Notícies i recursos

Les polítiques de joventut als programes electorals d’aquestes eleccions

Des de l’AcPpJ hem fet un repàs als programes de vuit partits polítics que es presentaven aquest diumenge 25 de novembre a les eleccions al Parlament de Catalunya. I els resultats són sorprenents.

No pretenem extreure’n ara i a través d’aquest article cap conclusió sobre quin tipus de polítiques de joventut proposen aquests partits, bé, dels qui en proposen, ja que no tots les tenen en compte. Però abans d’incloure la part dels programes d’aquests partits que proposen unes línies o accions dins les polítiques de joventut, ens hem fixat en una dada, si més no curiosa: l’ús de la paraula joventut i el concepte polítiques de joventut entre els programes d’aquests vuit partits. Doncs bé, aquí teniu els resultats de més a menys vegades utilitzades:

 

Partit Polític

Paraula: Joventut/Juventud al programa

Concepte: Polítiques de Joventut/Políticas de Juventud al programa

ICV-EUiA

21

4

Esquerra Republicana de Catalunya

15

2

Convergència i Unió

5

1

Ciutadans

3

1

Partit dels Socialistes de Catalunya

4

0

Partit Popular de Catalunya

0

0

Solidaritat Catalana per la Independència

0

0

Candidatura d’Unitat Popular

0

0

 

D’acord, es només una dada quantitativa i es podia utilitzar altres paraules com: jove, joves, juvenil… però proveu-ho vosaltres mateixos, obriu els arxius dels programes i cerqueu aquestes altres possibles paraules, no trobareu gaires canvis en la classificació.

 

Abans d’exposar-vos els continguts dels programes, hem d’agrair la feina de Jordi Rosell al seu bloc “El nostre Racó”, on els ha recollit tots, a més d’actualitzar informació adicional. És a través del seu post Programes electorals eleccions catalanes 2012 al parlament de Catalunya que hem recollit la informació.

 

I ara si, us adjuntem integrament la part dels programes dels quatre partits polítics (Ciutadans, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya) que proposen accions i /o línies en polítiques de joventut. De la resta, no hem trobat res. Les propostes les hem ordenat per ordre alfabètic, segons les sigles / nom del partit:

 

Ciutadans (p&a
grave;g 8 del programa)

CAPÍTOL III Regeneració democràtica.

 

• Suprimirem el Consell Nacional de Joventut de Catalunya perquè és un òrgan costós, inútil i innecessari al servei del govern de la Generalitat i dels partits polítics.

 

(Pàg. 30)

9. Joventut

• Per a C’s les polítiques de joventut han de ser interdepartementals i s’han de basar en un triple eix: la promoció de polítiques específiques de vivenda i de foment del lloguer; la inserció laboral; i la formació mitjançant l’accés a cursos.

• Fomentarem mesures per a al plena integració dels joves a la nostra societat, donant suport a programes de participació i emancipació, a programes de mobilitat internacional, a serveis de salut i prevenció sexual i d’atenció psicològica sobre addiccions i a programes específics destinats a fomentar la inserció social dels joves.

 

Convergència i Unió (pàg. 79 del programa)

Joventut: formació, emancipació i implicació social

 

88. Posarem en marxa els òrgans de desplegament i els instruments d’implementació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020.

89. Desenvoluparem la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils, tant a nivell nacional com internacional, per tal de donar impuls a aquest sector econòmic.

90. Desplegarem el nou model de l’Oficina Jove que s’encarregui d’establir laconnexió entre les necessitats de les persones joves i els recursos del territori d’una forma coordinada i des de la proximitat, de forma consensuada amb els ajuntaments i consells comarcals.

91. Cal seguir desplegant per tot el territori la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil com a porta d’entrada de les polítiques d’emancipació juvenil, reforçada amb un portal virtual, que endreci tots els recursos i serveis adreçats a l’emancipació de les persones joves tant del sector públic com privat.

92. Recolzarem la mobilitat internacional de joves amb la millora de la formació i informació sobre l’actualitat internacional en joventut i recursos disponibles, el suport a la internacionalització de les entitats juvenils i amb la participació activa en tots els estaments juvenils europeus per tal de crear xarxa.

93. Promourem l’emprenedoria social i la creació d’ “start ups” adreçat a les persones joves que tot just hagin finalitzat els seus estudis.

94. Promourem una visió positiva de la imatge social de les persones joves, fomentant l’actitud emprenedora, per demostrar que el col·lectiu jove no és inactiu, sinó implicat i emprenedor.

95. Incentivarem i facilitarem el retorn dels joves d’àmbit rural mitjançant actuacions que promoguin la dinamització econòmica i social dels esmentats territoris, la inserció laboral dels i les joves al medi rural, així com el seu compromís social amb el territori.

96. Actualitzarem la normativa de les activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys per tal d’ajustar-la a les necessitats actuals.

97. Durem a terme accions de promoció de les activitats d’educació en el lleure,

per tal que totes les famílies coneguin aquesta oportunitat educativa per als

seus fills i filles.

 

Esquerra Republicana de Catalunya (Pàg 149 del programa)

Drets Civíls i socials en un país just, La transició que farem

 

– Facilitar a la l’àrea governamental que gestioni les polítiques de Joventut els recursos (humans,

econòmics i d’infrastructura) que possibilitin i vetllin pel compliment d’un satisfactori

desplegament de les polítiques d’inclusió.

 

(dins de La República que volem):

– Coordinar les línies polítiques i les mesures d’inclusió dirigides a la població juvenil amb els diferents àmbits institucionals i entitats civils.

– Aconseguir que totes les polítiques de joventut treballin pensant en la inclusió i que es treballi de forma coordinada i transversal amb el Govern.


Pàg 150 del programa: volem viure en un país radicalment democràtic, la transició que farem:

– Fomentar des dels cicles de secundària la participació dels joves en òrgans de govern dels centres escolars amb l’assessorament de les regidories de participació i els departaments de participació i la Direcció General de Joventut per tal d’assessorar-los en el disseny i la realització dels projectes que sorgeixin de processos participatius i deliberatius.

– Promoure el compromís de l’ens local i la Generalitat per l’impuls dels Consells Locals de Joventut com a eina de foment de l’associacionisme i la participació juvenil a través dels Plans Locals de Joventut de la Direcció General de Joventut.

– Impulsar que els Consells Locals de Joves funcionin a través de l’autogestió per fer més participatius els joves en el projecte, ja que quan alguna persona crea quelcom, la seva implicació augmenta.

– Garantir que des de l’administració es doni el suport material i econòmic a les entitats i els seus projectes, i que es fomenti l’accés d’aquestes a espais on podem amplificar els seus recursos com els espais de participació o plataformes com el CNJC.

 

(Pàg 151 del programa: la República que volem):

– Iniciar un Pla de foment de la Participació juvenil, posant especial èmfasi en la creació i l’impuls de noves formes participatives aprofitant els nous canals de participació 2.0.

– Fomentar el reconeixement social de l’associacionisme com a eina de formació en la participació i de cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic a aquells projectes liderats per entitats juvenils.

– Fomentar el Consell Nacional de Joventut com a espai de trobada de l’associacionisme català, i impulsar la Fundació Triangle Jove com a interlocutors de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut i espai de trobada de les entitats juvenils de tota la nació.

– Estudiar, com en d’altres països europeus, l’aplicació de mesures de reconeixement social de

l’educació en el lleure com ara la lliure disposició d’hores associatives sense penalització salarial per a garantir que el jovent es dediqui plenament a la seva tasca social.

– Impulsar una Llei electoral catalana que inclogui l’ampliació del cens electoral a partir dels 16

anys; unes circumscripcions electorals que aproximin els candidats a l’electorat; i apostant
per

les llistes desbloquejades.

 

ICV-EUiA (Pàg 204 del programa)

C. Participació i associacionisme

 

1049. Rebaixar fins als 16 anys el dret de vot per a totes les convocatòries electorals.

1050. Promoure la creació de consells d’infants als municipis de Catalunya per tal de crear "escoles ciutadanes".

1051. Fomentar el moviment associatiu juvenil, entre els altres sectors socials de la ciutat, com a veritables escoles de formació en processos democràtics, participatius i de presa de decisions.

1053. Prioritzar a tots els nivells la interlocució amb l’associacionisme juvenil com a actor central i validador de les polítiques públiques de joventut en les seves fases de disseny, l’aplicació i l’avaluació. Aquesta priorització explícita cal que englobi des de la dimensió nacional, amb el suport al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), fins a l’àmbit municipal, amb la promoció, estímul i reconeixement dels consells locals de joventut.

1054. Implementar polítiques actives de suport a la participació que acompanyin el moviment associatiu juvenil català en el seu procés de creixement, implantació i coordinació, dotant la Xarxa de Plataformes i Consells Locals de Joventut de Catalunya (XPCLJC) de recursos econòmics i capacitat d’intervenció en l’elaboració i aplicació dels plans territorials de joventut.

1055. Foment de la creació de Consell Local de Joventut, com a entitats independents amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que compta amb el reconeixement de l’Ajuntament com a vàlid interlocutor en polítiques de joventut.

1056. Vetllar perquè els Punts d’Informació Juvenil siguin espais de referència on els joves puguin pendre poder i rebre suport en el moment en el qual estan creant el seu projecte de vida (emancipació juvenil). Evitant la politització partidista per part dels ajuntaments dels Consells Locals de Joventut.

 

(Pàgs 205-206)

1061. Desenvolupar un pla interdepartamental entre la Direcció General de Joventut i el Departament d’Educació per tal que les organitzacions juvenils de cada territori tinguin espais de relació amb els i les joves dels centres educatius.

1062. Facilitar i centralitzar la sol·licitud de subvencions i ajuts públics per part de les entitats i projectes juvenils, mitjançant la creació de carpetes electròniques i oficines digitals que permetin realitzar els tràmits per Internet, tot garantint la màxima transparència en els seus criteris d’atorgament.

1065. Facilitar l’ús i l’accés de les infraestructures públiques a les entitats educatives juvenils que realitzen les seves activitats des de la gratuïtat i el voluntariat, introduint avantatges econòmics en la xarxa de transports públics, la Xarxa d’Albergs Juvenils, etc.

1066. Establir una estratègia a nivell nacional d’extensió, consolidació i coordinació de la xarxa d’equipaments juvenils, definint com a prioritaris per a l’Administració els models de gestió cívica o cogestió, per mitjà de la realització de convenis bilaterals de cessió d’ús amb les entitats juvenils del territori. Diferenciar entre els equipaments-serveis susceptibles de ser liderats per tècnics de joventut, com ara els punts d’informació o d’assessorament laboral, i els equipamentsprojecte orientats a la dinamització sociocultural i comunitària, que haurien de restar en mans de les pròpies associacions i col·lectius de joves. Fer de les polítiques de joventut una prioritat del Govern, mantenint el seu caràcter transversal i interdepartamental.

1067. Implementar decididament el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2012- 2020.

1068. Garantir la continuïtat i l’extensió dels estudis en matèria juvenil i la recerca en polítiques de joventut, ampliant l’oferta dels programes universitaris existents, recuperant les beques i premis per a treballs d’investigació en aquest camp, i enfortint el paper central de l’Observatori Català de la Joventut com a institució d’anàlisi, elaboració i divulgació del coneixement sobre la realitat juvenil.

1069. Recuperar el rang de Secretaria General de Joventut directament vinculada a la Presidència del Govern de la Generalitat.

1070. Formació en gestió d’entitats (fiscalitat, organització, planificació) a les noves associacions juvenils.

1072. Introduir programes per al promoció de creació d’entitats vinculades amb l’alumnat, com consells de delegats, a traves del programa PIDCES.

1073. Utilitzar el programa PIDCES per a la cerca de temàtiques d’interès entre el jovent dels instituts per tal de fomentar la creació de grups informals vinculats a temàtiques concretes.

 

Des de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut us animem i recomanem que exerciu el vot aquest proper diumenge 25 de novembre.

 

La joventut i les polítiques de joventut en els programes electorals. Que proposaven a les eleccions generals del 20 de novembre de 2011?