Joves

Projectes

Joves

Les persones joves amb discapacitat intel·lectual necessiten disposar d’un grup d’iguals, desenvolupar activitats d’autorealització i sentir-se part activa de la seva comunitat de referència.

Associació Síndrome de Down

Descripció general

Les persones joves amb discapacitat intel·lectual tenen les mateixes necessitats que qualsevol altra persona jove en la nostra societat. Necessiten disposar d’un grup d’iguals, desenvolupar activitats d’autorealització i sentir-se part activa de la seva comunitat de referència. El programa “Joves” de la entitat DOWN LLEIDA busca donar resposta a aquestes necessitats, potenciant totes i cadascuna de les capacitats de les persones, així com la millora en les relacions interpersonals i la millora en les competències psicosocials i en les habilitats socials. 

El projecte té com a objectiu capacitar a les persones participants en l’autogestió del seu lleure, i ofereix la possibilitat de participar en activitats d’oci normalitzat dins de l’oferta social, cultural i esportiva de la nostra ciutat (Fem Kolla), així com la possibilitat de comprometre’s en la millora de la comunitat mitjançant activitats de voluntariat (JoHiVaig). En altres paraules, el projecte conjuga dues accions claus: d’una banda, es facilita que aquestes persones puguin gaudir d’activitats de lleure i oci de forma normalitzada i, d’una altra banda,es promou la participació de joves amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals com a voluntaris en tota mena d’activitats o programacions del seu entorn.

L’associació ha desenvolupat una metodologia de treball pròpia per facilitar el seu accés normalitzat a aquests serveis a través del seu equip de professionals i de l’acció, al mateix temps, de voluntaris que ja hi col·laboren habitualment. Totes aquestes activitats es realitzen junt a un grup de persones voluntàries que de forma altruista participen de forma periòdica, actuant com a referents per les persones joves amb discapacitat. A més, amb les dues línies de treball ,es cobreixen diferents trams d’edat, treballa complementàriament la participació activa dels joves amb discapacitats fent aportacions al bé comú com a voluntaris i participant com la resta d’usuàries en activitats de lleure adreçades al conjunt de la ciutadania.

El projecte es va gestar el 2006 amb la inscripció de joves amb síndrome de Down de l’associació a la borsa de voluntariat del servei de joventut de l’Ajuntament. Després d’elaborar amb cura el projecte, el 2009 es va afegir a l’acció de l’associació com a programa complet. Aquest programa es va fusionar el 2011 amb el projecte Fem Kolla, generant el Projecte Joves, que es continua desenvolupant a dia d’avui. L’any 2020 s’han realitzat més de 216 sessions formatives, 225 activitats d’oci i temps de lleure i 10 activitats de voluntariat. 

 La línia de treball de voluntariat es desenvolupa en quatre fases:

 1. Informació:

S’informa a les persones joves amb síndrome de Down i les seves famílies de la possibilitat de participar en activitats d’oci i voluntariat en la comunitat. Paral·lelament s’informa a l’equip de voluntariat de l’entitat de les activitats en les que poden participar, entre les que s’inclou el projecte JOVES. 

 1. Desenvolupament d’habilitats bàsiques i educació emocional

S’imparteixen sessions formatives per a les persones amb discapacitat intel·lectual sobre habilitats bàsiques de relació, resolució de conflictes, organització i planificació, educació emocional, etc. per a que siguin capaces d’autogestionar-se i prendre les seves pròpies decisions en quant al temps de lleure. Al mateix temps es forma a l’equip de voluntariat de l’entitat que col·labora en aquest projecte. 

 1. Realització de les activitats d’oci o voluntariat 

Els i les joves amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals participen en activitats comunitàries, amb el suport de l’equip tècnic i de voluntariat de l’entitat. Aquestes activitats han estat decidides prèviament en les sessions formatives setmanals.  

 1. Avaluació

A tres bandes: amb l’equip professional del projecte, les persones amb síndrome de Down, l’equip de voluntariat; i en el cas d’activitats de voluntariat també amb les entitats amb les que s’ha col·laborat. 

El pressupost per a l’any 2021 va ser de 20.000€, xifra que suposa una disminució respecte als recursos disponibles l’any 2016 que va comptar amb 20.341€ i l’any 2014, quan es va comptar amb 24.443€. Malgrat aquesta davallada, les xifres de 2021 continuen en la mateixa línea de l’última actualització realitzada el 2016 i representant gairebé el doble de la primera referència amb què comptem: els 12.100€ de l’any 2011. Les oscil·lacions del pressupost no afecten ni a la continuïtat ni a la consolidació del projecte.

Del pressupost de 2016, aproximadament uns 13.000€, el 63% del pressupost corresponien a costos laborals i d’administració, i aproximadament uns 7.000€. El 34% restant del pressupost estava destinat diretament a la formació i les actuacions dels voluntaris/ies.

Del pressupost per a l’any 2021, al voltant d’uns 16.000€, el 80% del pressupost es destinat a despeses de l’equip professional i aproximadament uns 4.000€, el 20% restant, cobreix les despeses de dietes, activitats externes, assegurança, material fungible, telecomunicacions, entre d’altres. 

El percentatge de recursos propis amb què es finança el projecte a través de les aportacions de les persones participants ha crescut, i ha passat dels 38% de 2014 al 43% de 2016 i al 45% l’any 2021. Així, dels 20.000€ de pressupost, 9.000€ corresponen a recursos propis.

A més a més, el projecte compta amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida, suposant la seva aportació un 55% del cost total del projecte, l’equivalent a uns 11.000€ aproximadament.

Actualment, l’equip professional del projecte està format per una psicopedagoga, una integradora social i el suport puntual de monitores per a acompanyar a l’equip de voluntariat en les sortides o col·laboracions. 

Tanmateix compta amb el treball interdisciplinari de tot l’equip de l’entitat que vetlla per l’atenció de caràcter integral a totes les persones. En aquests moments l’entitat té un equip format per 15 persones: treballadores socials, psicopedagogues, educadores socials,  psicòlogues, integradores socials, mestres d’educació especial, logopedes i administratives. A més, compten amb el suport d’un equip de voluntariat on el 2021 participen de forma activa 38 persones, de les quals un 25% són homes i un 75% són dones. 

L’acció de l’Associació Lleidatana per a la síndrome de Down s’adreça a les persones amb aquesta síndrome i a les seves famílies, de totes les comarques lleidatanes i també d’Osca (Aragó).

La línia de treball voluntari s’adreça a joves amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals de més de 16 anys. Aquestes persones són de diferents orígens ètnics, religiosos, culturals,  socioeconòmics, etc. Del grup associatiu que actualment té la entitat, un 25% son d’origen estranger, i alguns  presenten també dificultats de caire econòmic per fer front al pagament de les diferents activitats, motiu pel qual l’entitat també ofereix beques per tal de promoure la igualtat  d’oportunitats en l’accés als diferents serveis. 

 Al 2021, hi participaven 58 persones, de les quals:

 • 4 són homes participants d’entre 16 i 18 anys.
 • 23 són homes participants majors de 18 anys.
 • 6 són dones participants d’entre 16 i 18 anys.
 • 25 són dones participants majors de 18 anys.

En relació a l’any passat, hi ha hagut una petita reducció en el nombre de participants en aquest any de pandèmia: de 64 persones al 2020 s’ha passat a les 58 d’aquest any 2021.

Tot i això, es pot observar un increment en la participació des de l’última actualització l’any 2016, on el projecte va comptar amb 30 participants, el qual demostra una consolidació del projecte, un alt suport per part de les usuàries i el seu establiment com un projecte referent pels joves amb discapacitat intel·lectual i síndrome de Down en els territoris lleidatans per al seu desenvolupament com a ciutadans i ciutadanes. 

Anteriorment, el projecte també incloia el servei de voluntariat de l’hospital Arnau de Vilanova, en el marc del qual joves amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals, juntament amb altres voluntaris de l’entitat, fan tasques de suport a la planta de pediatria de l’hospital. Durant 2016 s’hi van dur a terme 29 actuacions.

El projecte potencia l’autonomia en la presa de decisions per part de les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual, convertint-les en protagonistes del seu dia a dia. El treball de l’equip professional es acompanyar aquest procés de presa de decisions assumint  les conseqüències que se’n deriven i potenciant les capacitats intrínseques a totes les persones. Per tant es tracta de capgirar la participació tradicional, en que un equip tècnic dirigeix a un grup de joves per a organitzar i fer activitats; passant a un grup de joves empoderat que pren decisions i organitza el seu temps de lleure amb el suport d’aquest equip tècnic. Des d’aquest punt de vista, i tenint en compte que parlem sempre de joves, es tracta d’un projecte de Participació juvenil orientat a un col·lectiu determinat.

Des d’un altra punt de vista, els nois i noies participen en serveis i activitats del seu entorn de dues maneres complementàries: actuant com a voluntaris de suport en serveis i programacions d’una gran multiplicitat d’entitats del seu entorn, i actuant com a usuàries d’activitats obertes a tots els públics. Es promou la participació, la integració i la socialització d’aquest col·lectiu de persones joves en activitats de caràcter comunitari dirigides a tota la ciutadania. 

Aquesta participació és clarament visible en com els i les participants són la part central en totes les fases del projecte: des del disseny de les activitats, passant per l’execució i finalitzant amb la pròpia avaluació, per a sentir-se part activa del projecte. 

Queda clar que la titularitat i el desenvolupament del programa és de l’Associació DOWN Lleida, però a més d’això, amb el programa Nous Voluntaris s’entra en contacte i relació amb un gran nombre d’entitats de l’entorn ciutadà que organitzen les activitats que reben voluntariat i aquelles de lleure i oci en les quals participen com ausuàries els joves de l’entitat.

El projecte treballa de forma transversal amb altres entitats socials, culturals i esportives del territori, per tal d’aconseguir un major impacte i fer arribar a la societat el missatge d’inclusió i d’oportunitats per a les persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual. En el projecte s’identifiquen fins a 30 entitats diferents que participen en el programa, ja sigui acollint voluntaris amb síndrome de Down per a les seves activitats, ja sigui organitzant activitats a les quals participen com a usuàries joves amb síndrome de Down.

En la mesura que es tracta d’un projecte associatiu, no hi ha interdepartamentalitat possible en el sistema organitzatiu.

Malgrat això, existeix cooperació i coordinació entre diferents departaments governamentals que d’una manera o altra donen suport al projecte, essencialment els de serveis socials i els de joventut.

Actualment, el projecte col·labora i rep el suport institucional de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida i de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

En les diferents línies del programa, l’avaluació es realitza de forma continuada atenent a diversos indicadors de caràcter qualitatiu i quantitatiu, que ens han de permetre conèixer el grau d’eficàcia, eficiència, visibilitat i impacte que tenen les diferents actuacions desenvolupades. 

En aquestes es recull el parer de les persones usuàries, de les voluntàries col·laboradores així com de les professionals que dirigeixen i coordinen les activitats. A més, en paral·lel, es recullen dades quantitatives de participació, que en el cas de les activitats de lleure i oci es reflecteixen també percentualment, per avaluar el nivell d’acceptació de la programació en el si del grup habitual d’usuàries.

Aquesta avaluació ha sigut clau a l’hora de millorar el projecte any rere any i introduir les modificacions necessàries per a un millor impacte del projecte. Es tracta, per tant d’una avaluació, de caràcter participatiu, que es centra en 3 moments fonamentals:

 • Procés de decisió de l’activitat de lleure o voluntariat en la que es vol participar
 • Un cop finalitzada l’activitat
 • Al finalitzar cada any d’execució del projecte

Els criteris generals d’actuació de l’Associació Lleidatana per a la síndrome de Down són equiparables a les línies de treball recomanables en les polítiques de joventut en matèria de participació. És a dir, les usuàries tenen un paper protagonista de les activitats, i s’estimula fins al màxim possible la seva participació directa, amb opinió i capacitat de decisió, en funció de les possibilitats de cadascú. Per aquesta raó resulta especialment rellevant que una entitat adreçada a un públic tan específic i delimitat com aquesta, desenvolupi un programa especialitzat en joves. 

És exemplar en la mesura que normalitza les polítiques de joventut en l’àmbit associatiu i en un camp ben específic, més enllà dels àmbits de treball més comuns. D’altra banda, els continguts amb que treballa el programa són propis i específics de programacions juvenils: la promoció del voluntariat i les programacions de lleure i oci des d’un punt de vista formatiu i enriquidor. Els serveis de joventut, per tant, esdevenen també instrument de treball per a uns joves amb característiques tan específiques com els que tenen síndrome de Down.

1. Obté reconeixement institucional explícit

En la seva edició de 2011, el programa ha obtingut tres premis de procedències ben diverses i que certifiquen la seva validesa i excel·lència des de tres punts de vista diferents: el voluntariat, les polítiques de joventut i el treball comunitari. Va obtenir el Premi CERMI. ES Especial Any Europeu del Voluntariat 2011, el Premi INJUVE 2011, categoria voluntariat, del Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, i el Premi Joves Excel·lents de Catalunya de la Jove Cambra Internacional de Catalunya.

2. Fa visible un col·lectiu poc atès per les polítiques de joventut

Les polítiques clàssiques de joventut presten habitualment poca o nul·la atenció a col·lectius amb característiques molt determinades i amb desavantatges molt concrets. En aquest cas, però, el programa treballa amb joves amb síndrome de Down des de la normalitat de serveis i activitats adreçats a joves. És exemplar perquè no cau en l’error comú d’intentar fer des de les polítiques de joventut allò que no li correspon (tasques assistencials), sinó que desenvolupa un sistema de treball que busca la socialització i la integració normalitzada en un marc general de serveis adreçats a tota la ciutadania. Mostra amb molta claredat l’ideal de complementarietat a que tota política de joventut ha d’aspirar respecte a altres àrees d’acció social o pública.

3. La iniciativa és associativa i excel·lent

Es tracta d’un programa sorgit de la més evident necessitat i demanda de les persones usuàries. Joves amb determinades característiques (síndrome de Down i discapacitat intel·lectual) volen acollir-se a un programa de l’administració (borsa de voluntariat) i posen en evidència la necessitat d’adaptar-lo a les seves peculiars circumstàncies. L’associació que lidera el projecte s’adreça a l’administració amb una proposta excel·lent i té en tot moment la iniciativa per desenvolupar-lo i dur-lo a terme. Un bon exemple de cooperació entre l’administració i la societat civil, amb la virtut que la iniciativa correspon a aquesta segona. L’èxit del projecte es manifesta en el fet que finalment la pròpia associació desenvolupa un borsa específica de la qual les voluntàries trien les activitats.

4. Bona combinació de gestió professional amb voluntariat

L’actuació de l’associació es fa en tot moment des del rigor professional i amb l’especialització tècnica necessària, però l’execució depèn en bona mesura del treball voluntari de persones que s’hi afegeixen de manera altruista. Cal remarcar que el voluntariat rep formació i orientació adequada per realitzar les tasques que els encomanen, i que la seva actuació rep el seguiment i supervisió professionals necessaris.

5. Discurs positiu.

Un dels criteris que no ha de faltar mai en tota política de joventut és la construcció d’un discurs positiu al voltant de les joves. En aquest cas, es fa visible la realitat i necessitats d’un col·lectiu determinat a través de la seva aportació social: les pròpies persones amb discapacitat realitzen voluntariat en serveis i activitats de la pròpia societat civil i contribueixen també a l’èxit de determinades programacions de lleure i oci amb la seva participació. Es defuig en tot moment el discurs negatiu, que massa sovint tendeix a realçar els riscos per comptes de les potencialitats i els valors.

Les professionals opinen: 

En  els inicis del projecte, les persones alienes a la nostra associació  amb les quals compartíem acció voluntària en un mateix entorn, feien més cas dels prejudicis i estereotips que no pas de les capacitats de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. 

Amb el temps, però, els i les joves amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals van anar mostrant, col·laboració rere col·laboració, que podien desenvolupar les seves tasques de forma òptima i que, en cas de requerir-ho, disposaven del suport de l’equip de voluntariat sense discapacitat de la nostra entitat.  Gràcies al projecte hem après a difondre millor la realitat actual de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

Aquest projecte ens ha fet de trampolí als espais socials, culturals i esportius de Lleida, als quals, d’altra manera, no haguéssim pogut arribar de forma tan inclusiva i visionària. Allí s’ha fet palès que aquest col·lectiu son ciutadans i ciutadanes amb drets i deures. Hem hagut d’anar modulant el recolzament als joves al llarg del projecte. En termes generals, aquest projecte ha ajudat a canviar la concepció de la ciutadania sobre les persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. Ha ajudat a creure en les seves capacitats i ha permès mostrar un cop més que aquestes persones, si els deixem espais participatius, poden col·laborar-hi i fer aportacions igual que la resta de membres de la comunitat.

El principal repte que tenim en aquest moment és aconseguir que els i les joves amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual tinguin una major autonomia, encara, i que puguin realitzar les activitats de voluntariat a iniciativa pròpia sense que la pròpia entitat hagi de cercar aquesta col·laboració. I en relació a les activitats d’oci i temps de lleure, que aquestes persones amb discapacitat siguin capaces de generar els seus propis espais de trobada al marge de la iniciativa de la pròpia entitat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

Aquest recull de bones pràctiques vol ser útil i pràctic, i per això necessitem conèixer l’opinió dels professionals que el consulten. Us demanem que opineu sobre aquest projecte en l’apartat de comentaris. Us suggerim les següents qüestions:

 • Has trobat alguna idea o coneixement que et serà útil per a la teva pràctica professional? Explica-ho.
 • Aquest projecte t’ha aportat alguna idea o contingut novedós per a tu? Explica-ho.
 •  Coneixes algun altre projecte similar o relacionat? Quin o quins?
 • Fes qualsevol altra aportació que et sembli interessant.