Guia

Actualització de projectes

Un cop introduïda a la plataforma, la informació relativa a cada projecte s’actualitzarà una vegada l’any, com a mínim, seguint un calendari anual que haurà d’elaborar el Consell Avaluador.

  1. Per a l’actualització dels projectes, el responsable tècnic o la coordinació de la plataforma sol·licitarà al responsable de cada projecte les dades necessàries per fer-ho (memòries, material de difusió, audiovisual, etc.). El redactat de l’actualització en la plataforma correspondrà, igualment, als responsables designats per la junta de l’ACPJ. Els responsables del projecte podran, si ho desitgen, actualitzar també el text de la seva valoració tècnica.
  2. Els responsables del projecte disposaran d’un termini màxim d’un mes i mig (45) dies per actualitzar la informació, a comptar des de la data en què li sigui sol·licitada la informació. Si la informació es lliura un cop transcorregut aquest termini, l’ACPJ no garanteix que l’actualització es realitzi abans del següent termini anual.
  3. En la informació corresponent a cada projecte en la plataforma figurarà en lloc destacat la data de la darrera actualització realitzada.
  4. El responsable del projecte pot sol·licitar que la informació s’actualitzi en qualsevol moment de l’any, encara que no hagi estat sol·licitat per part del Consell Avaluador. En aquest cas, la informació s’actualitzarà amb les dades aportades dintre del termini màxim de tres mesos.

Projectes de Bones Pràctiques

Feu un cop als projectes de la plataforma o ajudeu-nos a trobar nous projectes de bones pràctiques.