Notícies i recursos

Procés selecció Dinamitzador/a Juvenil a Lliçà de Vall

Denominació del lloc de treball: Dinamitzador/a Juvenil
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Ajuntament de Lliçà de Vall
Recepció de CV fins el 23 d’octubre 

Tasques i Funcions:

  • Dinamització sociocultural d’adolescents i joves.
  • Dinamització a centres de secundària.
  • Servei d’informació juvenil a centres de secundària (PIDCES).
  • Gestió i difusió d’informació juvenil, activitats i serveis per a joves.
  • Suport i participació en les polítiques de joventut de l’Ajuntament.

Durada i Jornada laboral:
La jornada de treball serà de dimarts a dissabte, totes les tardes i dos matins, amb disponibilitat horària per activitats puntuals nocturnes i en dies festius.

Remuneració i categoria laboral: La modalitat del contracte és la de jornada complerta

Tipus de contracte: El caràcter del contracte és fix

Requisits:

  1. Tenir la nacionalitat espanyola sens perjudici de l’establert en l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
  2. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
  3. Tenir complerts els setze anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
  4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, del que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació públic.
  5. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria (graduat escolar), tècnic auxiliar (formació professional de primer grau) o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo, en la data en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies, en cada cas.

Procediment procés de selecció: Consurs-Oposició Lliure .

Les sol·licituds, demanant prendre part en les corresponents proves d’accés, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s’opti, es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, i es presentaran en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de vint dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de les bases íntegres de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de:

— Fotocòpia del DNI o, si s’escau, passaport.

— Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria així com dels mèrits i circumstàncies al·legats que hagin de ser valorats.

Altres: En aquest enllaç trobareu les bases del procés de selecció per un/a dinamitzador/a juvenil a Lliçà de Vall.