360Fest

Projectes

360Fest

El Festival 360Fest donava compliment a dues mesures previstes en el Pla Local de Joventut de Girona, que pretenen impulsar la creació i el manteniment d’un cens de grups musicals sorgits en l’entorn dels instituts d’ensenyament secundari.

360Fest

Descripció general

El Festival 360Fest donava compliment a dues mesures (mesures 129 i 160) previstes en el Pla Local de Joventut de Girona, que pretenen impulsar la creació i el manteniment d’un cens de grups musicals sorgits en l’entorn dels instituts d’ensenyament secundari, i realitzar anualment una mostra de les produccions artístiques generades en els mateixos centres. La primera edició es va realitzar al final del curs acadèmic 2007-2008, amb una programació notable d’actuacions musicals i l’exhibició de produccions en altres disciplines artístiques (dansa, teatre, arts plàstiques, audiovisuals i fins i tot activitats de jocs de rol). Tot i que inicialment el projecte s’obria al màxim ventall possible de disciplines, la progressiva creació de serveis municipals específics de suport a les arts visuals, escèniques o literàries, fa que 360Fest s’hagi anat especialitzant de forma progressiva en la música, que és un vehicle bàsic per a l’expressió identitària dels joves.

El projecte preveia també accions de formació per als joves creadors que hi intervenen en la línia d’introduir criteris professionals en el desenvolupament de les actuacions o exhibició de les seves produccions, i es plantejava també la connexió amb altres esdeveniments municipals lligats al món de la cultura, que puguin donar major projecció a la mostra i recorregut futur. Així mateix, es contemplava la col·laboració i la participació d’altres entitats del municipi, com la Casa de la Música La Mirona, i altres entitats per a la gestió del bar del festival i activitats complementàries. El projecte es va desenvolupar des de l’acció del Servei de Joventut Municipal i la seva xarxa estable de dinamització als centres d’ensenyament secundari, ubicada a l’Estació Espai Jove.

L’any 2016 va ser l’última edició del projecte, el qual al llarg dels anys va haver de fer front dos reptes: primer, un canvi en la popularitat i la configuració del format de les bandes rock, el que ha dut a una davallada en el nombre els grups participants del festival a la vegada que apareixen noves modes i tendències musicals. Segon, l’Ajuntament de Girona ha anat ampliant la seva oferta d’espais, projectes i serveis organitzats per aquest ens públic, assegurant la continuació dels objectius claus del 360Fest amb espais com La Marfa amb locals d’assaig, així com a diferents espais i esdeveniments on els joves pugui continuar tocant i donant-se a conèixer, com ara festes anuals de hiphop, notes al parc… Així, els objectius han sigut reconduïts cap a altres actuacions del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Girona.

Es tracta d’un esdeveniment de periodicitat anual, coincidint amb la finalització del curs acadèmic. La primera edició va tenir lloc el juny de 2008, donant mostra de l’activitat artística generada durant el curs 2007-2008. La vuitena i última edició del 360Fest va ser l’any 2016, el que va comportar una reconducció dels objectius i accions en altres projectes de joventut dins l’Ajuntament a causa d’una reducció notable del nombre de bandes de rock participants des dels inicis del 360Fest.

En cada edició anual se segueixen les següents fases organitzatives:

Fase 1: Plantejament de la iniciativa i valoració de la proposta
Fase 2: Planificació del procés d’organització del festival
Fase 3: Difusió entre els joves amb inquietuds artístiques dels IES de Girona
Fase 4: Inscripció dels participants i elaboració (o actualització) del cens de grups musicals
Fase 5: Difusió entre els joves dels IES de Girona
Fase 6: Celebració del festival
Fase 7: Avaluació del projecte amb participació d’alumnes dels IES

Tenint en compte que el projecte es desenvolupa mercès al treball de l’equip habitual del servei de joventut municipal, la despesa anual, amb variacions, se centra només en la producció de l’esdeveniment final. La principal diferència entre la primera edició (2008) i la setena (2014) és la dimensió de l’esdeveniment, que s’ha anat reduint a causa de les disponibilitats econòmiques, que són minvants. Així, mentre el 2008 es va comptar amb un pressupost de 9.949,90 euros, el 2014 la mateixa activitat s’ha realitzat amb 3.185,58 euros. Això suposa una reducció de gairebé el 68% del pressupost.

Aquí teniu una comparativa entre els pressupostos de 2008 i 2014.

Conceptes20082014
Equips, so, llum i producció  5.378,18€2.643,85€
Comunicació i materials difusió4.571,72€242,00€
Pòlissa assegurança300,00€
TOTALS9.949,90€3.185,58€

De totes maneres, els responsables tècnics del projecte destaquen que a mesura que s’ha anat consolidant el projecte, les despeses de producció s’han reduit molt per diverses raons. En primer lloc, perquè una part del material tècnic que inicialment era de lloguer o de contractació externa (generador, furgonetes de càrrega, escenari, carpes…) ara és ja de propietat municipal i, per tant, no és necessari contractar-lo. I la progressiva implicació de la sala la Mirona facilita que una part de les despeses quedin assumides amb la seva participació. Això explicaria en part que la reducció aparentment dràstica del pressupost no hagi afectat la continuïtat del projecte. Així doncs, en aquest cas, la consolidació del projecte redunda en una optimització dels recursos disponibles i minimitza les despeses estructurals.

Seguint la pauta del pressupost, el finançament de la primera edició fou el següent:

Activitats Joventut del Pressupost Municipal5.949,90€
Subvenció Generalitat de Catalunya4.000€
TOTAL9.949€

En l’edició de 2014 el finançament ha estat completament a càrrec de l’ajuntament de Girona, en partida de la Secció de Joventut, que forma part de l’Area de Cultura municipal.

El projecte es desenvolupa amb l’equip habitual del Servei de Joventut Municipal, amb els recursos humans destinats a la gestió de l’Estació Espai Jove.

El projecte es destina a tots els joves estudiants de secundària de la ciutat de Girona com a potencials creadors artístics, i al conjunt de la població jove, com a espectadors o públic del festival.

La incidència del projecte s’ha mantingut força estable al llarg de totes les seves edicions. Així, mentre el 2008 es comptabilitzava uns 800 espectadors, el 2014 s’arribava als 600. Igualment, en la primera edició van actuar 16 grups musicals, un de dansa, una mostra de teatre d’un institut, dues mostres d’arts plàstiques i una proposta de jocs de rol. El 2014 es va comptar amb 14 bandes (8 a l’escenari rock i 6 a l’escenari hip-hop/electrònica) i una mostra de projectes dels alumnes de l’Escola de Música Avançada i So (EUMES). En l’última edició, l’any 2016 es va reduir encara més la participació, amb només 8 grups participants. 

El projecte es basava en l’estricta participació dels joves com a productors artístics, de manera que és centra en l’activitat, la difusió i la dinamització de les seves propostes. En la primera edició es va realitzar una enquesta adreçada a tots els joves estudiants de secundària de la ciutat per recollir les seves inquietuds artístiques i per obtenir una valoració general de les possibilitats reals de desenvolupar el projecte.

Durant la realització del festival, així mateix, els mateixos joves s’ocupaven de la gestió del bar.

Col·labora amb el projecte la Casa de la Música Popular la Mirona, aportant coneixement en l’àmbit musical i facilitant recursos per millorar les prestacions tècniques a l’hora de realitzar les actuacions. En les darreres edicions s’hi ha afegit l’Escola de Música Avançada i So (EUMES), que aporta els treballs i projectes dels seus alumnes.

Tres instàncies cooperen des de l’origen en el projecte: la regidoria o Servei de Joventut de l’ajuntament de Girona, que lidera i gestiona la iniciativa, la regidoria de Cultura, i el Consell Escolar Municipal. És molt destacable la progressiva implicació de l’Àrea de Cultura en el projecte durant les darreres edicions.

L’organització és essencialment municipal, i la única participació d’una segona administració és a través de la subvenció que ha rebut el proejcte durant diversos anys per part de la Direcció General de Joventut. El 2014, però, aquest suport econòmic no ha existit.

L’avaluació es realitza de forma valorativa, a partir de les dades quantitatives obtingudes després de la realització de l’activitat. Els vuit objectius plantejats en el projecte es valoren individualment i del resultat se’n deriven conclusions o millores necessàries per a la següent edició.

El projecte se centra en l’espai de referència fonamental per treballar amb la població juvenil (els centres d’ensenyament secundari) i aborda l’àmbit de la creació i l’expressió artística no únicament des de la perspectiva de l’oferta de consum, sinó des del suport a la producció dels propis joves, com a mostra en positiu de la seva pròpia activitat. D’altra banda, l’exhibició de les produccions artístiques juvenils s’acompanya de recursos tècnics que en dignifiquen el valor i inclouen continguts formatius per estimular el recorregut artístic futur dels nous creadors. Es busca, en termes generals, alicients per promoure l’expressivitat juvenil, i relleu públic per realçar l’esforç realitzar i obrir portes de futur. En la mesura que el projecte aconseugeixi consolidar-se com a cita anual de projecció artística juvenil, creixerà la seva capacitat d’atracció i estímul a la creativitat i d’aparador o viver de nous valors de l’expressió artística.

1. Música i més.

Tot i que el gruix de l’activitat se centra en la música perquè aquesta forma d’expressió artística és la que, de forma natural, concita major atractiu per als joves i resulta més accessible pel seu grau d’implantació social i mediàtic, el projecte promou la màxima diversitat possible de disciplines i deriva els interessats en elles a altres serveis municipals de promoció artística. Es trenca, d’aquesta manera, el recurs fàcil de la música com a única via de connexió amb la creativitat juvenil i s’intenta eixamplar horitzons, tant dels joves com a consumidors de cultura i art, com dels propis centres d’ensenyament com a estimuladors de la diversitat artística.

2. La creació de públics

No es tracta simplement d’exhibir aquella producció realitzada, sinó de fer-ho amb la màxima dignitat i recursos que sigui possible, de manera que la qualitat s’incorpori també com a objectiu en la mostra. Des d’aquest punt de vista, elevar el nivell d’exigència contribueix a fomentar l’esperit crític dels espectadors, que veuen de manera pràctica com els seus companys o iguals tenen capacitat suficient per generar produccions artístiques amb nivell suficient per mostrar-se públicament. En molts casos, a més, les produccions es desenvolupen en el marc escolar, de manera que els estudiants viuen de primera mà els processos creatius.

3. El projecte s’integra en el pla local de joventut

No es tracta d’una iniciativa aïllada, sinó que forma part del pla local de joventut, plurianual, que preveu actuacions concertades i estables per promoure la creativitat juvenil. En aquest marc, és fonamental la relació amb la regidoria de cultura i la coordinació amb el Consell Escola Municipal, que també l’aixopluga. Finalment, el projecte es desplega des de l’acció directa de l’equipament de referència per a la política local de joventut, l’Estació Espai Jove,  de manera que el seu caràcter estructural queda fora de tot dubte.

4. Relació amb entorns artístics professionalitzats

El projecte es planteja donar recorregut a les mostres d’expressió artística juvenil en el marc d’una estructura cultural i professionalitzada més àmplia. Són elements fonamentals, per tant, la relació i col·laboració amb la Casa de la Música Popular La Mirona, i els objectius explicitats d’establir relació amb esdeveniments consolidats de l’agenda cultural de la ciutat com el Concurs de Música en Viu “Intro” o el cicle “Càpsula”.

5. La consolidació com a cita anual.

El projecte no es concep com a cita aïllada, sinó que aspira a convertir-se en una referència estable i periòdica, de manera que la seva programació fixa i el seu potencial divulgador esdevingui un estímul per als joves que realitzen algun tipus de pràctica artística durant tot l’any. La consolidació de referents estructurals que actuïn com a plataformes de llançament per nous o potencials creadors és una condició bàsica per treballar l’àmbit de la cultura des de les polítiques de joventut.

El màxim responsable tècnic del projecte és Edu Ortiz.

Edu Ortiz. De 2004 a 2006 fou informador juvenil al Punt d’Informació Juvenil de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya a Girona. Des d’aquella data i fins l’actualitat és coordinador de les activitats i projectes que la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona desenvolupa a L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i l’Espai Marfà.

El responsable del projecte opina

Les principals dificultats del projecte han estat pressupostàries, ja que a nivell tècnic sempre s’ha executat bé. A això hi ha ajudat molt desenvolupar el projecte conjuntament amb la Casa de la Música Girona – Salt, ja que tenen una àmplia experiència i sensibilitat envers l’assessorament i la formació de músics novells. Gràcies al projecte hem obtingut molt de contacte amb la realitat cultural de la ciutat en les seves etapes inicials. Hem après també que molts cops una activitat dissenyada per cobrir una necessitat detectada tècnicament no deriva necessàriament en una demanda. Ens hem trobat que algunes activitats formatives molt interessants i necessàries no han funcionat. L’element de major variació al llarg del projecte ha estat la data per realitzar el festival. Vam iniciar-ho el 21 de juny, dia internacional de la música, però la nostra proposta quedava molt difusa dins el gran nombre d’actes que es fan a la ciutat aquell dia. A l’estiu tampoc no ens va funcionar gaire bé,  i finalment ha quedat com a data definitiva el  23 d’abril. En el futur hem d’ampliar la formació continua que es fa durant l’any i també el treball d’acompanyament i assessorament. A això hi ajudarà molt l’obertura de l’Espai Marfà, un nou espai cultural a la ciutat especialitzat en l’àmbit de la música. Els grups que actuen al 360fest són bandes que tenen molt poques oportunitats de tocar durant l’any i aquell dia és molt important que se sentin molt valorades i que aprofitin, aprenguin i gaudeixin al màxim l’experiència. Ens cal també un bon suport polític que aposti pel projecte. Si hi ha equipaments municipals disponibles, com una sala de concerts, s’abaratirien molt els costos de l’activitat. La valoració personal del projecte és molt bona. Més quan veus que alguns grups de la ciutat que comencen a despuntar una miqueta han viscut l’experiència del 360fest i la valoren com un gran aprenentatge. Realment el dia del festival es viu un ambient molt especial. I el fet d’anar programant formació continua tot l’any fa que s’estableixi un vincle amb molts dels joves, molts cops passant a ser una persona de referència en aquell àmbit, cosa que intentem afavorir i veiem molt positiva. És molt important construir els projectes vinculant els joves des d’un primer moment. Nosaltres ho vam fer a partir de la segona edició i el festival va donar un gir molt positiu. De fet, fou llavors que va començar a agafar sentit. Pensant en el futur, hem valorat molts cops la possibilitat d’obrir el festival a nivell comarcal o provincial. Ara només hi participen bandes de Girona ciutat. De fet, varis tècnics de joventut de municipis de la província s’han interessat en el projecte. Malauradament, ens trobem en un moment en el qual serà complicat obrir nous horitzons. Potser més endavant.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

Aquest recull de bones pràctiques vol ser útil i pràctic, i per això necessitem conèixer l’opinió dels professionals que el consulten. Us demanem que opineu sobre aquest projecte en l’apartat de comentaris. Us suggerim les següents qüestions:

  • Has trobat alguna idea o coneixement que et serà útil per a la teva pràctica professional? Explica-ho.
  • Aquest projecte t’ha aportat alguna idea o contingut novedós per a tu? Explica-ho.
  •  Coneixes algun altre projecte similar o relacionat? Quin o quins?
  • Fes qualsevol altra aportació que et sembli interessant.