Notícies i recursos

Queixa a l'Ajuntament de Cornellà per la convocatòria de contractació de dues places d'aux. joventut

L’AcPpJ ha adreçat una carta a l’Alcalde, a la Tinenta d’Alcalde responsable d’Administració Pública i Interior i al responsable de recursos humans de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per queixar-se formalment de la convocatòria per cobrir dues places d’auxiliars de joventut per a les quals només es demanava formació mínima de graduat escolar. Hem activat la queixa a partir del suggeriment de diversos socis. És la primera actuació que realitzem en aquest sentit i val a dir que ja ha donat els seus fruits. Ens hem posat en contacte amb el responsable tècnic de la política de joventut de l’ajuntament, i ens ha respost àmpliament per aclarir la situació que, sembla ser, només serà transitòria. Reproduïm a continuació un fragment de l’explicació que ens ha donat.

"L’1 de gener de 2008 es van produir les baixes de dos tècnics de joventut que estaven duent a terme la seva feina a dos serveis de joventut de l’ajuntament. Per tal de cobrir aquestes baixes el més aviat possible, s’ha posat en marxa un procediment de contractació anomenat "Ordre de preferència" per poder cobrir temporalment aquelles absències i/o vacants d’Auxiliar de Joventut. Amb aquest procediment assegurem que aquestes baixes estiguin cobertes en un mes i mig. D’altra manera, fent una convocatòria per cobrir definitivament aquestes places mitjançant oposició, el procediment podia durar uns quatre mesos. Això el departament no s’ho podia permetre, ja que implicava tancar dos serveis de joventut d’un gran ús a la ciutat. Aquestes dues places, fins el moment, eren de categoria "D", i per això es demana només el graduat escolar per poder presentar-se a les proves. Aquestes places, tot i ser de categoria "D", mitjançant altres complements estaven a l’alçada d’una categoria "C". Tot i que en aquests moments les places a cobrir son de nivell "D", l’Ajuntament de Cornellà ha aprovat ja l’Oferta d’Ocupació de l’any 2008, convertint aquestes dues places en tècnics de categoria "C".

La qual cosa implicarà que durant aquest any es convoquin les places definitives i amb una categoria superior a la que tenen ara. Amb tota aquesta explicació vull informar que si en aquests moments és categoria "D" és perquè ens urgia cobrir aquestes places, però sabent que en un futur molt pròxim es farà una convocatòria d’oposició per dues places de tècnic de joventut amb una categoria superior a l’actual."

Esperem que aquesta mesura sigui efectiva per a l’Ajuntament de Cornella i que tingui alguna incidència en futures convocatòries d’altres ajuntaments, empreses o institucions.

Si teniu coneixement d’altres casos de gravetat similar, no dubteu a posar-vos en contacte amb l’AcPpJ`, per engegar les actuacions que siguin necessàries.

Reproduïm, tot seguit, la carta que hem fet arribar, sobre aquesta qüestió, a l’alcalde de Cornellà i al responsable de recursos humans del municipi.

 

I. Sr. Antonio Balmón Arévalo
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Plaça de l’Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

 

 

Benvolgut,

Tinc el plaer d’adreçar-me a vostè com a  President de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ), una organització professional amb tres anys de vida que va néixer amb la voluntat de defensar i promoure el reconeixement social i legal dels treballadors del nostre sector i d’impulsar i desenvolupar les polítiques de joventut al nostre país.

El motiu de la carta és comunicar-li la nostra disconformitat amb el procés de selecció iniciat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat arrel de la convocatòria per establir l’ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències d’auxiliar de joventut, en règim de personal laboral, dins de l’organització municipal signada el 7 de gener de 2008. En la clàusula primera de les bases s’hi especifica el següent requisit:

PRIMERA.-

Els/les aspirants/tes interessats/des en participar en aquest procés selectiu, hauran de reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases Generals per la provisió de places de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms, i hauran d’estar en possessió del Títol de Graduat Escolar.

 
L’AcPpJ considera que aquesta condició mínima rebaixa d’una manera absolutament inadequada la qualificació necessària per exercir les tasques i funcions pròpies d’un treballador de les polítiques de joventut. Tot i que en l’actualitat no hi ha cap regulació específica de la nostra professió, forma part d’un ampli consens, compartit de forma general per tots els agents que intervenen d’una forma o altra en les polítiques de joventut, el fet que és imprescindible comptar amb formació universitària per complir amb correcció les funcions tècniques pròpies del nostre sector. Ben aviat es debatrà al Parlament de Catalunya una llei que establirà amb tota seguretat la necessitat regular el nostre sector professional i aquests aspectes es posaran a debat.

Mentre això no passi, però, considerem la nostra obligació irrenunciable fer-li saber que, malgrat estigui dintre del marc de la legislació actual, la convocatòria que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha fet pública afecta greument la dignitat dels treballadors d’un sector professional present en la vida pública catalana des de fa més de vint-i-cinc anys i podria propiciar l’accés a una plaça de treball a un treballador sense la mínima qualificació necessària per assumir les tasques i funcions previstes i amb el risc evident, per tant, que el servei ofert pateixi una greu minva de qualitat.

Entenem, així doncs, i en absència d’una regulació específica per al nostre sector, que la qualificació mínima que caldria exigir per a aquesta plaça és la de qualsevol dels graus superiors d’educació secundària (Batxillerat, Cicles Formatiu Mitjà o Superior) i equiparar també les condicions laborals i salarials a aquesta qualificació, amb el ben entès que des de l’AcPpJ apostem per una qualificació universitària en les places que han de desenvolupar funcions tècniques en l’adminis
tració.

Esperem que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pugui reconsiderar aquesta convocatòria i que millori en breu la qualificació exigida i el nivell de les places ofertades. Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o informació complementària que precisi.

Restant a la vostra disposició per qualsevol qüestió, rebeu la més cordial salutació,

 
Pep Montes

President de l’AcPpJ

Barcelona, 24 de gener de 2008