Medi Obert

Projectes

Medi Obert

El projecte d’intervenció socioeducativa Medi obert del Prat de Llobregat pretén acostar professionals educadors i educadores al medi obert i als espais de relació i trobada del col·lectiu jove.

Medi Obert

Descripció general

Aquests professionals duen a terme una observació directa de les interaccions que es donen entre les persones joves i els espais públics així com de les dinàmiques que desenvolupen. Arrel de les trobades que es donen als seus espais de relació -als diferents equipaments públics, carrers, places, etc- es crea la relació educativa a través del vincle. Una relació educativa basada en compartir espais de diàleg en els que el jovent pugui expressar les seves inquietuds i necessitats, tant a nivell individual com grupal i de manera presencial o a través d’altres eines com WhatsApp.

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s’incentiva la seva implicació en la planificació i organització de diferents activitats culturals, educatives i esportives. També es promou que siguin agents actius, desenvolupant les seves idees i capacitats creatives en activitats pròpies, amb el suport dels recursos de la ciutat. Exemples d’aquestes activitats són tallers de cuina o artístics, excursions, sessions de cinema, partits de futbol sala o de ping-pong, activitats de patinatge…

L’objectiu del projecte, enmarcat dins del Pla Jove 2018-2023, busca implicar la persona jove en el seu propi procés de creixement, acompanyant-la en la construcció del seu itinerari personal amb la finalitat de propiciar l’apoderament i reconeixement social. 

Aquest projecte, anomenat inicialment FAR, s’incia al novembre de 2014 a petició dels Serveis Socials municipals amb la col·laboració d’un conveni amb l’entitat SAÓ Prat, després de detectar dinàmiques disruptives d’alguns joves que desencadenen problemes de convivència en places o equipaments. Els educadors i educadores comencen a vincular amb els joves del territori i a treballar conjuntament amb els equipaments municipals implicats per donar resposta a les necessitats tant dels joves com d’aquests espais. Des d’aleshores, l’equip tècnic ha anat creixent fins a 3 parelles educatives per tal d’abastir tot el territori i ampliar accions evitant l’exclusivitat de la intervenció envers la contenció i/o resolució de conflictes, ampliant la mirada envers la promoció del jovent de la ciutat des de l’acció individual, grupal i comunitària de forma coordinada amb altres serveis i professionals que també treballen amb el col·lectiu. Des del 2017, la seva gestió es realitzada per l’Associació CEPS.

Durant els anys, el projecte s’ha anat adaptant i sobreposant a les diferents situacions donades tant a nivell contextual/social, com a nivell de canvis en l’equip professional. Més recentment, amb la pandèmia de la COVID-19 i els canvis socials arrel d’aquesta, el projecte es va adaptar i reinventat per estar a prop del jovent. Durant els mesos de confinament, es va seguir mantenint el contacte amb les joves que conformen el projecte per a mantenir el vincle, acompanyar-les en aquest procés i poder canalitzar qualsevol necessitat que els pogués sorgir durant aquest periode. Aquest contacte es duia a terme a través de trucades de mòbil, WhatsApp i Instagram. A nivell d’activitats, es van idear i desenvolupar diferents challenges per fer des de casa, amb una adaptació de part del projecte a les Xarxes Socials, directes a través d’Instagram i diferents propostes a través de TikTok, entre d’altres. 

El projecte es desenvolupa al llarg de l’any, de dilluns a divendres i també en actes puntuals de ciutat on es considera oportuna la presència dels educadors i educadores.

Dilluns i dijous l’horari és de 15:00h fins les 20:30h, dimarts, dimecres i divendres des de les 10:45h fins les 20:30h.

A part dels costos de personal, es destinen 6000€ a recursos materials: mòbils de l’equip (1300€), activitats i tallers (2000€), transport (100€), portàtil de l’equip (1900€) i comunicació (700€).

El finançament és municipal, el projecte està suportat per recursos de l’ajuntament del Prat de Llobregat.

Responsable:
Cecilia de Gracia, coordinadora i educadora de carrer.

Equip d’educadors de carrer:
David Abellán, Emi Sand, Guillem Jara, Laia Madriles i Jesús Sanz.

Coordinació estratègica:
CULTURA
Miquel Tebar (Responsable Acció Cultural)
Ferran Pozo (Responsable Calendari popular)
Daniel Velasco, Helena Sala, Laura Quinto, Marga Gómez (Direccions equipaments culturals)
Personal equipaments culturals
Marta Ardiaca (Referent CCCP La Capsa)

ACCIÓ SOCIAL
Arnau García (Planificació i activitats)
Esther Martín, Ana Peña, Sònia Jordi i Esther Nieto (Referents joves)
M. Ángeles Manzano (Administrativa)

EDUCACIÓ
Carme Villén (Referent Educació)
Direccions Centres Educatius de Secundària
Equips Psicopedagògics Centres Educatius de Secundària

ESPORTS
Lluís Gallego, Joan Rius i Pau Aldazábal (Direcció Centres Espotius Municipals)
Rosa Cañadas (Responsable Club Esport Jove)

SALUT
Pilar Aramburu (Responsable SISA)

CPE
Luz Martínez (Referent joves i ocupació)

PASC
Gal·la Cortadella (Direcció PASC)
Sarai Cruz i Arnau Funes (Referents PASC)
Oriol Escofet, Iko Garcia i Hugo Pérez (Referents FSG/ICI)

JUSTÍCIA JUVENIL
Sònia Alfocea (Referent Justicia Juvenil)

SAÓ
Irene Muñoz, Lola, Laia Pisabarro (Referents Passarel·la)
Gemma (Referent Centre Obert)
Fabiana (Referent Bassa)
Laura Luchetti (Referent formació)

Altres col·laboradors:
Talleristes específics per activitats
Entitats

El projecte va dirigit a les més de 5.900 persones joves d’entre 12 i 20 anys del Prat de Llobregat, un 9% de la població total. D’aquestes s’arriba a contactar amb unes 1.600 persones, i es fa un acompanyament més continuat de 331.

De les 331 persones vinculades al projecte trobem que:

 • El 45% són noies i el 55% nois. 
 • Gairebé un 70% estudien i un 9% treballa.
 • Poc més d’un 16% no estudien ni treballen. Un 37% estan en seguiment d’Acció Social.

Es tracta d’un projecte comunitari amb persones joves les quals hi participen de forma molt activa ja que les persones educadores professionals acompanyen als i les joves en el desenvolupament de les seves inquietuds i necessitats. Les professionals posen a l’abast d’aquest jovent els recursos de què disposa la ciutat perquè puguin desenvolupar accions, activitats o esdeveniments al municipi. Així doncs, són els i les joves qui a partir d’una inquietud personal i/o grupal creen una idea, acció o projecte i la impulsen, essent ells i elles protagonistes reals.

A més a més, durant l’any 2020 es va treballar en la construcció d’una enquesta de satisfacció per poder aportar la seva valoració del projecte. Un total de 112 joves vinculats va respondre a l’enquesta de valoració que es va compartir a través de les xarxes, amb una valoració molt positiva. Finalment, per tal de facilitar el retorn dels resultats obtinguts a les seves participants, es va realitzar una infografia on es poden consultar les respostes més destacades, que pot consultar-se aquí: https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/els-i-les-joves-del-prat-participen-en-lavaluacio-del-projecte-medi-obert 

L’Associació CEPS dona suport en la contractació de les persones professionals.

Existeix la Xarxa PromoJove, formada pels referents de tots els departaments que treballen projectes amb persones joves (Cultura, Acció social, Policia local, Educació, Salut i Consum, Ciutadania, Esports, PASC, Promoció Econòmica i Joventut), des d’on es coordinen tots els programes municipals que treballen projectes amb o per a joves a la ciutat. A través d’aquesta plataforma es dona suport a aquest projecte multidisciplinar i a la resta d’accions del Pla Jove sota tres línies d’actuació: anticipar propostes per a donar resposta a tendències dels col·lectius joves de la ciutat, prevenir situacions en els col·lectius joves que es pugui minimitzar la seva incidència i generar accions amb les vessants de desenvolupament d’itineraris personals, promoció dels serveis de la ciutat, així com de contenció de situacions i/o moments de crisi. 

Es fan coordinacions amb els equips pedagògics dels instituts. amb les direccions d’equipaments culturals i esportius, amb el SAÓ Prat i amb Justícia Juvenil. D’alguns casos es fa seguiment amb Acció social i a les comissions socials de persones joves.

Per a l’avaluació del projecte se serveixen dels següents indicadors.

Indicadors quantitatius

 • Acompanyament al Projecte Patis als instituts per part d’una parella educativa un cop al mes durant el curs escolar.
 • Generació de 4 activitats pròpies al quadrimestre.
 • Realització de 4 coordinacions quadrimestrals amb cada equipament cultural.
 • Realització de 4 coordinacions quadrimestrals amb Justícia Juvenil i Passarel·la.
 • Realització d’una coordinació trimestral amb cada centre d’educació secundària amb els que ja es té contacte.
 • Realització d’una coordinació al quadrimestre amb Acció Social.
 • Realització d’una coordinació al trimestre amb el Club Esport Jove.
 • Realització de dues publicacions mensuals a Instagram.
 • Establiment de contacte amb els centres d’educació secundària de la ciutat amb els quals encara no es té i amb el CFA (Centre de Formació d’Adults).
 • Participació com a bona pràctica 2019 de la AcPpJ (Associació Catalana de Professionals de Joventut).
 • Col·laboració amb la UAB i la UB en el Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies.
 • Col·laboració amb la Facultat de la Ciència de l’Educació de la UAB en l’estudi dels indicadors de projectes d’intervenció amb joves al medi obert.
 • Difusió de la publicació de l’estudi de la IGOP a la web de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Realització d’un vídeo del projecte amb l’ implicació de les persones joves vinculades.

Indicadors qualitatius

 • Grau de satisfacció de les persones joves usuàries de les activitats organitzades pel projecte.
 • Perfil de les persones joves participants.
 • Valoració tècnica de l’adequació de les rutes en funció de les dinàmiques dels i les joves.
 • Valoració del nombre d’acompanyaments realitzats en funció de les necessitats detectades.
 • Valoració del nombre d’intervencions intenses realitzades en funció de les necessitats detectades.
 • Participació de joves a les tardes joves dels centres cívics.
 • Nombre de reunions/coordinacions extraordinàries amb equipaments.

Indicadors d’impacte

 • Percentatge de persones joves usuàries de les sales d’estudi que superen el curs escolar.
 • Volum de casos treballats en les coordinacions amb la comunitat educativa.
 • Volum de casos treballats en les coordinacions amb Acció Social.
 • Participació en la programació d’activitats en equipaments culturals.
 • Millora de la convivència en equipaments i espais públics.
 • Millora del coneixement dels recursos de la ciutat per part de les persones joves.
 • Millora de la relació entre el personal dels equipaments públics i els joves.

Des del 2020, es van afegir nous indicadors per a valorar el treball realitzat a causa de l’adaptació d’aquest al format virtual. S’ha instaurat, per una banda, un excel de recollida d’indicadors per veure l’impacte que tenen els continguts penjats a les xarxes i, per altra banda, hem incorporat a la nostra recollida de dades diària totes les intervencions que es fan a través de les xarxes socials i el WhatsApp, ja que hem considerat les xarxes socials com a un espai més de relació dels joves i on actualment hi tenen molta presència. 

L’hem triat perquè es tracta d’un Projecte transformador que realment dota de sentit la figura de l’educador/a de carrer essent aquest/a un/a aliat/da de les persones joves oferint-los -sempre que vulguin- recursos, espais i eines per desenvolupar accions, activitats i projectes propis resultat de les seves inquietuds i necessitats. A més, moltes de les activitats culturals, esportives o educatives que desenvolupen tenen un impacte positiu en la comunitat.

 1. Treball en xarxa: s’ha creat una xarxa potent de coordinació entre els diferents departaments implicats de l’administració del municipi, els centres de secundària, equipaments i serveis públics de la ciutat i d’altres serveis externs com Fundesplai.
 2. Multiplicitat d’espais d’intervenció: en el transcurs de la implementació i desenvolupament del projecte s’han anat ampliant el nombre d’espais d’intervenció, cosa que ha permès arribar a una diversitat més àmplia de joves.
 3. Equip professional: el projecte està dotat d’un equip de professionals adequat per la grandària del projecte. Alhora aquest equip s’amplia quan es fa necessari, i compta amb la cool·laboració de perfils professionals d’altres àrees amb les quals es treballa de forma conjunta.
 4. Pertinença: a través del projecte es promou la Participació juvenil en la vida del municipi a través de les activitats i accions que desenvolupen. D’aquesta manera es fomenta el seu sentiment de pertinença al seu municipi on es converteixen en agents actius.
 5. Acompanyament: més enllà dels resultats que s’obtinguin pel que fa a les activitats que organitzin els joves i l’impacte que puguin tenir a la comunitat, el projecte para atenció al procés d’acompanyament socioeducatiu dels i les joves. La creació de vincle i el caminar al costat de les persones joves és prioritari.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

Febrer 2018

Març 2018

Abril 2018

Juny 2018

Juliol 2018

Octubre 2018

Febrer 2019

Octubre 2019

Octubre 2020

Abril 2021

Juny 2021

No disposem d’informació per aquest apartat.