La ciutat a cau d’orella

Projectes

La ciutat a cau d’orella

Programació d’activitats que combinen l’oci, el caràcter educatiu i el treball comunitari dels col·lectius juvenils amb un eix temàtic que gira sempre al voltant dels rumors i llegendes urbanes amb lligams històrics.

La ciutat a cau d’orella

Descripció general

L’impuls del projecte correspon al Servei de Joventut de l’Ajuntament i a la Biblioteca Pública de Tarragona, però es lliga també de forma estreta a l’Escola de Lletres de Tarragona i a la Universitat Rovira i Virgili a causa de la component literària de les activitats i del seu potencial educatiu. La meitat del contingut de la programació, a més, correspon a entitats i col·lectius juvenils de la ciutat, que participen tant en el seu disseny com en l’execució, de forma directa. Es tracta gairebé sempre d’activitats nocturnes, gratuïtes, que esdevenen una alternativa a l’oci juvenil de la ciutat, de manera que es lliga el caràcter lúdic de la programació amb els continguts culturals i d’expressió artística. Es realitza sempre durant el darrer trimestre de l’any, però el procés participatiu i de disseny de la programació es desenvolupa pràcticament durant tot l’any. El cicle consta d’entre 10 i 15 activitats, amb tallers, presentacions teatralitzades, enigmes nocturns, contacontes, xerrades i escenaris oberts. Les activitats tenen lloc en espais públics de referència com l’Espai Jove Kesse i la biblioteca pública, però també en espais de carrer, en places i en entorns patrimonials. S’intenta, a més, que tinguin lloc en diverses zones de la ciutat per facilitar l’accés de tota mena de joves. La implicació de diferents àrees municipals i la participació d’institucions facilita que en el transcurs dels actes hi hagi nombrosos professionals del treball en proximitat aprofitant les dinàmiques de Participació juvenil amb l’objectiu de treballar la integració i cohesió social.

El projecte es va iniciar l’abril de 2012 partir de diverses col·laboracions puntuals entre el Servei de Joventut de l’Ajuntament i la Biblioteca Pública. D’aquí va sorgir la idea de fer una primera programació, que va tenir lloc la tardor del mateix any. Des de llavors, s’ha anat repetint anualment, sempre durant el quart trimestre. Fins al moment, per tant, s’ha realitzat quatre edicions, i la cinquena està en preparació.

Entre abril i agost es realitza la planificació i el disseny de les propostes, amb la intervenció de tots els agents implicats (administració, institucions i entitats i col•lectius). La difusió i promoció del cicle es realitza entre el setembre i l’octubre, i la programació d’activitats té lloc entre octubre i desembre. El gener de cada any es realitza l’avaluació.

El pressupost per a 2015 va ser de 4.500 euros, destinats essencialment a la producció de les activitats i a la comunicació de la programació.

El pressupost de les diferents edicions ha oscil·lat entre els 2.500 i els 4.500 euros, de manera que en l’actualitat estem en la banda alta de la dedicació pressupostària.

D’altra banda, en el pressupost no s’hi compten les despeses de recursos humans, que corresponen al treballs dels professionals dels diferents agents que intervenen en l’organització (tècnics de joventut de l’ajuntament, equip de la biblioteca, professors de la URV, membres de la secció jove de l’Escola de Lletres i dinamitzadors de les entitats que hi participen).

L’edició de 2015 es va finançar amb les següents aportacions

Pressupost Servei de Joventut Municipal 1.000.-
Biblioteca Pública de Tarragona 1.000.-
Arxiu del Folklore de la URV 500.-
Ministerio de Sanidad y Consumo 2.000.-
Plan Nacional sobre Drogas
TOTAL 4.500.-

Aquesta estructura de pressupost es repeteix aproximadament cada any, de manera que l’aportació del Servei de Joventut ronda un percentatge fixe del voltant del 30%. Cal tenir en compte, d’altra banda, que sense l’aportació de les entitats a través de la seva dedicació i treball voluntari, el pressupost s’encariria significativament.

El nucli impulsor de la programació el constitueixen els tècnics de joventut del Servei de Joventut de l’Ajuntament i l’equip directiu i tècnic de la Biblioteca Pública de Tarragona.

Cal afegir-hi l’aportació dels professors de la URV i els membres de la secció jove de l’Escola de Lletres de Tarragona.

Finalment, cal comptar amb l’aportació dels monitors i/o dinamitzadors de les entitats que hi col•laboren.

S’adreça genèricament a tota la població jove de Tarragona, en les edats compreses entre els 12 i els 35 anys.

Es calcula que en les quatre edicions realitzades fins al moment s’ha arribat al voltant dels 3.000 participants. En cada edició es programa entre 10 i 12 activitats.

Per a cada edició hi ha una recollida inicial de propostes a la qual fan aportacions específiques els joves a través de diverses entitats de les quals formen part (entitats de lleure, col•lectius de teatre, associacions de veïns, etc.). A partir de les propostes inicials s’estructura el pressupost necessari i s’inicia la producció de les activitats, que en bona part és assumida completament per les entitats i, en per tant, pels joves que en formen part.

Hi ha una difusió específica i una petició de propostes als centres d’ensenyament secundari de la ciutat.

Les entitats hi participen proposant activitats, col•laborant en la seva execució o assumint-la de forma completa. Cada any varia el nivell de participació en cada activitat perquè cada any la programació és diferent.

Boikot Teatre
Rebeca Crazy Dancers
Tornavís Teatre
Associació Ariadna
Club de Còmics de la Biblioteca Pública
Entitats de lleure educatiu
Associació de Veïns de Riuclar
Col·lectius informals de joves

El sistema d’avaluació establert pel Servei de Joventut estableix cada any un percentatge de coorganització de les activitats, per saber en quin grau s’assumeixen les tasques i responsabilitats pròpies de la gestió. En les quatre edicions realitzades fins al moment s’ha arribat sempre, com a mínim, al 75% de coorganització.

La cooperació interdepartamental s’estableix essencialment entre els Serveis de Joventut i de Cultura, a través de la Biblioteca Pública de Tarragona i altres equipaments com centres cívics.

Els responsables del projecte parlen de coautoria de la programació, de manera que la cooperació és completa, i els projecte l’assumeixen conjuntament.

A un altre nivell, s’estableix un sistema de coordinació amb el Servei d’Ensenyament per a la difusió als centres d’ensenyament secundari.

Els serveis municipals (Joventut i biblioteca) cooperen per a la realització del projecte amb les següents institucions:

Universitat Rovira i Virgili, a través del seu Arxiu del Folclore
Escola de Lletres de Tarragona, a través de la seva secció jove
Museu Arqueològic Nacional de Tarragona (Re-viure la Necròpolis)
Centre Cívic Sant Salvador (Projecte UrbanLab)
Punt Òmnia de Riuclar
Museu d’Història de Tarragona
Auriga Serveis Culturals
Limònium

Cal tenir present, d’altra banda, el suport econòmic que rep el Servei de Joventut de la Direcció General de Joventut de la Generalitat a través del seu Pla Local de Joventut, i la subvenció específica per al projecte des del Pla Nacional sobre Drogas, del govern de l’Estat.

El Servei de Joventut de l’Ajuntament ha establert un model fixe d’avaluació del projecte, en el qual es contemplen sempre el nivell de cogestió, el nivell de motivació del grup de treball i dels socis impulsors, el grau i component jove de les entitats implicades, la satisfacció dels assistents, l’impacte en la ciutat, la distribució de les activitats per la ciutat i el nivell de qualitat i creativitat de les activitats.

Avaluen els usuaris, els monitors i responsables de cada activitat, els departaments municipals implicats i l’equip de dinamització i coordinació del projecte.

L’avaluació es realitza sempre durant la segona quinzena de desembre i es pot allargar fins al mes de gener. Al mes de febrer ja es comença a incorporar canvis i millores derivades de l’avaluació en el projecte del nou anys.

Reproduïm tot seguit el sistema d’indicadors amb què treballen:

Nombre usuaris – número absolut
Edat / franges – %
Gènere – %
Nombre d’activitats segons àmbits – gràfic de barres verticals amb quantitatiu
Grau de satisfacció dels usuaris – interval de l’1 al 5
Grau d’assoliment d’objectius – segons indicador programa
Grau de coorganització / cogestió de les activitats – nivells 1 a 5
Fonts i canals de comunicació – %
Punts forts / Punts febles – camp descriptiu / dos columnes
Històric del programa – gràfica lineal

La ciutat a cau d’orella s’insereix en la tradició de programes de prevenció inespecífica, que es fonamenten en l’oferta d’activitats lúdiques per constituir una alternativa a l’oci de consum, associat potencialment a hàbits de risc. La virtut destacable d’aquest projecte, però, és que construeix una oferta d’oci amb continguts culturals i artístics de primer nivell, que vinculen els nois i noies al seu entorn i potencien sentiment de pertinença a la ciutat on viuen. Tot això ho fa primant la programació d’activitats ideades i desenvolupades pels propis joves o per entitats i col·lectius en els quals participen. Així doncs, el projecte conjuga prevenció, promoció d’hàbits saludables, cohesió social, participació, creativitat i divulgació cultural. Es tracta d’una combinació difícil en un plantejament teòric, però que s’assoleix en el cas de Tarragona gràcies a la conjugació de l’esforç compartit entre les àrees de Joventut i Cultura de l’ajuntament amb la implicació d’institucions del món acadèmic i patrimonial i un elevat nivell de participació i cogestió amb entitats i joves.

1. Conjuga el treball en proximitat amb institucions acadèmiques
Els professionals de joventut i dinamitzadors que treballen en contacte directe amb els joves conjuguen esforços amb l’expertesa de responsables d’institucions de gestió patrimonial, de manera que es posen en contacte el món del treball en proximitat amb els ciutadans (joves, en el nostre cas) amb el coneixement acadèmic. D’una banda apropem els joves a sabers habitualment percebuts com a àrids, i d’una altra explorem el potencial dinamitzador i cohesionador de la història i el patrimoni.

2. Vincula l’oci amb la pertinença i la cohesió
Explora l’ús d’activitats d’oci com a elements de cohesió social i de revalorització de l’entorn i el seu patrimoni. D’aquesta manera es genera sentiment de pertinença i implicació amb la pròpia ciutat sense necessitat de recórrer a un discurs transcendent ni allunyat de les dinàmiques juvenils. Humanitza la vivència de la ciutat i proposa els joves com a transmissors de coneixement d’una forma lúdica i atractiva.

3. Tracta diferents espais i equipaments públics com una única xarxa
Posa en un mateix nivell d’interès equipaments específicament juvenils (casal de joves) amb equipaments netament culturals (biblioteca, centres patrimonials..) i els usa indistintament en una programació que persegueix al mateix temps objectius de dinamització social i de difusió i promoció cultural. Ajuda a pensar els equipaments públics com una xarxa única.

4. Connecta àmbits d’actuació diferents en una única programació
Cultura, participació, oci, dinamització juvenil, prevenció, salut, formació. Permet treballar objectius públics ben diversos amb un únic projecte. Promou i fa inevitable la cooperació entre professionals d’àmbits diferents de gestió. Esborra barreres entre departaments de l’administració pública.

5. Promou la gestió i cogestió juvenil
Tot i que per la seva naturalesa i objectius podria tractar-se d’una programació molt dirigida, estimen que al voltant del 80 per cent de les activitats són produïdes pels propis joves, a través de col•lectius i entitats de les quals formen part. A banda de l’interès que té per si mateix el fet que els joves gestionin els propis interessos, els empeny a participar en el disseny d’un projecte que es planteja objectius habitualment allunyats de la participació: prevenció, promoció d’hàbits saludables i difusió del patrimoni.

El màxim responsable tècnic del projecte és Siscu Guirro, tècnic municipal de joventut.

Siscu Guirro Llauradó
Llicenciat en Història per la URiV i Màster en Societat, Cultura i Història de les Religions del Món. Cursos d’especialització en polítiques de joventut i planificació i gestió, i actualment cursant el Màster Interuniversitari Joventut i Societat. Tècnic de joventut de l’Ajuntament de Tarragona des de 2004 com a coordinador dels programes educatius de lleure i responsable del programa d’alternatives, d’oci i consum. Membre del grup impulsor de “la ciutat a cau d’orella”, i coordinador del grup de treball.

Emili Samper Prunera
Doctor en Filologia Catalana i màster en Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Treballa a l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la URiV. Activitat investigadora en la literatura oral popular. Forma part del grup de treball de “la ciutat a cau d’orella”.

Imma Pujol
Bibliotecària i contacontes. Responsable de la secció infantil i juvenil de la Biblioteca Pública de Tarragona.

Dolors Saumell
Bibliotecària, llicenciada en geografia i història; màster en direcció de sistemes d’informació. A l’actualitat directora de la Biblioteca Pública de Tarragona

Ingrid Ventura
Membre de l’Associació Tarragona Literària i responsable de la secció jove de l’Escola de Lletres.

Toni Martí Marsal
Llicenciat en Pedagogia i en Antropologia. Màster en joventut i en antropologia urbana i postgrau en cooperació internacional. Durant més 20 anys vinculat a entitats sòcioculturals i artístiques. Gestor cultural de 1998 a 2002 i tècnic de joventut de l’Ajuntament de Tarragona des de 2002 (coordinador tècnic des de 2008). Participa en la coordinació, seguiment i avaluació de La Ciutat a cau d’orella.

Georgina López Félix
Animadora sociocultural i curs d’aprofitament del Postgrau en Gestió Cultural de la URiV. Col·labora en el disseny de les activitats que es realitzen a l’Espai Jove Kesse, definint els recursos espacials i materials, també com part implicada en l’avaluació del projecte La ciutat a cau d’orella.

Isaac Fernández Pardo
Tècnic en administració, comerç i relacions públiques i tècnic superior en gestió comercial i màrqueting, realització d’audiovisuals i espectacles. Durant més de 15 anys, vinculat amb associacions juvenils en l’àmbit local i en l’espai iberoamericà. Coorganitzador del Fòrum Social de la Conferencia Mundial de la Joventut de 2010. Dinamitzador de l’Espai Jove Kesse des de 2012. Responsable del projecte d’espais oberts amb joves de 12 a 18 anys. S’ocupa de la difusió, seguiment i avaluació a La ciutat a cau d’orella.

Núria Boronat Cisteré
Llicenciada en Enginyeria Química per la URiV. Màster en Enginyeria Ambiental. Cursos d’especialització en polítiques de joventut. Dinamitzadora juvenil durant 2010 i 2011 i tècnica de joventut de l’Ajuntament de Tarragona des de 2011 com a coordinadora de l’Oficina Jove del Tarragonès. Suport a la comunicació, seguiment i gestió del projecte “la ciutat a cau d’orella”.

Els responsables del projecte opinen
Concentrar el cicle durant la tardor fa complicat mantenir un contacte personal entre els membres del grup impulsor conformat per les tècniques de la Biblioteca Pública de Tarragona, un tècnic de l’Arxiu del Folklore de la URV, una membre de l’Escola de Lletres de Tarragona i jo mateix (Siscu). Cadascú, des del seu espai de treball, avança temes interns però no és fins passades les vacances d’estiu que podem assentar les bases de cada edició. Fem la revisió del cicle durant el mes de desembre i obrim la fase de disseny durant el mes de juny.

Una altra de les dificultats és aconseguir l’obertura dels espais en horari nocturn. Hem resolt aquest aspecte amb la complicitat puntual d’espais com poliesportius i museus. Aquest fet també ens fa mirar més cap a l’espai urbà, cosa que emet una mirada positiva envers el conjunt de la ciutadania. Podria dir que fa més transparent el projecte si es remet a l’ús de l’espai urbà.

Té un gran valor del retorn de la comunitat educativa, la qual ha acollit el projecte amb entusiasme. Hem après a implicar grups de joves en les diferents fases del projecte.

El fet de treballar en equip amb agents i professionals de diferents àmbits i disciplines (educació, salut, serveis socials, cultura…) ha permès enriquir i consolidar l’efecte transformador del projecte. Treballar amb equipaments com la biblioteca pública, la universitat, la casa de les lletres i perquè no, l’espai jove, fa que tot plegat obtingui una solvència contrastada en el camp educatiu i social.

El fet de treballar amb pressupostos ajustats i condicionats a les aportacions de finançament extern i a partides de suport provinents de cada soci del projecte, fa que es dosifiquin millor els recursos i explorem noves formes d’expressió i treball amb joves basades en la creativitat i la Innovació.

Ens cal millorar l’adequació dels materials i les propostes d’activitat als joves de 12 a 17 anys, ja que bona part prové de llibres i documentació que cal descobrir, fer accessible i adaptar per captar l’atenció i l’interès dels joves.

Inicialment, estava pensat únicament per a públic juvenil però a dia d’avui no fixem edats màximes de participació. El programa és eminentment jove, conduït per joves i dirigit a la població jove, però mantenim la possibilitat d’acollir altres públics que esporàdicament acompanyen el projecte. Aquest punt intergeneracional ha millorat la percepció ciutadana del projecte.

Per a les properes edicions ens cal una col·laboració més estreta en la fase de gestació del projecte. Cal equilibrar les intensitats de treball entre la fase de disseny i la d’implantació.

Pel que fa als recursos, ens cal aconseguir el compromís del pressupost amb més antelació. Convé saber amb què es compta des de principi d’any per tal planejar l’abast de les accions.

També ens cal revisar la distribució del temps i de la difusió prèvia de totes les activitats del cicle. I pel que fa a la difusió, pensem en introduir el treball d’alguna de les accions mitjançant metodologies des de l’entorn 3.0.

Un dels errors que ens convé evitar és la organització de grups massa nombrosos, que fan difícil la realització i aprofitament dels tallers.

Aquest cicle persegueix activitats diverses i poc convencionals com poden ser els enigmes nocturns o les descobertes a espais patrimonials des de components lúdiques, educatives i culturals. L’element llegenda urbana o les històries increïbles atrauen dos dels valors primordials per mantenir viva la projecció any a any d’aquest cicle: la CURIOSITAT I LA CREATIVITAT.

“La ciutat a cau d’orella” proporciona l’oportunitat de projectar la veu jove i la capacitat d’activar la joventut com a grup implicat i transformador en les expressions i manifestacions socials i culturals a la ciutat. Bona part de l’esforç es destina a facilitar el  trànsit entre l’espai educatiu formal i el temps lliure. Per tant, confiem en mantenir la connexió entre equipaments educatius reglats i el que des de l’equip de joventut anomenem espais tarragonajove. Insistirem a lligar els circuits educatius de l’aula amb els que es produeixen en els espais joves o altres equipaments que fomenten el treball amb joves.

La perspectiva de treball és realment bona i un dels reptes importants és enfortir el vincle amb el públic universitari. De cara al futur immediat, ens cal trobar noves temàtiques i pràctiques que motivin la participació dels joves i de tota la ciutadania en les activitats que es realitzen en espais oberts.

Cal seguir teixint vincles i complicitat amb els agents que treballen amb i per la ciutadania jove, principalment amb els centres educatius. I no oblidar la mirada territorial del projecte envers una realitat diversa socialment i culturalment reconeguda a la ciutat de Tarragona.

No disposem d’informació per aquest apartat.