Notícies i recursos

Tècnic/a de Joventut de Canet de Mar

Denominació del lloc de treball: L´Ajuntament ha de cobrir un lloc de treball de Tècnic de Joventut, a jornada completa i per termini de 6 mesos.

Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Ajuntament de Canet de Mar

Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud acompanyada del “Currículum vitae” degudament justificat, al Registre General de l´Ajuntament, fins al proper dia 21 de setembre de 2007

Tasques i Funcions:

– Elaborar, dissenyar, dur a terme i avaluar el Pla Local de Joventut.
– Conèixer accions d´institucions, entitats i organismes dirigides a joves.
– Planificar, organitzar i  gestionar activitats, programes i projectes destinats a joves.
– Elaborar material de difusió.
– Totes aquelles altres que se li encarreguin des de la regidoria de Joventut.

Durada i Jornada laboral: 6 mesos, jornada complerta

Requisits:

  1. Ser ciutadà espanyol o tenir la nacionalitat d´algun estat de la Unió Europea. També podran participar la resta d´estrangers amb situació regularitzada d´acord amb la normativa vigent.
  2. Tenir els 16 anys complerts
  3. No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic, que impedeixi l´exercici de les funcions.
  4. No estar inhabilitat/ada per sentència ferma per a l´exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
  5. Ser diplomat universitari.
  6. Estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de nivell C o superior, o bé superar prova del mateix grau de dificultat a valorar pel Tribunal.

Es valorarà:

  • Disposar  d´algun títol en educació del lleure, animació sociocultural o altres estudis relacionats amb el camp social, educatiu, cultural i pedagògic.
  • Tenir experiència en activitats de lleure infantil o juvenil, ludoteques, casals de joves o centres cívics.
  • Els serveis prestats a l´administració pública i en àmbits relacionats amb la inserció laboral, serveis d´assessorament específics, tasques de voluntari en el món juvenil.
  • La trajectòria de caràcter participatiu com a jove

 http://www.canetdemar.org/document.php?id=3563