Notícies i recursos

NOU !!! Aux. Tècnic/a Consell Comarcal Barcelonès

BASES DE SELECCIÓ

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació temporal, mitjançant el sistema selectiu de concurs, d’un/a auxiliar tècnic per desenvolupar les tasques de suport tècnic a l’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès en matèria de polítiques d’emancipació juvenil.

FUNCIONS

 • Suport operatiu en les tasques de gestió de la informació i d’atenció al públic que es desenvolupen des del Centre d’Informació i Recursos per a l’Emancipació Juvenil (CIREJ) ubicat a Badalona.
 • Suport operatiu en les tasques de preparació, gestió i avaluació de les diferents accions que es desenvolupen en el CIREJ.
 • Suport operatiu en les tasques de coordinació d’agents implicats en les diferents accions que desenvolupa l’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès en la Xarxa PIEs..

REQUISITS

 • Titulació mínima: Formació professional 2n Grau o equivalent.
 • Ser ciutadà espanyol o d’un país membre de la Unió Europea o ser ciutadà extracomunitari amb permís de residència.
 • Tenir 16 anys complerts a la data de la convocatòria.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Administració Pública i no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

 CONDICIONS GENERALS

 • Lloc de treball: seu del CIREJ a Badalona (carrer Marina número 63)
 • Tipologia del contracte: interinitat (cobertura de baixa per maternitat i compactació de la lactància). La data d’inici de la contractació es fixa aproximadament en el dia 15 de febrer de 2008 i la data de finalització a la reincorporació de la persona substituïda.
 • Període de prova: 2 mesos
 • Horari (temps parcial): 24 hores setmanals, a raó de quatre hores en horari de tarda de dimarts a divendres (de 16 a 20 hores) i quatre hores en horari de matí els dilluns i dimarts (de 9.30 a 13.30 hores)
 • Retribució bruta anual (any 2008): 18.945,50 euros. Les retribucions seran les que corresponen al període efectiu de treball en funció de la durada de la baixa de maternitat de la treballadora substituïda.

El contracte es regularà per les condicions establertes en el vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Barcelonès, llevat pel que fa a les disposicions en matèria d’horari i de prestacions socials.
 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

 

La publicitat d’aquesta convocatòria es farà mitjançant publicació d’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S’enviarà també una còpia de l’oferta de treball a la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat de Badalona.

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud per a participar en el concurs, que caldrà acompanyar de currículum vitae detallat i fotocòpia de la documentació que acrediti el compliment dels requisits exigits i dels mèrits al·legats.

Les sol·licituds es presentaran a la Secretaria General del Consell Comarcal del Barcelonès, ubicada a la planta quarta del número 4 del carrer de les Tàpies de Barcelona, en horari de 9 a 14 hores els dies feiners. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14 hores del dia 18 de febrer de 2008.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció estarà integrada pels següents membres, o persones en qui deleguin:

 • El responsable de l’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge del Consell, que actuarà com a President.
 • L’auxiliar tècnic del Consell especialitzada en temes de mobilitat europea, que actuarà com a vocal.
 • La Responsable de Gestió Patrimonial del Consell, que actuarà com a vocal.
 • La Cap de l’Oficina de Serveis Personal del Consell, que actuarà com a vocal.
 • La Secretària General Accidental del Consell Comarcal del Barcelonès, que actuarà com a Secretària.

RESOLUCIÓ DEL CONCURS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums d’acord amb la taula de mèrits annexa, essent la puntuació màxima possible de 10 punts.

Un cop finalitzada la valoració, la Comissió podrà convocar els aspirats que estimi convenient per a la realització d’una prova pràctica i/o d’una entrevista personal. Aquesta prova i/o entrevista es valoraran en conjunt amb un màxim de 5 punts.

Finalitzada la fase final de valoració, la Comissió optarà entre contractar el candidat millor puntuat o declarar desert el concurs.

Imanol Pujana Fernández

Gerent

Barcelona, 14 de gener de 2008

 

TAULA DE MÈRITS

 

 • PROCÉS DE SELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

   

  La publicitat d’aquesta convocatòria es farà mitjançant publicació d’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S’enviarà també una còpia de l’oferta de treball a la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat de Badalona.

  Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud per a participar en el concurs, que caldrà acompanyar de currículum vitae detallat i fotocòpia de la documentació que acrediti el compliment dels requisits exigits i dels mèrits al·legats.

  Les sol·licituds es presentaran a la Secretaria General del Consell Comarcal del Barcelonès, ubicada a la planta quarta del número 4 del carrer de les Tàpies de Barcelona, en horari de 9 a 14 hores els dies feiners. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14 hores del dia 18 de febrer de 2008.

   

  COMISSIÓ DE SELECCIÓ

   

  La Comissió de Selecció estarà integrada pels següents membres, o persones en qui deleguin:

  – El responsable de l’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge del Consell, que actuarà com a President.

  -&nb
  sp;   L’auxiliar tècnic del Consell especialitzada en temes de mobilitat europea, que actuarà com a vocal.

  –    La Responsable de Gestió Patrimonial del Consell, que actuarà com a vocal.

  –    La Cap de l’Oficina de Serveis Personal del Consell, que actuarà com a vocal.

  – La Secretària General Accidental del Consell Comarcal del Barcelonès, que actuarà com a Secretària.

   

  RESOLUCIÓ DEL CONCURS

  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums d’acord amb la taula de mèrits annexa, essent la puntuació màxima possible de 10 punts.

  Un cop finalitzada la valoració, la Comissió podrà convocar els aspirats que estimi convenient per a la realització d’una prova pràctica i/o d’una entrevista personal. Aquesta prova i/o entrevista es valoraran en conjunt amb un màxim de 5 punts.

  Finalitzada la fase final de valoració, la Comissió optarà entre contractar el candidat millor puntuat o declarar desert el concurs.

  Imanol Pujana Fernández

  Gerent

   

  Barcelona, 14 de gener de 2008

   
   

  TAULA DE MÈRITS

 • Experiència professional fins a la data, valorant-se les tasques desenvolupades en el marc del desenvolupament de programes i serveis adreçats als joves o en el desenvolupament de tasques amb infants i joves en el camp del lleure i/o educatiu.         Fins a 4 punts

 • Experiència professional en serveis d’atenció i informació al ciutadà, especialment en l’àmbit territorial del Barcelonès Nord.         Fins a 2 punts

 • Formació acadèmica superior a l’exigida en el present procés selectiu         Fins a 1 punts
 • Altres formació específica relacionada amb les característiques del lloc de treball a desenvolupar, valorant-se especialment formació específica en serveis d’informació juvenil i lleure.        Fins a 1 punt
 • Domini de les eines ofimàtiques, especialment base de dades, fulls de càlcul i tractament de text i coneixements en matèria de treball amb correu electrònic        Fins a 1 punt
 • Coneixement acreditat del català (Nivell B de la Junta Permanent)         Fins a 1 punt