Notícies i recursos

NOU !! Tècnic/a de Joventut Consell Comarcal Vallès Oriental

Denominació del lloc de treball: Tècnic/a de Joventut Consell Comarcal Vallès Oriental
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant : Consell Comarcal Vallès Oriental

Tasques i Funcions:

 • Coordinació dels professionals de joventut per portar a terme accions conjuntes incloses al Pla Comarcal de Joventut.
 • Assessorament i suport als municipis en relació als plans locals de joventut  i altres temes en matèria de polítiques de joventut

Remuneració i categoria laboral: Sou brut anual: 24.011,82 € , Categoria: A2 (tècnic mitjà)

Durada i Jornada laboral: De dilluns a divendres, matins i una tarda. Flexibilitat horària.

tipus de contracte: Interinitat per baixa de maternitat

Requisits:

 • Nivell acadèmic mínim: Diplomatura de ciències socials. Preferiblement educació social, treball social o sociologia.
 • Acreditar experiència laboral en joventut.
 • Nivell  de  suficiència de català (Nivell C)
 • Coneixements bàsics d’informàtica
 • Vehicle propi i disponibilitat de desplaçament pels municipis de la comarca.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.
 • Habilitats de comunicació, treball en equip i foment de consensos.
 • Coneixements i experiència en polítiques de joventut.

Condicions generals:

 1. Haver complert 16 anys i no superar l’edat forçosa de jubilació
 2. Posseir la titulació suficient i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en què acaba el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en les proves selectives.
 3. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública.

Documents a presentar:

 1. Instància degudament complimentada
 2. Fotocòpia del document nacional d’identitat
 3. Currículum del concursant amb les dades a valorar pel tribunal qualificador. Cal adjuntar al CV la documentació acreditativa.

Presentació d’instàncies: Fins al 9 d’ abril de 2008

Lloc de presentació d’instàncies: al Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, c. Miquel Ricomà 46, 08401 Granollers, en horari de 8:30 hores fins a 14:00 hores de dilluns a divendres i de 16 hores a 19 hores, el dimecres.

Publicitat: Les bases es podran consultar a la web: http://www.vallesoriental.cat

Incorporació: immediata