Notícies i recursos

Monitor i Directors Casals d'Estiu 2009 de Bigues i Riells

ANUNCI

de l’Ajuntament de Bigues i Riells, sobre creació de dues borses de treball laboral temporal.

 

PREÀMBUL

Per resolució de la Regidora de Joventut del dia 14 d’abril de 2009 s’aproven les bases i es convoca el concurs públic per a la creació de dues bosses de treball de la categoria de monitors i directors de temps lliure per dur a terme les activitats del Casals d’estiu i Campus Esportiu.

El període de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 15  de maig de 2009.

BASES QUE REGULARAN EL CONCURS PÚBLIC PER LA CREACIÓ AMB CARÁCTER TEMPORAL DOS BOSSES DE TREBALL DE LES CATEGORIES DE MONITORS I DRECTOR DE TEMPS LLIURE  PER PORTAR A TERME LES ACTIVITATS DE CASALS D’ESTIU I CAMPUS ESPORTIU

PRIMERA: És objecte d’aquestes bases, la convocatòria per concurs que regularà la creació de dos bosses de treball per a les categories de monitors/es de temps lliure i  director de temps lliure pel període de 2 anys.

La contractació laboral serà temporal i s’efectuarà en cada moment segons les necessitats.

SEGONA: Condicions dels/ de les aspirants ( MONITOR I DIRECTOR)

1. Per ser admesos/es a la realització d’aquestes proves, els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:

a) Tenir nacionalitat espanyola o d’estats membres de la Unió Europea, d’acord amb les disposicions legals vigents.

b) Tenir complerts els 18 anys .

SI OPTEN A MONITOR DE TEMPS LLIURE :

1.      c) No haver estat separat/da i/o acomiadat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Administració.

2.      e) No tenir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal exercici de les funcions corresponents.

3.      f) No estar afectat/ada per cap de les causes d’incompatibilitat i/o incapacitat legal.

4.      g) Títol homologat de monitor infantil i juvenil de lleure.

 

SI OPTEN DIRECTOR DE TEMPS LLIURE :

1.      c) No haver estat separat/da i/o acomiadat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Administració.

2.      e) No tenir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal exercici de les funcions corresponents.

3.      f) No estar afectat/ada per cap de les causes d’incompatibilitat i/o incapacitat legal.

4.      g) Títol homologat de director infantil i juvenil de lleure.

 

TERCERA: Presentació de sol·licituds.

1. Qui vulgui fer les proves selectives haurà de:

Dins el termini indicat al preàmbul, una instància al Registre General de l’Ajuntament, dirigida a la Regidora de Joventut, on hi haurà de constar que reuneix totes les condicions exigides a les bases i acompanyada de la següent documentació:

– Fotocòpia compulsada del DNI

– Currículum Vitae.

– Titulacions de monitor i/o director.

– Declaració jurada dels apartats 1), 2) i 3) de la base anterior.

– Altres que es considerin oportunes.

– L’acreditació documental i justificants oficials que hauran d’aportar els/les aspirants per a la valoració dels mèrits que estableix la base sisena s’haurà de presentar un cop feta la selecció tots els participants que hagi superat la selecció. En el cas que no puguin acreditar els mèrits al·legats quedaran exclosos de la selecció i passarà la vacant al següent participant millor qualificat.

En la presentació de la sol·licitud caldrà manifestar si opta a monitor de temps lliure i/o director de temps lliure.

QUARTA: Tribunal Qualificador.

La valoració dels mèrits corresponents, la realitzarà el Tribunal Qualificador constituït pels membres següents:

– President: La regidora de Joventut o persona en qui delegui.

– Vocals : Un representant de l’empresa gestora del Casal d’Estiu, el Tècnic de Joventut i la Cap de Serveis a les Persones.

– Secretari/ària: El Secretari.

Al Tribunal també podran assistir un/a representant del Comitè d’Empresa i de la junta de personal i/o seccions sindicals ,que faran el seguiment de la selecció d’aspirants així com els regidors representants dels grups municipals de l’oposició del consistori.

CINQUENA: Selecció dels/de les aspirants.

Es constituirà vàlidament el Tribunal un cop finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i es valoraran els mèrits presentats.

SISENA: Proves de selecció.

Monitor:

a) Barem de mèrits:

El Tribunal valorarà els mèrits presentats segons els criteris següents:

1.      Experiència laboral com a monitor/ade temps lliure l’Ajuntament de  Bigues i Riells: 1 punt per cada curs treballat (mínim de 7 mesos).Màxim 3 punts.

2.      Experiència com a monitor /a en entitats o associacions de caràcter educatiu o social, amb relació laboral o com a col·laborador: 0,25 punts per cada tres mesos treballats: Màxim 2 punts.

3.      Cursets, jornades, seminaris, tallers i/o titulacions acadèmiques en connexió amb el lloc de treball mínim de 8 h.: 0 25 punts. Màxim de 1,5 punts.

4.      Nivell B de català:1 punt.

5.      Llicenciatures, Diplomatures i post-graus relacionats amb el món de l’esport, l’educació i el lleure 1 punt. Màxim 1 punt.

6.      Valoració global del currículum. Es tindrà en compte. àxim de 2 punts.

* Que tant l’experiència com la formació que s’acredita al currículum sigui actual (darrers cinc anys).

* Haver participat en entitats esportives, culturals, juvenils i/o de lleure o associacions públiques o privades que facin activitats dirigides a la població infanti
l i juvenil de Bigues i Riells i/o de la Mancomunitat de la Vall del Tenes

* Altres a valorar pel Tribunal.

Director de temps lliure:

a) Barem de mèrits. El Tribunal valorarà els mèrits presentats segons els criteris següents:

1.      Experiència professional com a Directors de temps lliure s a l’Ajuntament de Bigues i Riells: per a cada fracció de set mesos treballat, 1 punt, . Màxim, 3 punts.

2.      Experiència com a director /a en entitats o associacions de caràcter educatiu o social, amb relació laboral o com a col·laborador: 0,25 punts per cada tres mesos treballats: Màxim 2 punts.

 

3.      Per formació complementària en relació amb el lloc de treball i per Titulació de Socorrista aquàtic (cursos i/o seminaris) mínim 20h., 0.25 punts per cada curs. Màxim, 1.5 punts.

4.      Altres titulacions relacionades amb el camp de treball (Diplomatures , Llicenciatures i post graus:1 punt per titulació. Màxim 1

5.      Experiència com a monitor de menjador escolar 0.25 punts per curs (mínim de 7 mesos) Màxim1 punt.

6.      Valoració global del currículum. Es tindrà en compte, ( Màxim de 2 punts):

* Que tant l’experiència com la formació que s’acredita al currículum sigui actual (darrers cinc anys).

* Haver participat en entitats esportives, culturals, juvenils i/o de lleure o associacions públiques o privades que facin activitats dirigides a la població infantil i juvenil de Bigues i Riells i/o de la Mancomunitat de la Vall del Tenes

* Altres a valorar pel Tribunal.

 

SETENA: Finalitzada la valoració dels mèrits, el Tribunal publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acta del concurs amb la relació dels/de les aspirants per ordre de puntuació. Aquesta acta s’elevarà a l’òrgan corresponent acompanyant la proposta de creació de les bosses de treball per a les categories de Monitors de temps lliure i Director de temps lliure als Casals d’estiu.

Els candidats seran proposats en funció de la puntuació final, per rigorós ordre.

 

VUITENA: Presentació de la documentació.

El/la aspirant proposat/ad haurà de, en el termini de 10 dies a partir de la publicació de l’acta, presentar la següent documentació en el negociat de l’Ajuntament:

– Titulació homologada de director o monitor de lleure.

– Títols i certificats originals que acreditin la formació i experiència laboral exposada al Currículum emprats com a mèrits al.legats.

– 1 còpia del NIF

– 1 còpia de la cartilla de la Seguretat Social

–  Dades personals bancàries.

NOVENA:

L’Ajuntament farà us del personal de les bosses de treball d’acord amb les necessitats de personal existents en cada moment. Es contractarà al personal per ordre rigurós de classificació cada cop que es doni la circumstància que així ho requereix, per tal de fer les tasques de monitor de temps lliure, i directorde temps lliure.

La renuncia a l’oferta suposarà el descens a l’últim lloc de les bosses, excepte per circumstàncies excepcionals documentalment acreditades amb un màxim de 15 dies un cop publicat el llistat.

Bigues i Riells, 14 d’abril de 2009

L’alcalde,