Notícies i recursos

Coordinador/a general.

SERVEI CIVIL INTERNACIONAL obre oferta de treball per a coordinador/a general.

Funcions del lloc de treball: Col·laborar amb la Junta en l’elaboració de les propostes de Pla de Treball i Pressupost a sotmetre a l’Assemblea. Elaborar i sotmetre a la Junta una proposta de desenvolupament operatiu del Pla de Treball i dirigir l’execució després de la seva aprovació. Controlar l’execució del Pressupost de l’entitat. Dirigir l’equip tècnic del SCI realitzant l’assignació de tasques i funcions, supervisant la seva execució i mantenint un bon clima laboral. Donar suport, coordinar i supervisar el treball de les diferents àrees (formació, projectes, comunicació, voluntariat) i departaments (Finances i administració). Elaborar, coordinar i desenvolupar estratègies i plans de captació de recursos. Millorar els procediments de gestió de l’associació. Elaborar informes de la seva gestió conforme al sol·licitat per la Junta . Donar suport al president de l’entitat en la seva tasca de representació davant entitats externes, privades i públiques. Identificar, executar i justificar els projectes assignats a direcció segons la gestió de projectes via marc lògic.

Perfil requerit: El lloc requereix àmplia capacitat d’organització, gestió, planificació, lideratge, treball en equip i relació interpersonal, i és imprescindible: Titulació Universitària. Formació en matèria de gestió d’organitzacions (mitjançant titulació universitària adequada o mitjançant formació complementària). Un any d’experiència en lloc amb funcions assimilables a les descrites. Experiència laboral en el sector de les entitats sense ànim de lucre. Experiència en control financer. Domini d’informàtica com a nivell usuari/usuària en Entorn Windows. Nivell alt de l’idioma anglès, altres idiomes seran valorats.

 

Es valorarà positivament: Formació complementària superior a la imprescindible requerida. Experiència laboral en lloc similar superior a la imprescindible requerida. Experiència laboral específica en lloc similar en ONGD. Experiència en l´àmbit internacional i cultura de pau. Experiència i coneixement en captació de recursos.

Condicions que s’ofereixen: Contracte laboral, jornada 30h/set. Salari brut anual aprox. entre 13.000 i 16.000 euros. Lloc de treball en la Seu de l´SCI: C/ Carme 95, Barcelona. Incorporació 6 de juny.

Presentació de sol·licituds: Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum, carta de motivació i fotografia recent a o C/ Carme 95 baixos. 08001 Barcelona,  abans del 25 de maig. Imprescindible incloure detalls en currículum i referències personals. No es facilitarà informació per telèfon. Les persones que no rebin contestació abans del 31de maig poden considerar la seva candidatura desestimada.