Criteri 30. Projecte jove

Aquell que, al marge de quina sigui la instància que l’executi finalment o que n’assumeixi la titularitat, sigui el resultat d’una proposta o demanda explícita dels joves en sentit genèric o d’algun sector o col·lectiu determinat, de manera que la intervenció atengui de forma explícita necessitats o peticions juvenils.

Criteri 29. Projecte patrocinat

Aquell que aconsegueix un percentatge remarcable de finançament privat per la via del mecenatge o el patrocini, sense que aquest fet condicioni, limiti o modifiqui essencialment els seus continguts i objectius.

Criteri 28. Projecte ben finançat

Aquell que diversifica les seves fonts d’ingressos, que contempla i assoleix nivells remarcables d’autofinançament amb recursos propis i que assoleix un grau limitat de dependència de la subvenció pública.

Criteri 27. Projecte sostenible

Aquell que inclogui de forma explícita criteris de respecte mediambiental i que en la seva aplicació compleixi normes estrictes per mesurar i limitar el consum energètic, usi energies renovables, respecti l’entorn natural, gestioni correctament els residus, eviti tota forma de contaminació i promogui l’educació ambiental.

Criteri 26. Projecte reconegut

Aquell que recull el reconeixement explícit d’àrees o departaments de l’administració, de sectors professionals, d’autoritats públiques i polítiques, d’organitzacions cíviques i del tercer sector o del món empresarial, les quals valorin la qualitat dels seus continguts o resultats i de les seves aportacions tècniques o metodològiques.

Criteri 25. Projecte documentat

Aquell que elabora continguts descriptius en totes les seves fases (disseny, projecte, planificació, execució, avaluació, memòries), usant tants suports com sigui possible (paper, tecnològic i en xarxa, audiovisual), amb precisions tècniques que puguin resultar útils per a altres professionals, tant en el moment present, per ampliar coneixements tècnics, com en el futur, per a recerques tècniques i històriques.

Criteri 23. Projecte en xarxa

Aquell que fa un ús eficaç dels mitjans tecnològics disponibles per a la comunicació i el desenvolupament dels seus continguts, amb especial atenció per les anomenades xarxes socials i els seus mitjans derivats.

Criteri 22. Projecte comunicat

Aquell que, tant en les fases de disseny, com d’execució i resultats, es trasllada adequadament a la ciutadania i específicament als seus usuaris potencials, fent un ús eficaç dels mitjans de comunicació, de les tècniques de promoció i màrqueting més adequades i superant les dificultats d’accessibilitat relacionades amb la difusió.