Notícies i recursos

1 PLAÇA D'AUXILIAR TÈCNIC PER L’OFICINA DE JOVENTUT I HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÉS

CONCURS PÚBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN AUXILIAR TÈCNIC PER L’OFICINA DE JOVENTUT I HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÉS

 

 

BASES DE SELECCIÓ

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

L’objecte d’aquesta convocatòria es la contractació temporal, mitjançant el sistema selectiu de concurs, d’un/a auxiliar tècnic per desenvolupar les tasques de suport tècnic i administratiu a l’Oficina de Joventut I Habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès en matèria de mobilitat europea i recursos europeus.

 

FUNCIONS

 

          Suport operatiu en les tasques d’assessorament, informació i formació i tasques de seguiment per a joves, entitats juvenils i regidories de joventut de la comarca en matèria de mobilitat europea i en l’aprenentatge de llengües estrangeres.

          Suport operatiu en les tasques de gestió, programació, elaboració i avaluació de programes europeus i/o programes de mobilitat internacional per a joves o entitats juvenils, impulsats pel Consell Comarcal del Barcelonès en matèria de formació, educació, ocupació i/o participació.

          Suport en la formació, informació i elaboració de materials i documentació adreçada als joves, tècnics municipals o entitats juvenils de la comarca, així com en la recerca de continguts per a l’elaboració d’elements divulgatius del Consell en aquest àmbit per butlletins, guies, pàgines web o similars, en tot allò referent a la mobilitat europea.

          Tasques de suport a les visites als casals d’estiu que es realitzin a la comarca.

 

REQUISITS

 

         Titulació mínima: Formació Professional de 2n Grau o equivalent.

         Ser ciutadà espanyol o d’un país membre de la Unió Europea.

         Tenir 16 anys complerts a la data de la convocatòria.

         No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Administració Pública i no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

         Tenir nivell de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (nivell B de la Junta Permanent de Català o equivalent).


 

CONDICIONS GENERALS

 

         Tipologia del contracte: per obra o servei determinat vinculat al desenvolupament del projecte Xarxa Europa Jove

         Període de prova: dos mesos

         Horari (jornada complerta): 35 hores setmanals (de dilluns a dijous de 9 a 13 hores i de 16 a 20hores i els divendres de 10 a 13 hores).

         Lloc de treball: municipis de Badalona (els dilluns), Barcelona (els divendres), L’Hospitalet de Llobregat (els dimecres) i Santa Coloma de Gramenet (els dimarts i els dijous).

         Retribució bruta mensual (catorze pagues anuals): 2.093,92 euros (any 2010)

 

PROCÉS DE SELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

 

La publicitat d’aquesta convocatòria es farà mitjançant publicació d’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S’enviarà així mateix comunicació a la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat.

 

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud per a participar en el concurs, que caldrà acompanyar de currículum vitae detallat i fotocòpia del DNI i de la documentació que acrediti el compliment dels requisits exigits i dels mèrits al·legats.

 

Les sol·licituds es presentaran a la Secretaria General del Consell Comarcal del Barcelonès, a la planta tercera del número 4 del carrer de les Tàpies de Barcelona, en horari de 9 a 14 hores els dies feiners. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 14 hores del dia 16 d’abril de 2010.

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

 

La Comissió de Selecció estarà integrada pels següents membres, o persones en qui deleguin:          

La Comissió de Selecció estarà integrada pels següents membres, o persones en qui deleguin:          

– El Cap de l’Oficina de Joventut i Habitatge del Consell Comarcal del Barcelonès, que actuarà com a president.

– La Cap de l’Oficina de Recursos a la Persona del Consell Comarcal del Barcelonès.

– El Cap de l’Oficina d’Ocupació i Promoció Social del Consell Comarcal del Barcelonès.

– La Secretària General accidental del Consell Comarcal del Barcelonès, que actuarà com a Secretària.


 

 

RESOLUCIÓ DEL CONCURS

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció valorarà els currículums d’acord amb la taula de mèrits següent, essent la puntuació màxima possible de 10 punts, d’acord amb la següent Taula de Mèrits:

Taula de Mèrits

 

         Experiència professional fins a la data.

§         Fins a 1 punt

         Experiència professional en el desenvolupament de programes europeus i projectes de mobilitat europea, valorant-se especialment la participació en la gestió de programes de voluntariat europeu, programes Leonardo o d’altres relacionats amb la formació, l’ocupació i la participació dels joves.

§         Fins a 2 punts

         Experiència professional en el desenvolupament de tasques de formació i aprenentatge adreçades a joves.

§         Fins a 1 punt

         Formació acadèmica superior a l’exigida.

§         Fins a 2 punts

         Formació complementària relacionada amb les tasques a desenvolupar.  

§         Fins a 1 punt

         Domini acreditat de les eines ofimàtiques, especialment bases de dades, fulls de càlcul, tractament de text i ús del correu electrònic.

§         Fins a 0,5 punts

         Participació acreditada en seminaris, trobades internacionals o programes europeus de mobilitat juvenil.

§         Fins a 0,5 punts

         Coneixement acreditats de llengües oficials europees diferents de català i castellà, valorant-se especialment dominic de l’anglès, el francès i l’alemany

§         Fins a 2 punts

 

Un cop finalitzada la valoració, la Comissió podrà convocar els aspirats que estimi convenient per a la realització d’una prova pràctica i/o d’una entrevista personal, als efectes d’acreditar l’efectivitat dels mèrits al·legats. Aquesta prova i/o entrevista es valoraran en conjunt amb un màxim de 5 punts. Finalitzada la fase final de valoració, la Comissió optarà entre contractar el candidat millor puntuat o declarar desert el concurs.

 


 

Imanol Pujana Fernández

Gerent

 

Barcelona, març de 2010