En trajecte

Projectes

En trajecte

En Trajecte era un projecte part de Districte Jove, un programa d’intervenció socioeducativa que adreçat a joves de Terrassa d’entre 12 i 25 anys amb accions que combinaven aspectes lúdics amb l’oferta de serveis i suports en els àmbits relacionals i educatius.

En Trajecte

Descripció general

Dintre d’aquest programa extens, En Trajecte s’adreçava específicament a nois i noies de 16 a 20 anys amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i evitar la seva desvinculació del sistema educatiu.

La gestió va ser externalitzada, a través de l’empresa Encís, SCCL. En cada edició es treballava amb una trentena de joves que haguessin fet un procés de ruptura, bloqueig o abandonament del sistema educatiu. Se’ls realitzava una atenció personalitzada, amb un acompanyament intensiu i un seguit d’accions o activitats grupals d’assessorament, formació i millora de competències, a través de tallers, visites i dinàmiques participatives. S’elaborava una pla de treball per a cadascun dels nois i noies, culminant amb un seguiment tutoritzat de les actuacions previstes o acordades en aquest pla. Al llarg de l’acompanyament, els joves obtenien coneixement dels diversos recursos que tenen al seu abast i exploraven la manera de fer-ne un ús pràctic, adaptat a les seves necessitats o inquietuds. A més, rebien informació sobre opcions formatives que els poden interessar en funció de sortides professionals de futur. D’una banda, s’intentava recuperar el prestigi de l’educació com a eina útil per al desenvolupament del projecte personal de cadascun d’ells i, d’altra banda, es buscava la connexió entre la formació i el món laboral. Tot aquest procés, basat en el treball de proximitat, promou l’autoconeixement dels joves com a punt de partida per millorar la seva capacitat autònoma de prendre decisions i realitzar accions amb èxit i positives per desenvolupar un projecte propi de vida.

L’any 2019, després de la seva quarta edició el 2018, el projecte va deixar de realitzar-se com a tal per a implementar el Programa Referent d’Ocupació Juvenil, el qual compta amb subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, i es van reestructurar i redefinir les diferents actuacions.

El projecte es va iniciar l’any 2015, de manera que el 2018 es realitza la seva quarta edició. L’any 2019, el projecte va finalitzar com a tal per a ser reestructurat com a part del Programa Referent d’Ocupació Juvenil amb el SOC.

Cada edició seguia, amb petites variacions, el següent calendari:

 • Selecció. Entre novembre i gener de l’any següent. S’anuncia públicament el projecte i es reben derivacions d’altres serveis municipals o sol·licituds dels mateixos joves interessats. Se’n seleccionen 30 a través de trobades i entrevistes i se’n posen 10 més en llista d’espera per si hi ha baixes durant el procés. Al final d’aquesta primera etapa se celebra una reunió amb els pares dels nois i noies seleccionats.
 • Entrevistes. Durant tot el procés de selecció i fins al mes de març es van succeint diverses entrevistes personals amb els nois i noies, per explorar els seus perfils, les necessitats específiques, i per elaborar un pla de treball per a cadascun d’ells.
 • Desenvolupament del programa. Totes les accions, individuals o grupals, tenen lloc entre febrer i setembre de cada any. Dintre d’aquest període hi ha una fase més intensa d’actuacions específiques, i l’acompanyament general a cada noi i noia. A més a més, cada setmana s’organitzaven dues trobades grupals setmanals i tutories d’acompanyament que s’acorden en cada cas amb els nois i noies concrets.
 • Actuacions específiques. Entre febrer i juny, es fan trobades setmanals, dividides en dos grups d’uns quinze nois i noies. Durant aquest període es fan tallers, dinàmiques, visites, formacions, etc. En total, es realitzaven un total de 90 hores d’acció grupal i 10 hores d’acompanyament individual per a cada jove.
 • Acompanyament personal. És present durant tot el desenvolupament, però entra en la seva fase final i de conclusió entre el juliol i el setembre. Ja ha finalitzat el treball grupal, i es fa seguiment individual per seguir el compliment del pla de treball i per acompanyar-los, si cal, en tràmits, gestions o actuacions derivades d’ells.
 • Seguiment. Durant tot un any després de la finalització del programa, es fa seguiment de la trajectòria dels nois i noies, per comprovar els resultats de la tasca feta i donar suport, si és necessari, en alguna de les passes que ja realitzen els joves per si mateixos.
  Durant el desenvolupament del programa hi ha dues trobades grupals setmanals i tutories d’acompanyament que s’acorden en cada cas amb els nois i noies concrets.

Segons el projecte de 2017, En trajecte fa necessària la disposició de 28.000 euros anuals. 

25.000 euros es destinen als recursos humans, i 3.000 més per a despeses diverses com la contractació d’especialistes o assessories, dietes de transport i materials per a les activitats.

No disposem de més informació posterior a l’edició del 2017. 

La despesa era municipal, amb pressupost del Servei de Joventut i Lleure Infantil, destinada completament a la subcontractació externalitzada del servei, a càrrec de l’empresa Encís, SCCP.

A nivell orgànic, el projecte penja del director de Districte Jove (Jose Giménez), que és el màxim responsable d’En Trajecte. A nivell pràctic, però, el tècnic de joventut del Servei de Joventut i Lleure Infantil que actua com a referent de contacte és Juan Carlos Martínez.

El projecte l’executa un educadora social (Marta Solano), contractada per a 32,5 hores de treball setmanal. Es tracta d’una figura molt polivalent, que assumeix la tasca socioeducativa, la gestió del projecte i el control administratiu.

Tot i que les memòries valoren positivament el treball realitzat, en les conclusions de 2016 s’apunta la conveniència de fer crèixer l’equip amb un segon educador.

El projecte s’adreça a joves d’entre 16 i 20 anys. De totes les candidatures que es presenten a la convocatòria anual i de les propostes de derivació que arriben des d’altres àrees o serveis municipals, se’n seleccionen 30 per acollir-los al programa, i 10 més que s’incorporen a una llista d’espera per si es produeixen baixes durant el transcurs del projecte. Es tracta de joves que no estudien ni treballen, però que estan en disposició de reorientar els seus objectius formatius i laborals. En termes generals es busca joves motivats i amb capacitat de compromís cap a l’aprenentatge de noves competències i per a realitzar un procés de millora personal.

En les tres primeres edicions del projecte En Trajecte, van participar un total de 94 joves: 58 nois i 35 noies, els quals duien entre sis mesos i un any desvinculats del món acadèmic.

L’any 2015 es va comptar amb 88 joves candidats a participar en el programa, entre inscripcions espontànies i derivats d’altres serveis municipals. D’ells, 27 van participar en el projecte. 23 dels nois i noies es van reincorporar al sistema educatiu a través de Cicles Formatius de Grau Mig, cursos diversos o PFIs.

L’any 2016 es va comptar amb 72 joves derivats o sol·licitants, dels quals 35 van entrar al projecte. Dels 35, 24 es van reincorporar al sistema educatiu.

L’any 2017 van entrar al projecte 32 joves, dels quals 27 es van reincorporar al sistema educatiu al finalitzar amb èxit el projecte.

La quarta i última edició d’En Trajecte, hi van participar 32 joves: 10 noies i 22 nois. D’aquestes joves, 19 van finalitzar tot el procés i es van reincorporar en el sistema educatiu, 5 no el van finalitzar perquè van començar a treballar, 3 van reincorporar-se directament al sistema educatiu i 5 van interrompre l’assistència per motius personals. Tot i això, 31 d’aquests participants van assolir la fita de millorar la seva ocupabilitat futura.

El model de participació té a veure amb el mètode de treball grupal, en el qual les activitats i tallers són cooperatius i intenten estimular l’autonomia dels joves, i amb les accions que es realitzen en compliment del pla de treball, que generalment les han d’executar els propis joves, per bé que amb suport i acompanyament tutoritzat.

No hi havia cap sistema de participació associativa, per bé que entre les accions que formen part del treball grupal hi ha contacte i presentació de recursos que estan a l’abast dels joves, entre els quals hi pot haver serveis o projectes associatius.

En la memòria de 2016, per exemple, es va citar la col·laboració amb l’Hort Comunitari de Vilardell, al qual es van derivar dos dels nois participants en el projecte, o l’Esplai de Can Palet, que va acollir un dels nois en un curs de monitors de lleure.

El projecte depenia completament del Servei de Joventut i Lleure Infantil de l’Ajuntament de Terrassa, però hi havia una relació estreta amb serveis socials, ocupacional i d’educació, que fan propostes de derivació de joves amb perfil adequat per integrar-se en el projecte.

D’altra banda, tal com s’ha explicat, el treball continuat amb els joves preveia la presentació i coneixement de serveis i recursos destinats als joves, que formen part de les àrees municipals esmentades, entre d’altres. 

En un altre sentit, en l’edició de 2016, l’àrea de Serveis Socials va sol·licitar la realització d’una rèplica del projecte, en petit format, al Punt Maurina, del Pla de Barris de la ciutat, per atendre un grup concret de nois i noies. Aquesta primera experiència de rèplica va ser ben valorat i s’obre la possibilitat com a oportunitat de creixement i ampliació del projecte.

No hi va haver-hi cap d’específic.

El projecte previa un sistema d’avaluació continua, amb les següents tècniques de recollida d’informació:

 • Observació directa
 • Entrevistes individuals de seguiment
 • Valoracions grupals
 • Coordinació amb els agents implicats
 • Les informacions recollides s’avaluen i es presenten en una memòria anual.

A més, però, hi ha un sistema de recollida mensual d’indicadors. El podeu veure amb detall en el document En Trajecte. Projectes 2017, que trobareu en l’apartat Per saber-ne més. Documents. Aquí, però us avancem els sis grans blocs d’indicadors que es recullen:

 • Avaluació de la cobertura (destinataris, participants i demanda)
 • Indicadors de procés
 • Indicadors de productivitat
 • Avaluació dels resultats
 • Indicadors d’impacte
 • Avaluació de la qualitat de l’atenció

En Trajecte és un bon model de treball socieducatiu en l’àmbit de les transicions juvenils entre l’ensenyament obligatori i la formació més específica, dirigida a la construcció d’un projecte personal basat en l’autonomia dels nois i noies. La seva base és el treball en proximitat i la idea d’acompanyament. És a dir, a l’aportació de coneixements i competències pràctiques s’hi afegeix la tutoria personalitzada, intensa i continuada, basada en un seguiment molt proper. Des d’aquest punt de vista, és un bon complement als programes de Garantia Juvenil, que malgrat les bones intencions generals, no disposen de recursos per fer una atenció individual suficient. En Trajecte, per tant, és un bon exemple d’un programa desenvolupat íntegrament per un servei de joventut que actua com a complement de la feina que fan les àrees d’educació i de serveis socials, aportant el valor afegit que hauria de ser norma per a tota política de joventut: la proximitat, el coneixement de la realitat juvenil, i la capacitat d’adoptar el punt de vista dels nois i noies.

1.Servei externalitzat de caràcter públic
Exemple de servei externalitzat amb bon criteri tècnic, que s’executa de forma eficaç i que no perd en cap moment el seu caràcter públic. Els recursos humans del projecte tenen un bon nivell de coordinació amb els tècnics municipals i el servei rep bones valoracions tècniques.

2. Prestigia l’educació
Una de les dificultats fonamentals dels processos d’abandonament del sistema educatiu és el lloc comú que la formació no ajuda d’una manera significativa a trobar feina. Aquest projecte combat aquesta idea, revaloritza la utilitat de tenir una adequada formació i la recupera per tornar-la a situar en un espai de prioritat per als joves.

3. Treball emocional
Un dels valors essencials del treball en proximitat i de la creació de vincle entre els professionals i els joves és que genera espais de confiança mercès als quals és possible sensibilitzar. Així, aquest projecte promou l’autoconeixement dels joves, la recuperació de l’autoestima i estimula el gust per buscar entre les aptituds de cadascú les vocacions que poden orientar el seu futur.

4. Alt nivell d’èxit
El projecte estableix com a primer objectiu la reincorporació de joves que no estudien ni treballen al sistema educatiu. Les dues edicions finalitzades en el moment de redactar aquests textos aporten un elevat nivell d’èxit, perquè entre el 70 i el 80 per cent dels participants reprenen els seus processos formatius.

5. El valor afegit de Joventut
Allò que ha de singularitzar les polítiques de joventut és la seva capacitat d’aportar valor afegit a les actucions d’altres àrees sectorials de l’administració. Així, allò més rellevant no és tant el coneixement expert de determinats àmbits dels serveis públics (educació, ocupació, habitatge, cultura, etc) com la capacitat de treballar en proximitat amb els joves, adaptant serveis i recursos a les seves necessitas específiques. En trajecte és un exemple excel·lent d’aquesta manera d’entendre les polítiques de joventut.

El projecte es desenvolupa amb la supervisió del director del projecte Districte Jove, que n’és el màxim responsable, i la intervenció directa de l’educadora que desenvolupa el programa.

Jose Jiménez Gonzàlez
Director del Projecte Districte Jove de Terrassa i En Trajecte.
La figura de direcció ha de garantir el correcte desenvolupament del projecte, coordinant l’equip i garantint l’alineament del projecte amb el marc d’intervenció global i amb els requisits de l’Ajuntament de Terrassa.
Jiménez compta amb 22 anys de professional en el sector socioeducatiu i d’acció social. 7 anys com a director del projecte Districte Jove, 5 anys com a coordinador de diferents projectes d’intervenció comunitària, convivència i projectes juvenils i educador a diferents serveis, des d’un projecte de convivència en comunitats de veïns a diferents espais infantils i juvenils.

Marta Solano Bolet
Educadora referent del projecte En Trajecte.
Encarregada de la planificació, organització i execució directa de la programació del projecte amb els joves participants, juntament amb el seguiment individual de cada un d’ells, i la coordinació amb els diferents agents participants i col·laboradors.
Solano és educadora social i llicenciada en Ciències Ambientals. Al llarg de la seva història professional ha treballat en el món del lleure, en el sector de la educació ambiental, a un projecte de cooperació internacional de 3 anys a Bolívia, i durant més de 10 anys a diferents projectes socioeducatius i d’acció social amb dones, nens i joves.

El responsable opina

Dificultats
Visualització i reconeixement dels agents del territori cap al projecte.
Planificació i organització del programa i el seu abordatge amb la falta de recursos tècnics.

Aprenentatges
La millora de coneixements de l’equip de treball en els processos acadèmics, els recursos i l’àmbit formatiu i laboral.

Aspectes que hem variat
A l’inici del projecte es plantejava un treball de certes competències bàsiques (anglès i informàtica), que li donaven un sentit molt més acadèmic i formal. Aquest treball de competències bàsiques s’ha descartat per plantejar un treball més dinàmic, adaptat al perfil dels joves participants.

Millores a introduir
Ampliar l’atenció individualitzada de les tutories (depenen actualment dels recursos tècnics de què es disposa).

Condicions tècniques mínimes
Actualment es disposa d’una educadora a 32.5 hores setmanals. Es valora com a necessari o molt oportú la incorporació d’un altre educador, a l’hora de donar una millor resposta d’intervenció amb els joves, d’ampliar les accions en grup, dinàmiques i sortides planificades i sobretot el treball de tutories.

Errors a evitar
Durant el primer curs del projecte no es va prioritzar el treball amb els pares i tutors, tot i que el considerem com a molt important, sobretot en els joves menors de 18 anys.
El treball amb agents diversos, les derivacions al projecte i l’abordatge conjunt d’un pla de treball amb els joves, ha de quedar molt pautat amb els derivadors, especificant les responsabilitats i accions de les diferents parts (inclosos els mateixos joves).

Valoració personal
Des del meu punt de vista és un projecte cabdal a l’hora d’abordar les necessitats de molts joves que estan en aquesta situació d’abandonament del sistema educatiu. El projecte ha demostrat que al finalitzar el procés els i les joves es mostren motivats vers una nova etapa educativa i valoren que hi ha hagut un important augment en la seva autoestima. Són eixos essencials per poder afrontar una nova etapa a nivell acadèmic, laboral, personal i/o social. A més, crec que és molt important aquest enfocament dual, de treball grupal i el treball més individual de tutories, donant resposta a les necessitats de cada jove i fent un acompanyament totalment adaptat, buscant la implicació i corresponsabilitat dels i les joves en tot el procés.

Reflexions
Tal i com plantejava en l’apartat anterior, faig una valoració súper positiva i necessària de la implementació de projectes com En Trajecte. Així, remarcant els resultats obtinguts en aquests últims anys, amb els recursos de què hem pogut disposar,… contraposats amb la gran demanda de joves que arriben al projecte i als quals no podem donar resposta… Crec que s’hauria de fer una aposta política i econòmica per la millora de recursos en aquest tipus de projectes, prioritzant la seva implementació i les condicions en les que es porten a terme.

Perspectives de futur i reptes
Supeditats als recursos dels que disposem, continuarem donant resposta al màxim de joves que puguem sense que això afecti a la qualitat del servei. Tot i així, esperem que, en un futur, podrem ampliar el projecte amb un educador més. Si fos així, ens plantegem la possibilitat de descentralitzar el projecte, amb rèpliques formatives o càpsules a diferents punts de la ciutat, així com ampliar el nombre de joves participants.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.