Notícies i recursos

Eugeni Villalbí a la Comissió Parlamentaria sobre les Polítiques de Joventut

Ahir, dimarts 18 de febrer, el Secretari de Joventut, Eugeni Villalbí, comparegué a la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya per a fer un repàs de les actuacions dutes a terme fins el moment i plantejar també les futures línies de treball, com ara la imminent tramitació de l’avantprojecte de Llei de les polítiques de joventut.

Al llarg de la seva exposició, el Secretari també va fer referència en diverses ocasions als professionals de joventut i la seva importància pel correcte desenvolupament de les polítiques de joventut. Així, Eugeni Villalbí va reconèixer l’existència del col·lectiu de professionals de polítiques de joventut i va expressar la voluntat d’establir, des de la Secretaria, un diàleg directe i constructiu.

També va expressar la necessitat de crear noves eines formatives per aquests professionals. En aquest sentit, va anunciar la creació del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, per tal de donar resposta a la demanda sobre una formació específica en polítiques de joventut pels professionals de l’àmbit.

Els grups parlamentaris assistents, així com les altres entitats presents, també van tenir en consideració apuntar la tasca feta pels professionals de les polítiques de joventut, i molts d’ells, van realitzar la demanda explicita sobre la necessitat del seu reconeixement en la Llei.  

Tot i així, l’Associació Catalana de Municipis va mostrar la seva preocupació davant la regulació dels professionals de joventut degut a que molts dels municipis petits que no tenen una figura professional que desenvolupi les tasques destinades al jovent. Segons el seu parer, aquest reconeixement podria representar un problema per continuar desenvolupant les intervencions pel jovent i per tant, demanen que es tingui en compte la seva situació. Aquesta intervenció és un incentiu per l’AcPpJ per continuar treballant i donar resposta a les diferents problemàtiques que sorgeixen en la implementació de les polítiques de joventut.

Des de l’AcPpJ ens mostrem satisfets per comprovar que, com a professionals en joventut i com a entitat que els agrupa i els defensa, se’ns reconeix per part dels parlamentaris de la comissió de professionals de joventut, amb els qui ja vam tenir reunions a finals del 2007, i els responsables de la Secretaria de joventut. Continuarem treballant amb aquesta linea que a que els professionals de els polítiques de joventut siguin justament reconeguts.