• Vehicle propi i disponibilitat de desplaçament pels municipis de la comarca.
• Disponibilitat i flexibilitat horària.

Condicions generals:
a) Haver complert 16 anys i no superar l’edat forçosa de jubilació
b) Posseir la titulació suficient i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
c) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública.

DOCUMENTS A PRESENTAR:
a) Instància degudament complimentada
b) Fotocòpia del document nacional d’identitat
c) Currículum del concursant amb les dades a valorar pel tribunal qualificador. És imprescindible adjuntar la documentació acreditativa per tal de que es valori.

PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:
data màxima fins el 28 de maig de 2009

LLOC DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:
al Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, c. Miquel Ricomà 46, 08401 Granollers, en horari de 8:30 hores fins a 14:00 hores de dilluns a divendres i de 16 hores a 19 hores, el dimecres.

INCORPORACIÓ
Immediata

Granollers, maig de 2009

 

+ informació