Guia

Composició i renovació del Consell Avaluador

El funcionament de la plataforma es regeix per un seguit de normatives, elaborades i proposades pel Consell Avaluador.

 1. Les funcions del Consell de Bones Pràctiques són les següents:
  • Elaborar i revisar periòdicament els criteris tècnics i normatives en què es fonamenta el funcionament de la Plataforma de Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut
  • Promoure la participació dels socis de l’ACPJ i del conjunt de professionals de joventut en tots els processos i funcionament de la Plataforma.
  • Establir pautes, terminis i calendaris generals de funcionament de la Plataforma i de totes les seves activitats vinculades
  • Avaluar tots els projectes de bones pràctiques proposats i seleccionar aquells que finalment s’incorporaran a la Plataforma
  • Determinar, d’acord amb la normativa, quins projectes deixen de ser considerats com a bones pràctiques
  • Traslladar a la Junta Directiva de l’ACPJ propostes de millora, renovació, actualització o modificació de la Plataforma
 2. El CABP el composem un mínim de set persones, entre les quals, hi haurà sempre:
  • Un membre de la Junta Directiva de l’ACPJ
  • Un representant de la Direcció General de Joventut de la Generalitat (DGJ), designat per aquest mateix organisme
  • El tècnic alliberat de l’ACPJ
  • El coordinador de la Plataforma, designat per la Junta Directiva de l’ACPJ
  • Un mínim de tres professionals de joventut
 3. El CABP es renova anualment amb el recanvi, com a mínim, d’un dels tres professionals de joventut o amb la incorporació, com a mínim, d’un més.
 4. El nombre màxim de membres integrants del CABP és de dotze
 5. Excepte en el cas del representant de la DGJ, els dubtes, divergències o decisions sobre la composició del CABP els resoldrà la Junta Directiva de l’ACPJ
 6. Els professionals de joventut membres del CABP han de complir, com a mínim, els següents requisits:
  • Experiència mínima de dos anys de treball professional en joventut
  • Ser soci de l’ACPJ
  • Com a mínim un d’ells haurà de tenir experiència com a formador en algun àmbit relacionat amb el treball professional amb joves
  • Com a mínim un d’ells haurà de tenir experiència en el disseny i elaboració de projectes, programes o plans de joventut
  • Com a mínim un d’ells haurà d’exercir la seva tasca professional fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Vist-i-plau de la Junta Directiva de l’ACPJ
 7. Les incorporacions de professionals en joventut al CABP es produiran a través d’algun dels següents procediments:
  • A proposta de la Junta Directiva de l’ACPJ
  • A proposta del CABP
  • A petició del propi professional
  • Com a resposta a la crida anual de col·laboradors en el CABP
 8. El CABP farà anualment una crida oberta a tots els socis de l’ACPJ per tal que els que ho desitgin s’incorporin al CABP.
 9. La incorporació de socis de l’ACPJ al CABP serà automàtica si reuneixen els requisits estipulats en el punt 6.
 10. En el cas que hi hagi peticions per incorporar-se al CABP que facin superar la xifra màxima de dotze membres i cap dels membres actuals no tinguin interès a deixar de ser-ho, se seguirà el següent procediment:
  • Els membres actuals del CABP que facin dos anys o més que hi siguin l’hauran d’abandonar, per ordre d’antiguitat
  • Si cap dels membres actuals del CABP fa dos anys que en formen part, la incorporació de nous membres s’haurà d’ajornar fins que es compleixi aquest termini
  • La incorporació de nous membres es farà per estricte ordre de petició
  • En el cas de dubte o conflicte per a l’actualització del CABP, la Junta Directiva de l’ACPJ determinarà el criteri a seguir
 11. El CABP potenciarà tant com sigui possible el treball telemàtic per afavorir la incorporació de membres que desenvolupin la seva tasca professional fora de l’entorn metropolità de Barcelona.

Projectes de Bones Pràctiques

Feu un cop als projectes de la plataforma o ajudeu-nos a trobar nous projectes de bones pràctiques.