Agents de salut

Projectes

Agents de salut

El projecte d’Agents de Salut és un projecte dirigit a joves de Cambrils que estiguin entre 2n d’ESO i 2n de Batxillerat, programes de formació i inserció i cicles formatius a la ciutat amb l’objectiu d’apropar a les joves coneixements claus de la salut perquè es converteixin en referents dins del seu propi grup.

Agents de salut

Descripció general

El projecte d’Agents de Salut és un projecte dirigit a joves de Cambrils que estiguin entre 2n d’ESO i 2n de Batxillerat, programes de formació i inserció i cicles formatius a la ciutat amb l’objectiu d’apropar a les joves coneixements claus de la salut perquè es converteixin en referents dins del seu propi grup. En finalitzar la formació, cada Agent de Salut que hagi assistit a un mínim del 80% de les sessions, disposa del seu certificat d’aprofitament que el capacita com Agent de Salut.

Finalment, les joves posen en pràctica els seus coneixements en la celebració d’un Punt Sexe Sentit en celebracions nocturnes i àmbits d’oci nocturn, com la revetlla de Sant Joan o el Festival Pròleg. A més, recentment, els Agents de Salut han treballat en coordinació amb l’Ajuntament de Cambrils per a posar en marxa un Nou Protocol Contra les Violències Sexistes en l’oci nocturn, aprovat en els darrers mesos.

Agents de Salut es va iniciar l’any 2018-2019, estructurant-se al voltant de l’eix de la salut del Pla Municipal de Joventut de Cambrils per tal de donar resposta a la promoció d’accions i formacions de prevenció, conscienciació i informació sobre aspectes de la salut realitzades i protagonitzades per les joves. El projecte té una gestió compartida i transversal entre el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils i l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils.

El contingut de la formació es revisa cada any, tenint en compte les dades de les atencions del Punt de Salut a Joventut, les consultes realitzades a Agents de Salut, les dades de la infermera de salut comunitària i les avaluacions del personal que lidera el projecte, així com de les persones joves participants. A més, en la quarta edició del projecte iniciada a la tardor de 2021, s’han renovat als participants del projecte, ja que els participants de la primera edició – i que havien continuat formant-se posteriorment amb el projecte -, han començat la seva formació universitària.

L’any 2016 el Departament de Joventut va signar un conveni amb l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils per tal d’iniciar el servei del Punt de Salut. Aquest servei, que es manté a dia d’avui, és gratuït i confidencial, i ofereix atenció a qualsevol jove del municipi que ho sol·liciti i ho necessiti.

Amb l’objectiu d’ampliar aquest servei a la resta de joves que no en feien ús, es van iniciar xerrades mensuals a l’Ateneu Juvenil de Cambrils, de temàtiques diverses relacionades amb la salut: alimentació, sexualitat, afectivitat, consums, etc.

Tot i això, el projecte Agents de Salut – iniciat al 2018 – va més enllà, buscant arribar a més joves mitjançant una proposta de noves formes de fer arribar coneixements en l’àmbit de la salut, des d’una mirada més propera a les seves demandes i necessitats expressades, de forma més pràctica i realitzada per les pròpies joves després d’una formació específica.   

La calendarització anual s’inicia a l’octubre, amb la seva difusió als instituts i la inscripció en linea el mateix mes, seguits de una formació entre novembre i l’abril amb sessions mensuals de dues hores. 

La estratègia de difusió per a arribar a les joves, segueix les següents estratègies: 

 • Informació en les classes que fa la infermera de salut comunitària a l’Institut.
 • Les xerrades de joventut que realitza la dinamitzadora juvenil a les classes de 3er d’ESO.
 • Cartells que posem a les cartelleres dels Instituts i Ateneu Juvenil
 • XXSS i web de Joventut.
 • Visites als patis dels instituts que realitza mensualment la informadora juvenil.
 • Visites guiades als espais de Joventut que s’ofereixen a alumnes de 1r i 2n d’ESO de tots els instituts del municipi.

A més, a part de les formacions, el projecte ofereix altres serveis oberts a les joves al llarg del curs escolar:

 • Servei Consulta Oberta de la infermera de salut comunitària a l’institut
 • El Punt de Salut Jove de l’Ateneu

A inicis de juny (Concert de la Fira) i a finals (revetlla jove de Sant Pere) té lloc el Punt Sexe Sentit, moment en el que Agents de Salut poden posar en pràctica el que han après durant la formació. L’horari del Punt SexeSentit pot variar depenent de l’esdeveniment on estigui present, però acostuma a ser a la franja horària de 22h a 2h.

La part més important del projecte són els recursos humans que es destinen a explicar el projecte en els Instituts, a fer la planificació i gestió d’aquest, així com la implementació i avaluació. 

Aquí comptem amb l’equip de joventut, sobretot la dinamitzadora juvenil i la infermera comunitària del CAP, els quals representen al voltant del 55% del pressupost total del projecte de forma anual.

A més, al llarg de les quatre edicions, s’ha invertit pressupost en formació, material fungible, material pedagògic i didàctic i en publicitat. 

En quant a costos en formació, s’han invertit uns 975 euros en contractacions a col·laboradors/es externes d’entitats i associacions com ARSU FESTA, ENRUTA’T, SIDASTUDI o l’Associació Dr. Tosquelles.

En quant a material fungible, s’han destinat uns 1500 euros aproximadament en carpetes d’anelles amb disseny exclusiu del projecte.

El pressupost destinat a material didàctic ha estat de 800 euros, aproximadament. Aquest material es destina tant al projecte d’Agents de Salut com al servei del Punt de Salut, amb l’objectiu de donar-li el major ús possible, i facilitar la tasca a la infermera del Punt de Salut. Aquest material consta d’alcoholimetres (amb boquilles d’un sol ús) i ulleres simuladores de consum d’alcohol i cànnabis (pel Punt SexeSentit), 2 pelvis d’anatomia femenina i masculina, i un model de penis per aprendre a posar preservatius.

Per últim, s’han destinat fins a la data uns 550 euros en publicitat, pel disseny del logotip del projecte i pel disseny de samarretes amb el logo (pel Punt SexeSentit).

El projecte compta amb dues fonts de finançament. El principal finançador és l’Ajuntament de Cambrils, que es fa càrrec del 75% del pressupost. L’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils aporta l’altre 25% que es destina íntegrament a la contractació d’una infermera de salut comunitària.

El projecte compta amb l’Equip de Joventut (especialment la dinamitzadora i la informadora) i la infermera del CAP de Cambrils. Les funcions i dedicacions de cada una de les tècniques són les següents:

Dinamitzadora juvenil
6 sessions de formació de 2h
1 trobada amb els i les agents de salut
Gestió i cerca de contractacions especialitzades
Preparar l’espai de les sessions
Fer els certificats d’assistència
Enviament de whats recordatoris a les persones joves
Registre d’inscripcions i informació (moltes es fan online)
2 reunions de coordinació amb la infermera

Infermera de salut
6 sessions de formació de 2h
Preparació prèvia de les sessions
1 trobada amb els i les agents de salut
2 reunions de coordinació amb la dinamitzadora

També podem comptar amb contractacions externes, on es busquen equips especialitzats que enfoquin l’atenció en abordar temes de salut des de perspectives diferents a la prevenció de riscos, com ARSU FESTA, ENRUTA’T, SIDASTUDI o l’Associació Dr. Tosquelles. A banda, el material el configuren entre la infermera de salut comunitària i els i les alumnes de 4t d’infermeria de la Universitat Rovira Virgili.

El projecte s’adreça a alumnes que es troben cursant entre 2n d’ESO i 2n de BAT, PTT’s i/o cicles formatius de Cambrils.

Al llarg de les 4 edicions han participat un total de 183 joves, dels quals 114 es trobaven cursant ESO, 53 batxillerat, 12 cicle mig i superior i 4 PTT. Un 13% de joves han repetit el contingut de la formació en alguna de les edicions, i un 19% han estat homes, un 80% dones i un 1% es defineix com no binari.

Les dades desglossades son les següents:

 • 1a edició 2018-2019: 60 joves participants, dels quals 45 van realitzar més del 80% de les formacions i van obtenir el certificat.
 • 2a edició 2019-2020: 65 joves participants, dels quals 40 joves van realitzar més del 80% de les sessions i van obtenir el certificat.
 • 3a edició 2020-2021: 10 joves participants. No es va lliurar cap certificat degut a la seva adaptació al format on-line durant la pandèmia.
 • 4a edició 2021-2022: 48 joves inscrits/es. En curs.

En el projecte, les joves son tant beneficiaries de les formacions com actors mitjançant la seva participació directa a través de la seva funció com a Agents de Salut. Les sessions de formació son plenament participatives, on es dona importància a crear un espai de confiança entre la infermera i les participants per tal que s’expressin amb llibertat i sense judici.

En el cas que a les sessions formatives hi hagi col·laboradors/es externes, també es busca que hi hagin dinàmiques participatives, que parteixin de les vivències de les persones joves per facilitar la reflexió.

Durant tota l’edició, es consulta al grup d’Agents de Salut, es demana l’opinió, i aquestes son vinculants ja que s’accepten propostes i es modifiquen continguts, si escau. A més, aquestes també participen en la avaluació final del projecte i en la formulació dels continguts de cara a la següent edició del projecte.

Un dels elements claus del projecte és el treball amb col·laboradores externes segons les temàtiques i els punts d’interès de les formacions de cada edició. En el cas de l’edició del 2021-2022, les col·laboracions seran amb:

 • L’associació de Salut mental amb el Dr. Tosquelles
 • Contractacions del departament, com SIDASTUDI o ENRUTA’T.
 • Alumnes de 4t d’infermeria de la URV de Tarragona, que han elaborat les infografies del contingut d’aquesta edició.

En aquest projecte, s’elabora una estructura de coordinació i gestió cooperativa entre el departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils així com el Centre d’Atenció Primària,  l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils. 

No existeix una forma de cooperació interinstitucional en el projecte. 

El sistema d’avaluació del projecte està constituït per un sistema d’avaluació continuada i un sistema d’avaluació final. L’avaluació continuada es realitza al llarg de tota la formació, amb un contacte constant amb els participants, demanant un retorn de totes les sessions i dels continguts de la formació. 

A més, al finalitzar cada edició es fa arribar a l’Agent de Salut una enquesta d’avaluació final, on també es demana la seva opinió en quant als àmbits de la següent edició. També s’envia enquesta d’avaluació a totes les proveïdores, per tal d’anar millorant i recollir els seus ímputs i/o suggeriments.

A l’inici i a la finalització de cada edició, es realitza a més a més una reunió de coordinació amb la infermera de salut comunitària, per tal de valorar l’edició finalitzada i definir els nous àmbits de la propera.

Agents de Salut és un projecte que té una doble vessant: beneficia a les joves a través de formacions però també les estableix en referents i figures claus en la comunicació i informació directa per a altres joves en l’àmbit de la salut. A més, està molt ben contextualitzat, responent a les necessitats concretes de la joventut a Cambrils, així com establint-se com un projecte que es basa i es construeix sobre accions i projectes previs que no acabaven de funcionar. A més, la seva col·laboració i organització amb el CAP, l’estableixen com un projecte molt definit i interessant en el marc de la salut i les polítiques de joventut. 

 1. Joves beneficiaries i joves protagonistes: Tot i la participació d’un nombre significant de joves en les formacions com a beneficiaris directes, els efectes i resultats d’aquest projecte s’estenen també amb el nombre de consultes i accions que elaboren amb posterioritat a la formació les mateixes joves, donant resposta a les necessitats d’un grup més gran de joves que en un principi no han accedit al projecte. 
 2. Projecte contextualitzatEl recorregut i la formulació del projecte d’Agents de Salut demostra la importància de l’estudi i contextualització de les necessitats pròpies de la joventut a Cambrils, així com les febleses i debilitats de projectes i accions prèvies que acaben per ser completades per aquest projecte. 
 3. Coordinació eficaç entre personal sanitari i tècnics de joventut: El projecte Agents de Salut representa una simbiosi d’èxit del treball de responsables àmbits i disciplines molt diferents per a un projecte complet i àmplia acceptació. 
 4. La importància de la salut per a les joves i la seva responsabilitat: El projecte respon a les preocupacions pròpies de les joves en l’adolescència i els estableix com a responsables de la seva salut en els àmbits de major preocupació i dubte durant la seva edat i, també, de transmissors i punt d’ancoratge amb els seus contemporanis.  
 5. Revisió i adaptació anual: El sistema d’avaluació permet una adaptació anual a les preocupacions canviants i emergents de les joves, tractant temes com la salut sexual i reproductiva, el consum d’alcohol o la salut mental segons aquestes tinguin major rellevància i preocupació entre la població jove de Cambrils. 

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.