Notícies i recursos

Insertor/a laboral a Montgat

Montgat

ANUNCI

L’Ajuntament de Montgat, convoca concurs-oposició per a proveir el lloc de treball d’Insertor/a laboral, amb contractació laboral indefinida, d’acord amb les Bases que es publiquen conjuntament amb aquest anunci.

El termini de presentació d’instàncies és de vint dies naturals, comptats a partir de l’endemà al de la publicació del darrer anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L’import de 7,80 EUR corresponents a les tases per drets d’examen s’haurà d’ingressar al compte 2100.0334.79.0200014645 (La Caixa) i aportar document acreditatiu del mateix juntament amb la instància.

Els successius anuncis es faran públics únicament en el Tauler d’Edictes de la Casa de la Vila, llevat de la resolució aprovatòria de la llista d’admesos i exclosos, i del lloc, la data i l’hora de començament de les proves, la qual serà publicada també al Butlletí Oficial de la Província.

Bases que han de regir el procès selectiu per a proveir, mitjançant el sistema de concurs-oposició una plaça d’insertor/a laboral amb contractació indefinida vacant a la plantilla de personal laboral de l’ajuntament de montgat, inclosa a l’oferta pública d’ocupació

1ª. Objecte de la convocatòria

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió mitjançant concurs-oposició lliure, de la plaça d’insertor/a laboral, vacant a la plantilla de personal laboral d’aquesta Corporació, nivell A2 amb un salari brut anual de 26.636,34 EUR, inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2009, en règim de contractació laboral indefinida. La resta d’aspirants aprovats romandran en llista d’espera durant el període d’un any per a cobrir possibles eventualitats durant aquest termini.

2na. Tasques a realitzar

* Informar, Orientar i assessorar.

* Dinamitzar grups (motivació, TRF (tècniques de recerca de feina)…).

* Intermediació entre l’oferta i la demanda.

* Prospecció a empreses.

* Elaborar projectes de formació.

* Coordinar accions de Pactes Territorials – àmbit ocupació.

* Entrevistes d’acollida.

* Orientació laboral.

* Seguiment d’usuaris de la borsa de treball.

* Club de feina.

* Gestió ofertes de feina d’empreses.

* Cursos de formació ocupacional.

* Elaboració de seminaris de recerca de feina.

* Orientació laboral a joves de d’institut Thalassa.

* Coordinació de les accions d’inserció laboral per l’obtenció de les subvencions de Pactes Territorials del Maresme.

* Altres relacionats amb el lloc de treball (gestió interna, redacció articles revista municipal…).

3a. Condicions dels aspirants

Per a poder participar en el concurs-oposició, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

a) Ser ciutadà/na espanyol/a o, disposar de la nacionalitat d’algun altre Estat, en els termes que estableix l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic (EBEP).

b) Haver complert 16 anys d’edat i no excedir-ne de l’edat màxima per a la jubilació forçosa per edat.

c) Estar en possessió d’una diplomatura i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que dificulti la prestaci&oac
ute; dels corresponents serveis.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualssevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en una situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a exercir funcions similars a les desenvolupades amb anterioritat. En cas de ser nacional d’una altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

f) No trobar-se incurs/a en cap de les causes d’incompatibilitat a tenor de la legislació vigent.

g) No tenir antecedents penals i observar bona conducta.

4ta. Sol·licituds

1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció, juntament amb els documents acreditatius dels mèrits, s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament, Plaça de la Vila s/n 08390 Montgat, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’han d’adreçar al president de la Corporació. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

3. Els/les aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona.

4. Els drets d’examen es fixen en la quantitat de 7,80 EUR, i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d’adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud. La manca de pagament de la taxa o la no acreditació del seu abonament determinarà l’exclusió de l’aspirant.

5. Per ser admès/sa a les proves selectives els/les aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:

a) Fotocòpia compulsada del DNI.

b) Currículum vitae.

c) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit a les bases específiques de cada convocatòria.

d) Resguard acreditatiu del pagament de la taxa corresponent per drets d’examen.

e) Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits i/o requisits específics que s’al·leguin per a la fase de concurs.

6. Els/les aspirants que tinguin la condició de funcionaris/àries públics estan exempts/es de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats i que no requereixin actualització. Han de presentar una certificació de l’administració pública de la qual depenen que acrediti la seva condició.

7. Si alguna de les sol·licituds té algun defecte esmenable, aquesta circumstància es comunicarà a la persona interessada, a fi que en un termini de deu dies l’esmeni, de conformitat amb l’article 71 de la LRJPAC.

La documentació que s’adjunti haurà d’estar numerada segons l’ordre en què es relacioni a la instància que l’acompanya.

5na. Llista d’aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d’un mes dictarà resolució aprovant les llistes d’aspirants admesos i exclosos. En l’esmentada resolució s’ha de determinar el lloc, la data i l’hora d’inici dels exercicis. Aquesta resolució es publicarà al tauler d’edictes de la Corporació, incorporarà les llistes d’aspirants admesos i exclosos i concedirà un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de quinze dies, transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

6na. Òrgan qualificador

L’òrgan qualificador estarà constituït de la manera següent:

– Presidenta.- La Cap del departament de RR.HH de la Corporació o membre en qui delegui.

– Vocals:

– Dos tècnics designats per la presidència de la Corporació que prestin els seus serveis, de forma indefinida, a l’administració Pública, amb coneixements en la matèria.

– Un representant de l’Escola d’Administració pública de Catalunya.

– Secretari: El general de la Corporació, o funcionari de carrera en qui delegui.

L’òrgan qualificador ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

La designació de l’òrgan qualificador s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’ajuntament, com a mínim 15 dies abans de les proves.

L’òrgan qualificador no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

L’òrgan qualificador pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions de l’òrgan qualificador, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Al procés de selecció es garantirà la presència d’observadors escollits per la junta de personal o delegats/ des de personal, els quals actuaran a títol individual, amb veu però sense vot, fins a un màxim d’un membre per cadascuna de les seccions sindicals legalment constituïdes i per 1 delegat/da del personal laboral de la Corporació que actuarà amb veu però sense vot.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (Boletín Oficial del Estado 30/05/02), l’òrgan qualificador es classifica en la categoria segona.

7na. Inici de les proves selectives

El primer exercici de l’oposició no podrà començar fins que s’hagi publicat en el tauler d’edictes la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i la composició del tribunal. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una sola crida, llevat dels casos de força major, degudament acreditats i valorats discrecionalment pel tribunal. La no presentació d’un aspirant a qualsevol dels exercicis determinarà automàticament, la pèrdua del seu dret a participar en l’exercici i els successius, i en conseqüència quedarà exclòs del procés selectiu.

8na. Desenvolupament del concurs. Oposició

El concurs-oposició es desenvoluparà en dues fases: La primera la de l’oposició, i la segona la del concurs.

Procés de selecció

La selecció pel sistema de concurs-oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca objecte de la convocatòria a exercir i en la superació de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició.

El dia, l’hora i el lloc d’inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, com a mínim, amb 15 dies d’antelació.

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats.

L’òrgan qualificador tindrà l’obligació de definir el contingut de les proves amb plena subjecció als temaris adjunts.

L’ordre d’actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s’establirà d’acord amb el que disposa la Resolució del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 16 de desembre de 2008, relatiu al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l’any 2009 per a l’ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya on es
determina que l’ordre d’actuació dels aspirants que prenguin part en els processos selectius s’iniciarà per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra C.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

En qualsevol moment, l’òrgan qualificador podrà requerir als aspirants l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació del seu document nacional d’identitat.

Si l’òrgan qualificador té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i, si s’escau, es posarà en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

A) Fase de l’oposició:

– Primer exercici.- Prova de coneixements de la llengua catalana, corresponent a un nivell C de la Junta Permanent de Català. Queden exempts de realitzar aquesta prova tots aquells aspirants que acreditin el nivell C o superior de la Junta Permanent de Català o equivalent. Aquest exercici es valorarà com a apte o no apte. Els aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte seran eliminats automàticament.

– Segon exercici.- Consistirà en respondre per escrit en un període d’una hora un tema proposat pel tribunal dels relacionats en l’annex I. Aquest exercici es valorarà amb un màxim de 10 punts i l’aspirant que no obtingui una puntuació mínima de 5 punts no podrà accedir al següent i serà eliminat automàticament.

– Tercer exercici.- Consistirà en la valoració de la exposició d’un projecte del disseny d’un itinerari d’inserció d’un usuari/a que s’adreci al Servei d’orientació Laboral d’un l’ajuntament i d’una entrevista laboral. Aquest projecte s’haurà de presentar al Registre General de l’ajuntament durant els deu dies posteriors a la finalització del termini de recollida de sol·licituds. Aquest exercici es qualificarà entre zero i deu punts, i serà superat per aquells/es aspirants que obtinguin una puntuació superior a 5 punts.

– Quart exercici.- Entrevista personal amb l’òrgan qualificador durant un període de 20 minuts, la qual serà conduïda per la psicòloga municipal i versarà sobre aspectes de la personalitat, així com de les tasques a desenvolupar. Aquest exercici es valorarà amb un màxim de 10 punts. Aquest exercici no serà eliminatori.

Totes aquestes proves són obligatòries i eliminatòries, excepte el quart exercici que serà obligatori però no eliminatori.

B) Fase de concurs:

Els mèrits a valorar són els que es detallen tot seguit:

1. Experiència en lloc de treball igual o de similars característiques en l’administració pública o empresa privada, 0,3 punts per mes treballat, fins a un màxim de 1 punt.

2. Experiència en lloc de treball igual o de similar característiques en l’administració local, 0,3 punts per mes treballat fins a un màxim de 5 punts.

3. Titulacions superiors a l’exigida a la convocatòria en l’àmbit de la Pedagogia o Psicologia 1 punt, per ser les especialitats valorades positivament pel programa IPI (Itineraris Personals d’Inserció) de la Generalitat de Catalunya, fins a un màxim d’1 punt.

4. Màsters o postgraus relacionats amb el lloc de treball o d’utilitat pel lloc de treball, 0,5 punts per cada un fins a un màxim d’1 punt.

5. Cursos i seminaris de fins a 5 hores, 0,2 punts per cada un fins a un màxim d’1 punt.

6. Cursos i seminaris amb una durada superior a 5 hores i inferior o igual a 20 hores, 0,2 punts per cada un fins a un màxim de 1,5 punts.

7. Cursos i seminaris de més de 20h, 0,5 punts per cada un fins a un màxim de 1 punt.

8. Altres mèrits a valorar discrecionalment pel tribunal, fins a un màxim d’1 punt.

La justificació dels mèrits es realitzarà mitjançant la presentació dels certificats emesos per l’autoritat corresponent i/o documents acreditatius equivalents.

Les valoracions que s’estableixin seran compatibles i no s’exclouran entre elles. La puntuació de cada aspirant serà la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per tots els membres de l’òrgan qualificador presents.

La qualificació definitiva de cada aspirant serà el resultat de sumar la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i l’obtinguda en la fase de concurs.

Un cop finalitzades les qualificacions i valoracions definitives, l’òrgan qualificador publicarà el nom de l’aspirant seleccionat i aprovat, que serà el que hagi obtingut la puntuació més elevada. En cap cas, el nombre d’aspirants aprovats podrà excedir del nombre de places convocades, que en aquest cas és 1.

Posteriorment l’òrgan qualificador elevarà la corresponent proposta de contractació a l’Alcaldia.

9na. Presentació de documents

L’aspirant proposat presentarà en el Registre General de la Corporació, dins dels 20 dies naturals següents al dia de la publicació en el Tauler d’anuncis de la Corporació de la llista d’aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la base 3ª. Si dins del termini esmentat, i llevat d’un cas de força major, l’aspirant proposat no presentés l’esmentada documentació, no podrà ésser contractat quedant en conseqüència, anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de les responsabilitats en què hagués pogut incórrer per falsedat en la instància presentada.

10na. Contractació

Presentats els documents precisos per l’aspirant aprovat, en el termini d’un mes a comptar des de la finalització del termini esmentat a la base anterior, per l’Alcaldia es procedirà a efectuar la seva contractació laboral indefinida com a treballador de l’ajuntament de Montgat.

11na. Incidències

L’òrgan qualificador quedarà facultat per a resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixen durant el desenvolupament del concurs-oposició, sempre i quan hi hagi una mancança de disposicions legals i reglamentàries aplicables.

12na. Impugnació

Aquestes Bases, la convocatòria i tots aquells actes administratius que se’n derivin, així com l’actuació de l’òrgan qualificador, podran ser impugnats pels interessats en els supòsits i formes establertes en la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.

Annex I

1. Funcionament d’una borsa de treball municipal.

2. Possibilitats i funcionament de la xarxa Xaloc.

3. El procés d’intermediació laboral. Itineraris de l’oferta i la demanda.

4. L’entrevista ocupacional.

5. Metodologia d’orientació laboral. Tècniques de recerca de feina.

6. Organització de les sessions d’orientació i Club de la Feina.

7. Prospecció. Estratègies d’actuació.

8. Tipus d’aturats i incidències. Col·lectius amb risc d’exclusió social.

9. El mercat de treball a Montgat.

10. Els tècnics locals d’intermediació laboral. Perfil, evolució i funcions.

Montgat, 15 de gener de 2010.

L’Alcalde, Jordi Ramia Gisbert.