Guia

Projectes finalitzats

El Consell Avaluador pot decidir que un dels projectes inclosos a la plataforma no s’actualitza més.

  1. El Consell Avaluador pot decidir que un dels projectes inclosos a la plataforma no s’actualitza més per alguna de les següents raons:
    • Perquè el projecte deixa de realitzar-se
    • Perquè el responsable del projecte ho sol·licita
    • Perquè es comprova que el projecte ha deixat de complir de manera substancial les condicions per les quals havia estat valorat com a bona pràctica. En aquest cas, el Consell Avaluador ho comunicarà al seu responsable tècnic, que tindrà l’oportunitat d’argumentar el contrari si ho considera necessari. En el cas que el responsable de projecte aporti informació contrastada que permeti considerar que continua tenint la condició de bona pràctica, el projecte es continuarà actualitzant.
    • Perquè els responsables del projecte no faciliten informació per a la seva actualització durant dues anualitat seguides.
  2. Quan un projecte deixa d’actualitzar-se es manté a la plataforma, però s’indicarà en lloc destacat la data de la darrera actualització realitzada, i la primera informació que apareixerà en l’apartat “Descripció” serà la que descriu el temps durant el qual ha estat en actiu o durant el qual ha estat considerat bona pràctica, i la raó per la qual ha deixat de tenir aquesta consideració. La resta de la informació del projecte es mantindrà en les mateixes condicions perquè s’entén que continua sent útil la seva observació i/o estudi durant el període en el qual va ser considerat com a bona pràctica.

Projectes de Bones Pràctiques

Feu un cop als projectes de la plataforma o ajudeu-nos a trobar nous projectes de bones pràctiques.