Voluntariat Ambiental i Social

Projectes

Voluntariat Ambiental i Social

El Voluntariat Ambiental i Social és un projecte de treball comunitari per a joves d’entre 13 i 17 anys que té com a objectiu recuperar espais naturals i urbans, així com la participació en dinàmiques comunitàries del municipi durant tres setmanes del mes de juliol.

Voluntariat Ambiental i Social

Descripció general

El Voluntariat Ambiental i Social és un projecte de treball comunitari per a joves d’entre 13 i 17 anys que té com a objectiu recuperar espais naturals i urbans, així com la participació en dinàmiques comunitàries del municipi durant tres setmanes del mes de juliol. Així doncs, la participació activa de les joves s’articula com una experiència d’aprenentatge al mateix temps que reverteix positivament en l’entorn de Calldetenes i la seva comunitat.

Els participants són principalment un grup de persones joves, acompanyats per dues monitores i del guiatge de la brigada municipal, que comparteixen experiències de treball, d’aprenentatge i lúdiques amb un grup de voluntàries i voluntaris sèniors. El projecte es basa en una metodologia d’aprenentatge i servei a la comunitat combinant ambdues dinàmiques en el projecte que permet que els participants es formen i aprenen mitjançant la posada en pràctica del treball sobre les necessitats reals de l’entorn i amb la finalitat de millorar-lo. Així doncs, es permet als participants l’elecció voluntària d’algunes de les activitats segons les seves habilitats i interessos, alhora que a través de la participació guiada de les altres àrees del camp de treball permeti dur a terme la tasca grupal proposada. Durant les tres setmanes del projecte es combina la part de treball d’arranjament i millora d’espais del municipi amb activitats de caràcter lúdic i de caire social, com pot ser la visita a entitats i projectes socials del municipi i de la comarca per tal de fomentar la convivència i la solidaritat entre les joves.

Així doncs, el projecte contribueix a l’adquisició de competències i habilitats socials i comunitàries, i també al coneixement de diversos entorns professionals (fusteria, jardineria, ciències ambientals, tecnologia…). Al mateix temps, s’aconsegueix condicionar espais en desús o en males condicions que afavoreixen la convivència, la cohesió social i el sentiment de pertinença al poble; rebent una valoració molt positiva dels veïns i veïnes de Calldetenes.

El Voluntariat Ambiental i Social de Calldetenes es porta a terme cada estiu, durant tres setmanes del mes de juliol. El projecte es va iniciar l’any 2013 i des de llavors s’ha repetit cada estiu. 

El projecte neix com a resposta a la falta d’una oferta lúdica/formativa per a les joves d’entre 13 i 18 anys a Calldetenes i la necessitat d’establir espais d’intervenció relacionals entre els agents educatius (monitors, tècnics del punt jove, voluntaris…) i els joves participants. 

Té una durada de tres setmanes, de dilluns a divendres amb un horari de 08h45 a les 13h00, on els participants fan dues hores de treball grupal, mitja hora d’assemblea i una mitja hora d’activitats lúdiques a la piscina municipal. A més, dos dies a la setmana es fan altres activitats o bé sortides de lleure. 

L’any 2021 va arribar a la seva novena edició, en el qual el projecte va estar dedicat a la millora de la Plaça Mercè Rodoreda construint un camí amb ciment, enjardinant alguna zona per plantar arbustos i plantes i construint un “pipican” al Passeig Canigó posant una tanca perimetral, una font i algun banc. A més, les joves van poder participar com a voluntaris en el menjador social El Tupí, el Banc d’aliments d’Osona i l’establiment de venda de roba de segona mà de Càritas El Fil. 

A part del personal propi de l’Ajuntament, es contracten dues figures de monitoratge en el lleure per dinamitzar el projecte i acompanyar als joves (2.000 €), activitats i tallers de dinamització (1.500 €), samarretes i material de protecció (800 €), cloenda (700 €), materials i empreses especialitzades (8.000 €).

Tot i això, el pressupost varia cada any en funció de les actuacions que cal portar a terme, ja que els materials i les contractacions d’empreses especialitzades (moviment de terres, formigoneres, fustes…) no són sempre els mateixos treballs.

El projecte es finança a través de recursos propis de l’Ajuntament de Calldetenes i de la subvenció en l’àmbit de la convivència i la diversitat del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona.

Els principals agents que formen part de l’equip professional són:

 • Dinamitzadora del Punt Jove
 • Tècnica dinamitzadora d’Esports, Cultura, Joventut i Comunicació
 • Tècnica de joventut compartida d’Osona centre (Consell Comarcal d’Osona)
 • Tècnica de l’Espai Activa’t Calldetenes (Consorci d’Osona de Serveis Socials)
 • Personal de la brigada municipal
 • Arquitecta municipal
 • Les dues monitores dinamitzadores del projecte

Els destinataris són joves d’entre 13 i 17 anys principalment de Calldetenes, però també dels municipis dels voltants, ja que a l’institut de Calldetenes hi estudien joves de Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, Vilanova de Sau i Tavèrnoles. A causa de la gratuïtat del projecte, es troben perfils molt diversos.

Des de l’inici del projecte es posa èmfasi en el compromís de les persones voluntàries davant el compliment dels horaris i de les tasques a realitzar, ja que les preinscripcions acostumen a superar les places disponibles. Aquest 2021 es van preinscriure un total de 30 joves interessats en participar en el projecte, entre els quals es va haver de dur a terme una selecció prèvia, valorant el compromís d’assistència i la implicació, i un sorteig per a les places disponibles (20) tenint en compte també la paritat de nois (10) i noies (10).

Paral·lelament, també participen en el projecte un grup de persones voluntàries sèniors que formen part de l’Espai Activa’t Calldetenes. El passat 2021 van ser 8 sèniors, que actuen com a vincle amb els grups passats de joves i les dinamitzadores del projecte.

Els i les joves són els protagonistes d’aquest projecte i els destinataris. Ells i elles són els que presenten la sol·licitud i els que assisteixen a les activitats i treballs que es desenvolupen.

Tot i això, les joves també tenen un paper fonamental amb les seves valoracions i opinions de cara al disseny de les actuacions, activitats i tasques a desenvolupar a la següent edició.

A més, amb la a incorporació dels i les sèniors des de fa tres anys, es valora molt positivament la convivència d’aquests dos grups d’edat que es nodreixen mútuament i comparteixen coneixements i experiències, donant-los també un paper rellevant en la implementació del projecte.

Una part essencial del projecte té a veure amb el voluntariat social i la participació activa de les joves amb el seu entorn. Així doncs, és remarcable destacar la participació de l’Espai Activa’t Calldetenes amb la coordinació de la tècnica del Consorci d’Osona de Serveis Socials per les activitats amb les persones grans del municipi. Aquests i aquestes jubilats i jubilades comparteixen la seva experiència professional amb els i les joves, molts d’ells han exercit de paletes, instal·ladors, pagesos, modistes… i tenen els coneixements que poden necessitar els i les joves durant les tasques que es porten a terme en aquest Voluntariat.

Paral·lelament, també es contacta amb associacions i institucions de caire social que treballen amb col·lectius vulnerables de la comarca, per tal de conèixer i visitar aquests projectes amb els i les participants del Voluntariat. Així doncs, hi ha una transversalització clau del projecte amb la ciutadania i les entitats i associacions del municipi a més de l’Ajuntament. 

El projecte es troba marcat per una aposta per la transversalitat en totes les àrees de l’Ajuntament i amb la ciutadania. 

La promotora del projecte és la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calldetenes, que es coordina amb la regidoria d’Urbanisme per al disseny i programació de les activitats i actuacions, així com amb la brigada municipal per a la implementació del projecte.

Un dels elements més destacables del projecte és la coordinació amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal d’Osona a través de la tècnica compartida de Joventut d’Osona Centre, una figura que durant tot l’any també treballa amb el jovent del municipi i per a la implementació de polítiques i serveis mancomunats a tota la comarca.

A més, la coordinació interinstitucional també permet accedir a suport tècnic a través de cursos de formació o reunions pactades amb altres organismes, i de suport econòmic a través dels recursos del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona.

L’avaluació es planteja com un procés d’aprenentatge que permeti millorar la qualitat de les actuacions plantejades, les pràctiques professionals i els processos de coordinació, de gestió i de presa de decisions. S’estableixen una sèrie de criteris amb l’ànim de sistematitzar i estandarditzar el seguiment i l’avaluació de les actuacions plantejades. 

En aquest procés, un element clau és la inclusió dels principals agents de les polítiques dissenyades (personal tècnic de l’Ajuntament, monitoratge, brigada municipal, regidors/es i participants).

Avaluació inicial: reunions del personal tècnic, brigada i regidories implicades, per tal de definir els objectius de les actuacions, la introducció de modificacions respecte anys anteriors, els recursos disponibles i els necessaris, la planificació…

Avaluació intermitja: la valoració s’extreu a través de les assemblees diàries i de diverses dinàmiques d’avaluació que fan les monitores amb els i les participants, i de la coordinació amb el personal tècnic de joventut. D’aquesta manera es pot corregir, si fa falta, el desenvolupament de les activitats i tasques que es porten a terme durant les tres setmanes de projecte, i detectar els aspectes que cal millorar de cara a una futura edició.

Avaluació final: a partir d’un qüestionari d’avaluació final dels i les participants, al final del projecte, es fa una anàlisi i avaluació amb tot l’equip professional que intervé (brigada municipal, monitores, tècnics municipals…). Alhora també es porten a terme diverses reunions de l’equip tècnic i polític, integrat per les diverses àrees que participen en el projecte, per tal de definir els aspectes que cal millorar i els que es valoren positivament i es poden continuar aplicant, així com el compliment dels objectius.

Es tracta d’un projecte que cobreix una oferta d’estiu que no és l’habitual, fent especialment èmfasis en la vinculació amb el municipi i el territori, així com la seva dimensió intergeneracional i identitària molt important, treballant l’arrelament. A més, també ajuda a desenvolupar una responsabilitat amb la muntanya i el medi ambient en un context on les joves creixent i són conscients dels impactes del canvi climàtic. Finalment, és molt destacable la Innovació del projecte, així com la importància de la col·laboració amb serveis com la brigada, el grup de periodistes de la localitat i entitats socials i la comunitat, amb menció especial de la gent gran.

 1. Treballa la dimensió mediambiental: Un dels elements més destacable és la resposta que dona aquest projecte a una creixent conscienciació de la societat cap a la importància del medi ambient davant del canvi climàtic i l’impacte de l’acció humana. El trobem especialment rellevant en ser el primer projecte en la plataforma que fa èmfasi en aquest aspecte.
 2. La intergeneracionalitat: El projecte té elements positius no només en les joves que hi participen, sinó també amb la revalorització dels coneixements i ensenyances de la població gran de la localitat. Construint el pont entre els dos col·lectius, el projecte és altament destacable pel seu treball de la intergeneracionalitat.
 3. Camps de treball a la pròpia localitat: Normalment, les joves van a fer camps de treball a altres localitats i països, però l’element innovador del voluntariat ambiental i social és, justament, treballar al mateix municipi, potenciant l’arrelament i la reivindicació del territori i la seva identitat.
 4. Un projecte cooperatiu exitós i destacable: Tot i ser un municipi petit, el projecte promogut per l’Ajuntament de Calldetenes és especialment destacable per l’èxit en la cooperació a tots els nivells: des de potenciar el teixit associatiu i d’entitats socials del municipi, a un treball coordinat entre diferents regidories així com amb el Consell Comarcal d’Osona o la Diputació de Barcelona.
 5. Un sistema d’avaluació continuat per les joves: És molt destacable el treball de les assemblees com a mecanisme d’avaluació i d’intercanvi directe entre dinamitzadores i participants per tal d’assegurar-se que el projecte compleix les necessitats i expectatives dels participants en lloc d’esperar únicament a l’avaluació final. Així permet que el projecte sigui flexible i adaptatiu al llarg de les tres setmanes de juliol.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.