Guia

Incorporació de nous projectes

Es farà una convocatòria anual per sol·licitar la presentació de projectes candidats a ingressar com a bones pràctiques a la plataforma.

 1. La convocatòria es realitzarà entre novembre, desembre i gener i, dintre d’aquest marge temporal, estarà oberta durant un termini mínim de dos mesos.
 2. La convocatòria s’adreçarà a:
  • Socis de l’ACPJ
  • Professionals en actiu que treballin en joventut
  • Col·lectius professionals que per la seva activitat estan en contacte amb projectes per a joves
  • Entitats que treballin establement amb joves
  • Organitzacions associatives i empresarials que prestin serveis adreçats a la joventut
  • Administracions que tinguin l’atenció als joves entre les seves competències
 3. La convocatòria es publicarà a la plataforma de bones pràctiques i s’enviarà per correu electrònic a totes les persones i organitzacions especificades en el punt 3. S’acompanyarà d’una fitxa bàsica en la qual s’especifiquen les dades bàsiques per a proposar projectes (denominació del projecte, institució titular, nom i cognoms del responsable tècnic, telèfon i email de contacte i una breu descripció del projecte).
 4. Els projectes els poden proposar els seus propis responsables tècnics o qualsevol persona que en tingui coneixement, sense limitacions.
 5. Amb tots els projectes proposats, el Consell Avaluador realitzarà una primera valoració de les propostes rebudes, i decidirà de quines d’elles cal sol·licitar una ampliació de la informació. Per fer la tria es farà una comprovació inicial del compliment dels cinc requisits (gestió professional, període mínim de gestió, aplicació directa amb usuaris, projecte oficial i compliment d’ún mínim de cinc criteris de valoració) necessaris per formar part de la plataforma.
 6. Durant els mesos de gener i febrer es recollirà la informació requerida dels projectes seleccionats en primera instància. Per fer-ho es farà arribar una fitxa bàsica, normalitzada, als responsables tècnics de cada projecte.
 7. Durant els mesos de febrer, març i abril el Consell Avaluador valorarà la informació recollida per triar finalment quins projectes s’incorporen a la plataforma. Per fer la tria es tindran en compte els 30 criteris de bones pràctiques, la valoració dels quals es reflectirà en una fitxa normalitzada.
 8. Per a la valoració dels projectes i per a la tria final es tindrà en compte l’opinió de les antenes de l’ACPJ i es promourà la seva participació activa en la deliberació.
 9. Durant el mesos d’abril, maig i juny el tècnic de l’ACPJ i el coordinador de bones pràctiques elaboraran i redactaran els continguts de cadascun dels projectes triats per penjar-los al web i els publicaran. Aquest procés es farà en consulta permanent amb els responsables tècnics de cadascun dels projectes per assegurar que totes les informacions són correctes.
 10. El redactat i disposició dels continguts és responsabilitat exclusiva de l’ACPJ i de les persones que en cada moment designi la junta directiva de l’entitat, per assegurar que s’ajusta a l’estructura web segons els paràmetres decidits pel Consell Avaluador, la seva adequació als criteris de la plataforma i una disposició que faciliti la consulta i la comparació amb altres projectes. Els responsables dels projectes podran demanar el canvi de dades sempre que hi detectin errors o inexactituds.
 11. Els responsables dels projectes disposaran sempre d’un espai per explicar en primera persona els principals reptes, valors i posicionament professional de la seva bona pràctica. El redactat final el revisaran sempre les persones designades per la junta de l’ACPJ però sempre s’haurà de consultar amb els responsables dels projectes per assegurar la seva conformitat.

Projectes de Bones Pràctiques

Feu un cop als projectes de la plataforma o ajudeu-nos a trobar nous projectes de bones pràctiques.