Notícies i recursos

Una plaça d'animador/a sociocultural


Funcions: Atenció presencial als i les joves amb la comunicació interpersonal com a eina fonamental. Gestió interna de les demandes d’informació rebudes per qualsevol de les vies. Recepció, selecció, classificació, recerca, manteniment i producció, si s’escau, de material informatiu, amb els diferents dispositius del programa "informaciojovebcn". Manteniment de les cartelleres informatives del punt d’informació a cada IES. Disseny, organització i realització d’accions informatives en grup en estreta col.laboració amb els equips docents dels centres. Elaboració, execució, i avaluació d’un pla de treball per a la dinamització dels espais formals de participació dels Centres d’Educació Secundària (delegats, comissions de delegats, consellers escolars…) Promoció de nous grups i entitats en funció d’interessos comuns. Connectar els i les joves d’entre 12 i 16 anys amb la xarxa juvenil del territori. Coordinacions permanents amb la xarxa de serveis, equipaments i teixit associatiu juvenils dins del territori per a exercir-ne les complicitats i col·laboracions necessàries. Coordinació amb els Punts d’Informació Juvenil per a l’exposició i orientació informativa. Coordinació amb la xarxa juvenil del territori (serveis municipals –casals de joves, espais joves,…- i entitats) per a la realització d’activitats i projectes conjunts. Coordinació amb el referent del CES corresponent. Disseny i dinamització d’activitats amb representants d’alumnes. Disseny i dinamització d’activitats amb grups d’alumnes del CES. Coordinació amb companys i companyes d’altres CES i districtes.

 

Data límit de presentació de currículums: 3 de setembre de 2010 .

 

CISEC. Centre d’informació i Serveis a l’estudiant de Catalunya

Més informació: Tel. 933 013 978 – www.cisec.org