Avís legal

La utilització d’aquest lloc web queda sotmesa al present avís legal, qualsevol ús que se’n faci, tant dels serveis com dels continguts, implicarà la seva acceptació.

1. Introducció i dades de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut

Titular del domini www.joventut.info: Associació Catalana de Professionals de Joventut, en endavant ACPJ, i responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d’aquest lloc web, inscrit en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 29465 de la secció 1a. Del Registre de Barcelona.

NIF: G63637482
Activitat: Associació professional
Domicili: Carrer Calàbria, 120 baixos (08015) de Barcelona, Espanya.
Tel: 622892905
Correu electrònic:

2. Accés

L’accés a la informació del lloc web així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta.

3. Política de protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD i el seu Reglament de desenvolupament 1720/2007 de 21 de desembre, l’ACPJ informa del següent:

3.1. En remetre l’usuari dades de caràcter personal a través de la nostra web, formularis o correu electrònic, es compromet a acceptar, complir i respectar les normes legals vigents sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

3.2. Les dades que se sol·licitin a través d’aquesta web responen a la finalitat i activitat que desenvoluparà www.joventut.info i en cap cas seran cedits o utilitzats per a cap altra finalitat que no sigui l’explicada en aquesta web. Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per a les quals han estat autoritzades.

3.3. L’ACPJ, com a responsable de fitxers, fa ús del fitxer “Associats” que compleix amb els requisits legals establerts en les normes legals citades a través del qual se sol·liciten, entre d’altres, les dades següents: nom, cognoms, adreça, correu electrònic, lloc de treball i entitat.

3.4. Qualsevol usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades a través de correu electrònic (info@joventutinfo) o mitjançant comunicació escrita per correu postal dirigida a: ACPJ, Carrer Calàbria, 120 baixos (08015) de Barcelona, CIF: G63637482.

Cal que indiqui clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD, i adjuntant un document identificatiu i precisant el dret o els drets que desitja exercir. També per a l’exercici d’aquests drets pot consultar la web www.agpd.es.

3.5. L’ACPJ assumeix la responsabilitat en l’adopció de mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa de nivell bàsic per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Persona i el seu Reglament de Desenvolupament 1720/2007 de 21 de desembre.

3.6. L’ACPJ podrà conservar les dades de caràcter personal de l’usuari i/o participant, una vegada acabada la relació, durant el termini previst en les disposicions legals aplicables perquè el CEESC en cas de ser necessari, pugui aportar proves del compliment de les seves obligacions envers l’usuari.

4. Responsabilitat de l’ACPJ

4.1 Utilització del lloc web

L’ACPJ ha creat el lloc www.joventut.info per oferir un servei a professionals que treballen en l’àmbit de la joventut i altres interessats o interessades en les polítiques de joventut o el treball amb joves. L’ACPJ facilita tots els continguts del seu lloc web i realitzarà els seus millors esforços perquè aquests estiguin permanentment actualitzats i vigents.

No obstant això, no pot controlar-ne la utilització de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal. Per tant, l’accés al lloc i l’ús correcte de la informació que conté són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable l’ACPJ de l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que en pugui fer l’usuari, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del lloc i dels serveis. Així mateix, l’ACPJ tampoc serà responsable dels perjudicis de tota naturalesa a causa de la suplantació de la personalitat d’un tercer, efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del lloc web.

L’ACPJ es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del lloc o del seu disseny. Els continguts i serveis del lloc s’actualitzen periòdicament. Com que l’actualització de la informació no és immediata, se suggereix els usuaris que comprovin sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el lloc. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa cal revisar aquests termes quan es visiti de nou el lloc.

4.2 Virus

L’ACPJ es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu lloc. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, l’ACPJ no serà responsable dels danys que aquests puguin produir a l’usuari.

4.3 Fallades tecnològiques

L’ACPJ ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu lloc i realitzarà els seus millors esforços perquè aquest no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a l’ACPJ.

4.4 Enllaços externs

L’ACPJ facilita l’accés a altres pàgines web considerades d’interès per l’usuari. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar la cerca a través d’Internet dels recursos que puguin interessar a l’usuari. No obstant això, algunes d’aquestes pàgines no pertanyen a l’ACPJ ni se’n fa una revisió dels continguts, per la qual cosa en cap moment es podrà considerar l’ACPJ responsable, ni del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

4.5 Durada i terminació

La prestació del servei del lloc i els altres serveis oferts en el mateix té, en principi, una durada indefinida. L’ACPJ podrà, no obstant això, donar per acabada o suspendre la prestació del servei del lloc, sense perjudici del que s’hagi disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Particulars.

5. Els usuaris

5.1 Condició d’usuari

La utilització del lloc atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en el present Avís Legal com en la Política de Privacitat.

5.2 Responsabilitats de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis del lloc d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s’exposa a continuació, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc per a la prestació de serveis, la realització d’activitats publicitàries o d’explotació comercial.

5.3 Veracitat de les dades proporcionades per l’usuari

Tota la informació que faciliti l’usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per al registre i accés a determinats serveis.

Serà així mateix responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a l’ACPJ permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’ACPJ o a tercers per la informació facilitada.

6. Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, el tractament de les dades de caràcter personal, es realitza de conformitat amb la Llei Orgànica 15/ 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de desenvolupament, i la Llei 34/ 2002, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic i les seves modificació. Els usuaris i/o participants amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, se someten a la legislació i jurisdicció espanyola, específicament als tribunals de Barcelona.

Els usuaris i/o participants d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.