Notícies i recursos

Carta de l’AcPpJ denunciant el procés de selecció d’un/a dinamitzador/a juvenil a Lliçà de Vall

L’AcPpJ ha enviat una carta a l’Alcalde de Lliçà de Vall expressant la disconformitat en el procés de selecció iniciat per l’organització municipal.

La convocatòria per cobrir una plaça de dinamitzador/a juvenil, en règim de personal laboral, dins de l’organització municipal feta pública el passat 18 de gener de 2011, s’hi especifica el requisit de que els/les interessats/des en participar en aquest procés selectiu hauran d’estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria (graduat escolar), tècnic auxiliar (formació professional de primer grau) o equivalent.

 

L’AcPpJ considera que aquesta condició mínima rebaixa d’una manera absolutament inadequada la qualificació necessària per exercir les tasques i funcions que s’especifiquen a la mateixa convocatòria i les pròpies d’un treballador de les polítiques de joventut.

 

No tan sols és un posicionament de l’AcPpJ sino que també forma part d’un ampli consens, compartit de forma general per tots els agents que intervenen d’una forma o altra en les polítiques de joventut, el fet que és imprescindible comptar amb formació universitària o de graus superiors d’educació secundària, per complir amb correcció les funcions tècniques pròpies del nostre sector. La Llei Catalana de Polítiques de Joventut aprovada el 22 de setembre de l’any passat dedica un capítol als Professionals i Instruments d’execució de les Polítiques de Joventut. Concretament l’article 32 deixa constància de la importància d’aquests professionals i de que les administracions respectives vetllin per la seva formació.

 

BOPB de l’anunci de l’Ajuntament de Lliçà de Vall

Carta a l’Alcade de Lliçà de Vall

 

Considerem que l’AcPpJ té la obligació irrenunciable de fer saber que aquest tipus de convocatòries afecten greument la dignitat dels treballadors d’un sector professional present en la vida pública catalana des de fa més de trenta anys i podria propiciar l’accés a una plaça de treball a un treballador sense la mínima qualificació necessària per assumir les tasques i funcions previstes i amb el risc evident, per tant, que el servei ofert pateixi una greu minva de qualitat.