Notícies i recursos

DINAMITZADOR I INVESTIGADOR

CONVOCATÒRIA
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut

DINAMITZADOR I INVESTIGADOR

Descripció
Es proposa un lloc de treball amb una funció doble, compaginant tasques de gestió i dinamització de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut i de recerca per a la creació del Primer Cens de Professionals de les Polítiques de Joventut de Catalunya.
 

Incorporació durant el mes de juny de 2007 amb una dedicació de 20 hores setmanals per prendre contacte, organitzar i planificar les tasques a desenvolupar, i ampliació a jornada completa (37,5 hores setmanals) a partir del mes de setembre o octubre de 2007.

Funcions
Gestió administrativa de l’entitat
Dinamització d’activitats i serveis adreçats als socis
Promoció de la comunicació interna de l’entitat
Participació en el disseny i planificació de la recerca a realitzar
Treball de camp de la recerca
Participació en l’anàlisi i elaboració de conclusions de la recerca

Tasques
Relació i contacte quotidià amb la gestoria fiscal i laboral de l’associació
Tramitació de peticions i justificació de subvencions
Control de cash de l’associació
Suport a les tasques de la Junta Directiva
Elaboració i introducció de continguts al web de l’associació
Actualització quotidiana del web de l’associació
Gestió de serveis online als socis (borsa de treball, assessoria laboral i catàleg de recursos)
Suport a l’organització d’activitats adreçades als socis
Suport al disseny i planificació de la recerca per al cens de professionals
Treball de camp de la recerca
Introducció de dades de la recerca
Tractament i anàlisi de dades
Suport a la elaboració de conclusions de la recerca

Requisits
Llicenciatura en sociologia, ciències politiques o psicologia
Experiència en la realització d’estudis i treballs de camp
Capacitat tècnica per al tractament i anàlisi de dades estadístiques
Formació específica en polítiques de joventut

Mèrits
Altres titulacions superiors en ciències socials o de l’educació
Experiència en la gestió de polítiques de joventut
Experiència en gestió associativa
Coneixements informàtics en programació web
Contractació
Contracte d’obra i servei, vinculat a la realització del cens de professionals de polítiques de joventut i a la primera fase de desenvolupament de serveis associatius.
Dedicació: 20 hores setmanals entre juny i setembre. Jornada completa (37,5 hores) a partir d’octubre i fins a la finalització del projecte
Retribució:18.000 euros bruts anuals per la jornada completa (sou proporcional per a les 20 hores)

Contacte

651 80 13 04