Democratic innovations in Youth Work

El DIYW és un projecte en col·laboració amb Alemanya i Polònia. Mapejarem innovacions democràtiques juvenils als tres països i en compartirem els resultats en espais d’educació formal i no formal.

El projecte “Democratic innovations in Youth Work” neix de les ganes de posar el focus en nous formats de participació juvenil democràtica a diferents països europeus. La unió entre professionals de joventut d’Alemanya, Polònia i Catalunya ha donat lloc a aquest projecte. 

L’objectiu principal és entrar en contacte amb projectes en les diferents regions, on els i les joves en són els protagonistes, i crear material en diferents suports (vídeos i guies) que ajudin a promoure i diseminar aquestes pràctiques. Es desenvoluparà entre gener de 2021 i desembre de 2023.

Els materials que produïrem i difondrem seran:

Vídeos

Es faran tres vídeos per país basats en tres projectes diferents. A cada vídeo s’explicarà com s’estan duent a terme projectes que treballen per incrementar la participació juvenil des d’una perspectiva innovadora i democràtica en diferents àmbits: habitatge, atur, violència de gènere, etc.

Per dur-ho a terme:

 • Contractarem una persona creadora del vídeo.
 • Contactarem una persona jove que moderarà els vídeos.
 • Planificarem i executarem el rodatge del vídeo.
 • Editarem i publicarem el material audiovisual. 
Guia didàctica

Elaborarem conjuntament amb els i les sòcies una guia sobre la recerca en innovacions democràtiques i mètodes d’educació no formal per  a professionals de la joventut. 

Per dur-ho a terme:

 • Investigarem sobre el concepte d’innovacions democràtiques.
 • Desenvoluparem el concepte i contingut de la guia.
 • Testejarem el material en escoles i associacions joves. Els i les joves participaran en la fase de proves i avaluació i els seus comentaris quedaran documentats.
 • Revisarem i incorporarem els canvis necessaris resultants del testeig. 
 • La guia es traduirà a 4 idiomes: català, castellà, alemany i polac. 
Formació

Realitzarem un curs formatiu per proporcionar als i les treballadores de joventut les habilitats i els coneixements sobre com utilitzar la els vídeos i la guia didàctica per introduir el tema de les innovacions democràtiques a la seva feina, amb l’ús de mètodes d’educació no formal.

Per dur-ho a terme:

 • Desenvoluparem el concepte i el contingut.
 • Realitzarem proves i avaluacions per posar en pràctica el curs amb l’objectiu de garantir que el curs s’adaptarà a les expectatives i necessitats dels i les professionals de joventut. 
 • Revisarem i adaptarem el curs després de rebre feedback.
 • Traduirem el curs als 4 idiomes: català, castellà, alemany i polac.