Casal de Joves Girapells

Projectes

Casal de Joves Girapells

El Casal de Joves és fruit d’un procés participatiu, iniciat el 21 de novembre de 2015, del que van formar part tant les associacions i els col·lectius de joves del barri, com joves del barri a títol individual.

Assamblea Joves Girapells

Descripció general

El Casal de Joves Girapells s’inaugurà l’Abril del 2016 al Barri del Guinardó. El Casal de Joves és fruit d’un procés participatiu, iniciat el 21 de novembre de 2015, del que van formar part tant les associacions i els col·lectius de joves del barri, com joves del barri a títol individual. Actualment es tracta d’un Casal per Joves gestionat pels mateixos joves a través de comissions i assemblees.

Al barri del Guinardó (Barcelona) hi ha hagut una històrica manca d’equipaments destinats a agrupar els diferents col·lectius i persones que s’organitzen en l’àmbit juvenil. El jovent del Guinardó és un jovent molt actiu però alhora disgregat per la història del barri i per la seva l’orografia, que no facilita el contacte entre ells i elles. El naixement Casal de Joves Girapells en aquest context ha suposat un impacte extremadament positiu en les dinàmiques de les últimes dècades entre les persones i col·lectius i entitats juvenils.

El Casal de Joves Girapells fa cinc anys que funciona, com a resultat d’un procés participatiu on es va decidir el model de gestió de l’equipament. El Casal de Joves es troba dins del projecte d’equipaments UA3, una de les grans lluites veïnals, ja que aquest complex UA3 incloïa la reforma del mercat del Guinardó, el CAP, l’escola Guinardó i preveia el Casal de Joves, un equipament altament esperat al barri del Guinardó, ja que els equipaments i serveis juvenils del Districte estaven fins aleshores a Horta i el Carmel.

El Casal actualment obre dos matins i totes les tardes, ara bé, hi ha un sistema de cessió de claus que permet que els i les joves puguin accedir a l’equipament si així ho requereixen. La cessió de claus per a les diferents associacions i grups de joves que tenien clau no es va veure especialment afectat durant la pandèmia, amb un ús responsable de l’espai així com l’elaboració – i compliment – d’un protocol propi amb les entitats joves que utilitzen l’espai. Tot i això, les activitats més específiques, com tallers, formacions o la realització del caus, es van veure afectades durant el 2020/2021, a causa de mesures burocràtiques que van entorpir i impedir la seva realització, així com les mesures lligades a la situació epidemiològica.

El Casal de Joves Girapells rep per conveni amb Districte una quantitat de 108.000€ aproximadament per tal de gestionar l’equipament: personal, manteniment, material, tallers i activitats, material per les comissions i grups de treball… 

 El 71% dels recursos i del pressupost de l’entitat va dirigit als recursos humans de les tècniques. Tot i això, l’any 2020, el pressupost va sofrir una davallada d’un 10%, establint-se a poc menys de 100.000 € anuals per a gestionar l’espai. 

En aquest enllaç trobareu un pressupost detallat d’ingressos i despeses del període 05/2017 a 04/2018: Pressupost executat.

El finançament és públic a través d’un concurs anual que es negocia i es renova cada any entre el Consell de la Joventut d’Horta Guinardó (CJD7) i el Districte Horta-Guinardó.

Actualment, l’equip tècnic el formen tres persones, dues d’elles com a alliberades de l’assemblea de Joves: la Irene Rey, el Victor Bargués i la Gemma Cervelló. Els dos alliberats de l’assemblea treballen a 32 hores, la tercera, que realitza tasques purament tècniques dins el projecte de l’espai jove, està contractada a 25 hores setmanals.

Cal afegir, que tot i que l’equip tècnic del Girapells siguin tres persones, aquestes compten també amb l’equip tècnic del Consell de la Joventut d’Horta Guinardó, amb qui es coordinen -juntament amb l’assemblea de joves- a través de reunions de coordinació mensuals. Alhora, al Girapells també hi ha una quarta persona que és la d’informació juvenil del Punt d’Informació del Districte (Punt7) que hi és present en l’espai un cop a la setmana.

El beneficiari directe del projecte són els joves i les joves del barri del Guinardó de 13 a 30 anys, i indirectament, els veïns i veïnes del barri, ja que amb la dinamització del territori s’activarà aquesta zona geogràfica (on està situat el casal) que és poc activa en l’àmbit associatiu.

Els joves participen i poden participar opinant i decidint sobre tot allò que es refereixi al Casal de Joves. Al llarg d’aquests sis anys s’han anat modificant una mica els espais de participació, però actualment estan clars els següents:

– Assemblea Oberta: anualment, es convoca aquest espai on poden participar tots els i les joves del barri ja sigui a títol individual o com a representants d’associacions. En aquest espai es decideixen activitats que es faran, es fan propostes d’accions conjuntes, es decideixen criteris de gestió i funcionament del Girapells, es donen informacions sobre el casal, el barri i el districte. Es tracta d’un espai horitzontal on qui assisteixi pot aportar-hi punts a tractar. D’aquestes assemblees n’han sorgit a vegades Grups de Treball.

– Assemblea de Joves: es tracta d’un grup reduït i fix de persones que coordinen la quotidianitat del projecte del Casal. Això vol dir que vetllen per la continuïtat dels projectes que van sorgint dins les assemblees i s’asseguren que les activitats que s’acullen siguin coherents amb l’ideari del casal. Aquesta assemblea també és l’encarregada de representar el Casal davant l’administració i fer de pont de comunicació entre aquests dos agents.

 Comissions o Grups: es tracta de grups de persones amb un centre d’interès comú, que es troben i treballen en funció d’aquest. Cada comissió té com a deure estar representada dins l’assemblea oberta que es fa anualment, així com d’alguns espais de coordinació amb l’assemblea de joves, per així informar a la resta de casal de propostes, noves activitats o feines que va realitzant la comissió. La seva organització interna la decideixen els seus membres. Són grups autogestionats els quals tenen una treballadora com a referència. Actualment, els grups actius del casal són Hort, Rocòdrom i creació.

La pandèmia, i la paralització del projecte durant 5 mesos per part del districte d’Horta-Guinardó, han suposat reptes durs que han dut al projecte a catalitzar un diàleg intern i debat entre les joves i les entitats participants sobre la gestió del casal, així com la relació amb l’administració pública. 

Algunes entitats del barri desenvolupen la seva activitat al Casal de Joves Girapells. Aquestes entitats a part de fer ús de l’espai setmanalment també estan convocades a les Assemblees Obertes i, algunes, ja formen part de la Comissió Coordinació. La majoria de les entitats tenen un paper molt actiu ja que fan ús de l’espai en horari d’obertura però també quan l’equipament està tancat (disposen de claus).

Parlar només de participació associativa, en aquest cas, seria reduir molt l’activitat de l’espai. Ja que al Guinardó hi ha molts col·lectius constituits que no tenen NIF que participen també de forma molt activa al casal.

Des del Casal de Joves Girapells es busca participar en espais de districte per tal d’estar vinculats al territori

Per una banda, participem de la taula jove del Guinardó (creada al districte al 2018), formada per tots els equipaments del barri que treballen -tant directa com indirectament- amb jovent. En aquesta taula ens coordinem amb el centre cívic, el Mas Guinardó, serveis socials, educadores de carrer, l’equip de psicòlogues comunitàries del barri, l’associació de veïns i veïnes, entre d’altres.

Per altra banda, participem també de la taula de prevenció del Guinardó, la qual s’encarrega de realitzar xerrades als instituts públics del barri en temes de prevenció de riscos; pantalles, drogues, sexualitat, gènere i relacions afectives sanes. Fins aquest curs, en aquesta taula participaven serveis socials del Guinardó, el Punt d’Informació Jove del districte i punt JIP, actualment serveis socials no hi participen i la taula ha seguit amb el seu funcionament amb els tres serveis restants.

Amb el Punt7, que es gestiona des del Consell de la Joventut d’Horta Guinardó (CJD7), es té una relació molt estreta. De fet, un cop a la setmana el Punt7 es trasllada al Guinardó per tal de donar servei als joves del barri. Alhora les treballadores i algun membre de l’assemblea de joves participen dels secretariats del CJD7.

Ara per ara les col·laboracions que s’han establert han estat dins el mateix nivell, per tant no hi ha cooperació interinstitucional.

Han creat unes fitxes tipus per tal d’avaluar les diferents activitats que s’organitzen, així com una fitxa tipus d’avaluació per al funcionament dels grups i comissions de treball. Alhora tenen establerts uns indicadors a avaluar sobre: la participació en l’activitat diària, la cessió d’espais, les activitats del casal, les entitats i col·lectius que fan ús del casal, el funcionament de l’assemblea oberta i la participació del casal en la dinàmica comunitària del barri i districte, entre d’altres.

L’hem triat perquè es tracta d’un equipament juvenil, per tant, un servei municipal gestionat pels joves organitzats. Certament hi ha un conveni entre el Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó i el Districte, però la gestió real, tal com es va decidir en el procés participatiu, recau sobre una assemblea de joves individuals i joves associats o en col·lectius. A més, es tracta d0un projecte que ha evolucionat ja que després de cinc anys, s’han provat diferents formes d’organització, s’han creat noves fórmules i grups de treball… i això també ho volem posar en valor: es tracta d’un projecte viu que s’adapta a al realitat juvenil del moment i del territori i suposa un espai d’aprenentatge.

  1. Autogestió: es tracta d’un equipament municipal gestionat per les mateixes persones joves a través de diferents espais de participació dissenyats per elles mateixes. És des dels grups de treball, les assemblees i la gestora que es dona forma a la proposta de Casal i s’adapta a les demandes i potencialitats de la joventut del barri.
  2. Evolució: el projecte de Casal va néixer amb una manera de funcionar que ha canviat al llarg dels anys. Va començar amb dues tècniques, després tres, ara dues i una és alliberada, per exemple. Valorem positivament la capacitat del projecte d’evolucionar i canviar metodologies que en un principi els eren útils.
  3. Voluntat de servei: el fet de gestionar un equipament municipal, fa que els i les joves del Guinardó hagin acceptat el compromís de donar un servei al barri -per a joves i des dels joves-. Aquest compromís social els fa mirar cap enfora, cap a la comunitat i teixir complicitats amb ella, alhora que trobar la manera de fer que tot el jovent del barri se senti proper al Girapells.
  4. Aprenentatge: Estar al capdavant d’un projecte com aquest és font d’aprenentatges constant per a les persones joves que participen de la seva gestió. Creiem que espais com aquests són empoderadors, promotors d’autonomia, lideratge, habilitat de mediació, capacitat d’observació i escolta, entre molts d’altres.
  5. Transparència: tot i existir una Comissió Coordinació a banda de l’Assemblea Oberta, totes les joves tenen a l’abast la mateixa informació sobre la gestió de l’equipament (ja sigui econòmica, laboral, de programació…).

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.