Notícies i recursos

Diagnosi, propostes d’actuació i Pla d’Acció de la “Taula ciutadana per a una nit cívica i segura”

Durant els últims mesos, l’Àrea de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb 80 agents i entitats rellevants en l’activitat nocturna de la ciutat i representatius dels sectors socials, econòmics i institucionals (entre elles l’ACPJ), han estat treballant per garantir una nit cívica i segura a la capital catalana. En total s’han recollit un total de 144 propostes d’actuació considerant aquelles que han generat consens entre totes les persones participants a la Taula Ciutadana.

Aquestes propostes d’actuació sorgeixen a través de dos principals espais de participació i debat: quatre tallers participatius on han participat 36 persones membres de la Taula Ciutadana (de maig a juny de 2022) i 11 sessions del grup de treball amb 43 participants (d’octubre de 2021 a abril de 2022). Així mateix s’ha realitzat una sessió de treball amb els grups polítics municipals.

Si bé el procés s’inicià amb un focus centrat en el fenomen del botellot, arran del contacte i diàleg regular entre diferents agents implicats en el procés, l’enfocament prenia una nova dimensió, ja que es va fer evident que la consecució d’un model d’oci nocturn cívic, segur i saludable implicava la necessitat d’un abordatge integral del fenomen de l’oci nocturn, i la necessitat de definir un model que sumés petits compromisos i grans pactes per avançar en un model institucional de governança de la nit a Barcelona.

El procés d’implementació serà gradual, i el Pla d’Acció preveu iniciar aquesta singladura desenvolupant un total de 37 propostes d’actuació, de les quals 25 es desenvoluparan a curt termini, 11 a mig termini i una a llarg termini.

Entre les propostes per fer disminuir i prevenir problemes de salut i socials futurs, una de les principals línies de treball consisteix en impulsar canvis normatius instant la Generalitat de Catalunya a reduir els horaris de venda d’alcohol, així com per a incloure la prohibició d’accés a l’alcohol als menors per mitjà de majors d’edat que fan d’intermediaris.

Un segon bloc de propostes ateny a les campanyes de comunicació pública. D’una banda les accions comunicatives de prevenció i reducció de danys informant la ciutadania sobre normes de convivència i ús de l’espai públic. Per altra, l’elaboració i difusió de consells de seguretat i convivència dirigits al turisme a través de la campanya “Welcome Barcelona”, així com campanyes adreçades a sensibilitzar sobre els impactes de l’incivisme i fomentar l’oci saludable i cívic.

Una altra de les prioritats consisteix en recolzar les respostes operatives dels cossos de seguretat i reforçar els dispositius amb l’objectiu de vetllar per la seguretat en els entorns d’oci nocturn.

“El nou model d’oci nocturn que comença a caminar ha de comptar, necessàriament, amb la corresponsabilitat i col·laboració pública, privada i comunitària. Per tant, tal com ha iniciat la Taula Ciutadana, en el futur també cal preveure i mantenir un espai de participació i diàleg permanents dins el model de governança de la nit.”

Clica aquí per accedir a l’Informe complert de la Taula ciutadana per a una nit cívica i segura, on s’hi inclou la totalitat del diagnòstic, les propostes d’actuació i el pla d’acció.