Notícies i recursos

Referents d’Ocupació Juvenil i Dinamitzadores Cíviques: figures clau en la joventut i riscos que afronten

Què són les Referents d’Ocupació Juvenil?

El Programa de Referents d’Ocupació Juvenil va néixer arrel del programa Garantia Juvenil emmarcat en les polítiques d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel programa operatiu d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu. Tenia com a objectiu principal facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, i fomentar-ne la continuïtat formativa.

A finals del 2021 eren més de 80 professionals que treballen a tot el territori nacional apropant les polítiques ocupacionals i formatives a les persones joves. Alguns d’ells s’ubiquen a promocions econòmiques i d’altres en equipaments juvenils. És un dels programes de la Garantia Juvenil millor valorats tant per les persones joves, com per altres professionals.

Per què són importants?

Les Referents ofereixen als municipis diferents serveis per a vetllar pel jovent en situació de més risc i/o vulnerabilitat. Es promociona el treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que intervenen amb el col·lectiu de les persones joves en cada un dels municipis i comarques, oferint els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada persona.

És una de les figures principals de les polítiques públiques de joventut i ha permès a moltes comarques i municipis poder atendre a milers de persones joves en la seva recerca de feina, però també a desenvolupar altres polítiques de la garantia juvenil i altres programes d’emancipació. 

Què està passant amb aquestes figures? 

La figura de les referents d’Ocupació Juvenil és una subvenció anual del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Això fa que la figura sigui molt fràgil i no es puguin planificar polítiques públiques a mitjà i llarg termini, conjuntament amb la inestabilitat laboral de les professionals que ocupen el càrrec. 

L’any 2021 semblava que aquesta figura acabaria formant part del Contracte Programa de Joventut, cosa que li donava una certa estabilitat i la integrava en un marc de política juvenil transversal. A final d’any i a correcuita, va tornar a publicar-se com a subvenció anual dels SOC.

Moltes de les professionals no van poder renovar la seva plaça, ja que els Consells Comarcals i els Ajuntaments que les acaben contractant no podien allargar més de 36 mesos els seus contractes per obra i servei. D’altra banda, a conseqüència del poc marge de presentació i contractació alguns Consells i Ajuntaments no van poder sol·licitar la subvenció o contractar a la professional, fet que ha fet perdre la figura a alguns consistoris.

No hi ha fitxa de Referent d’Ocupació Juvenil pel 2022 i no es té constància que el SOC i la Direcció General de Joventut (DGJ) hagin començat les negociacions per poder programar aquesta figura més enllà de desembre d’aquest any.

Aquesta situació es viu amb preocupació, ja que la tasca de les Referents d’Ocupació Juvenil ha estat un puntal clau per al desenvolupament de les joves arreu de Catalunya, i la no continuïtat d’aquesta implicarà la pèrdua d’un servei important en matèria de joventut. 

Què són les Dinamitzadores Cíviques?

El Programa de dinamitzadors/res cívics/ques per a l’emancipació juvenil consisteix a dotar els municipis amb centres on viuen nois i noies menors d’edat que han arribat a Catalunya fruit de processos migratoris sense cap familiar ni referent directe, de professionals que activin els potencials del territori i dels centres per reforçar-se mútuament.

Són més de 80 professionals a molts dels municipis o comarques que acullen a les menors. Han treballat a les residències i centres, però també a serveis socials i altres espais on viuen aquestes persones.

Per què són importants?

Aquesta figura, té el potencial de treballar no tan sols per als i les menors no acompanyats, sinó per tota la població jove en risc d’exclusió social i risc de vulnerabilitat. Busquen fer aflorar potencialitats al territori per al seu desenvolupament, activant recursos existents en el territori. Treballen per desenvolupar dinàmiques de treball comunitari inclusiu i d’interrelació de xarxes social, laboral, salut, educació, esport, cultura. Al seu torn, tracten de potenciar valors de gènere, civisme, relació intergeneracional i interculturalitat.

Què està passant amb aquestes figures? 

Aquesta era una figura dins els Contracte Programa de Serveis Socials. Ha estat un reforç valorat molt positivament a aquelles comarques on la persona ha arribat a un espai compartit de treball i ha pogut desenvolupar les seves tasques. En altres espais on aquesta figura no ha estat tan acompanyada per part del territori, no s’ha pogut treballar tan profundament i no ha estat tan ben valorada. Això ha ocorregut, sobretot, per la poca coordinació central que han tingut aquestes professionals des de Serveis Socials.

La figura espera ser presentada sota el paraigües de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut en el nou Contracte Programa 2022, esperant si acabarà sent coordinada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) o per la DGJ. Com a principis d’any encara no s’ha atorgat els diners necessaris per part de la Generalitat per poder contractar aquesta figura, moltes de les professionals han estat acomiadades dels seus espais de treball.

Què esperem?

Ens agradaria que aquestes dues figures poguessin estar sota el paraigües del Contracte Programa de Joventut que s’està a punt de signar. En el cas que això no sigui possible, demanem la màxima coordinació entre l’Organisme competent, la Direcció General de Joventut i els Consells Comarcals i Ajuntaments on treballin aquestes professionals.

D’altra banda instem a totes les administracions a buscar una solució definitiva a l’estabilitat laboral de les persones professionals que desenvolupen tasques estructurals com les que estem explicant. La contractació d’obra i serveis i d’altres no indefinides no faciliten l’estabilització dels projectes i precaritzen les persones treballadores.

Recalcar que aquestes dues figures formen part del que entenem per professionals de joventut i les tasques que tenen designades es poden desenvolupar per part de les institucions de joventut. Les professionals de joventut estan acostumades al treball en xarxa i la seva feina es desenvolupa més enllà dels Espais Joves, Casals de Joventut o Oficines Joves i Punts d’Informació Juvenil. És per això, que entenem que aquestes professionals haurien d’estar en una estratègia juvenil, per part de la Generalitat i dels Consells i Ajuntaments. 

Finalment, volem encetar un diàleg per desenvolupar aquestes tasques. És per això que l’ACPJ ja s’ha reunit amb la Direcció General de Joventut, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; per fer sentir la veu de les professionals en aquest tema. Per seguir d’aprop aquestes polítiques demanem reunions periòdiques del Consell Rector de manera ampliada amb altres agents que treballem per les polítiques públiques de joventut.